Laravel หัดใช้ Route และ View เบื้องต้น

การจะใช้ framework เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมนั้น จะต้องทำความเข้าใจหลักการของ framework ที่จะใช้ก่อน ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป ทั้งรูปแบบการเขียนโปรแกรม โครงสร้างไฟล์หรือไดเร็กทอรีต่างๆ วิธีการการใช้ Class, Method ที่เกี่ยวข้อง

ครั้นจะทำความเข้าใจทั้งหมดแล้วค่อยลงมือใช้ ตามประสบการณ์ที่ได้ลองแล้ว อ่านๆ ไปบางครั้งนึกภาพไม่ออกว่าเป็นอย่างไร โดยส่วนตัวเลยคิดว่าลองทำตามเป็นขั้นๆ ไป น่าจะดี

ในที่นี้เรียบเรียงมาจากเว็บไซต์ laravel.com และเว็บอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียงตามลำดับที่คิดว่าผู้อ่านที่ไม่เคยใช้มาก่อน (รวมทั้งผู้เขียนเองด้วย) ลองทำตามดูทีละขั้นน่าจะพอเข้าใจ laravel ได้มากขึ้น

แม้แรกๆ จะดูยุ่งยาก แต่พอลองทำไปเรื่อยๆ ดูเป็นระเบียบดี ถ้าโปรแกรมมีขนาดใหญ่ขึ้น laravel น่าจะช่วยในการดูแล ปรับปรุง โปรแกรมได้ดีมากขึ้น

Continue reading “Laravel หัดใช้ Route และ View เบื้องต้น”

คำสั่งตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของเครื่อง

หลังการติดตั้งลีนุกซ์เสร็จทุกครั้่ง ก่อนจะคอนฟิกแล้วนำไปใช้งาน แนะนำให้ใช้คำสั่งลีนุกซ์ ดูฮาร์ดแวร์ของเครื่อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเราลงถูกต้อง ครบถ้วนไหม

ในที่นี้จะแนะนำคำสั่งเพื่อตรวจสอบฮาร์ดแวร์หลัก 3 ส่วนคือ CPU, Memory และ Disk

Continue reading “คำสั่งตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของเครื่อง”