การใช้งานเบื้องต้น Sun Grid Engine

หลังจากติดตั้ง Sun Grid ทั้งเครื่อง qmaster และ execd host เรียบร้อยแล้ว บทความนี้จะแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นของ Sun Grid Engine เพื่อดูสถานะของเครื่อง งานที่รัน และวิธีการส่งงานอย่างง่ายๆ

Continue reading “การใช้งานเบื้องต้น Sun Grid Engine”

คอนฟิก Sun Grid Engine execution (execd) host

เช่นเดียวกับเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น qmaster  การเริ่มคอนฟิกเครื่อง execd host ก็ต้อง ติดตั้ง Sun Grid Engine บน CentOS 5.5 ก่อนแล้วค่อยคอนฟิกให้ทำหน้าที่เป็น execd host

หมายเหตุ ตัวอย่างในบทความนี้คอนฟิกบน node1 เครื่องเดียว ส่วนเครื่องอื่นๆ ที่จะทำหน้าที่เป็น execd host ด้วย ก็คอนฟิกแบบเดียวกัน

Continue reading “คอนฟิก Sun Grid Engine execution (execd) host”

คอนฟิก Sun Grid Engine qmaster host

หลังจาก ติดตั้ง Sun Grid Engine บน CentOS 5.5 แล้ว บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการคอนฟิก sge ให้ทำหน้าที่เป็น qmaster host สำหรับจัดการเรื่อง job

Continue reading “คอนฟิก Sun Grid Engine qmaster host”

ติดตั้ง Sun Grid Engine บน CentOS 5.5

Sun Grid Engine (SGE) หรือชื่อใหม่ Oracle Grid Engine เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุม จัดการ การกระจายงาน (job) ไปรันตามเครื่องต่างๆ (distributed resource management)

ในระบบ Sun Grid Engine ประกอบด้วยเครื่องที่ทำหน้าที่ควบคุมการส่ง job ที่เรียกว่า “sge qmaster” อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง

ส่วนเครื่องที่ทำหน้าที่รัน job เรียกว่า “sge execution host” หรือ “sge execd” มีหลายๆ เครื่อง ช่วยกันรันงานที่ได้รับมาจาก “qmaster”

Continue reading “ติดตั้ง Sun Grid Engine บน CentOS 5.5”