รันโปรเซสเป็น user อื่น

เป็นวิธีง่ายๆ เพื่อให้ผู้ใช้ root สามารถรันโปรเซสหรือโปรแกรมบน Linux/UNIX ภายใต้สิทธิหรือ permission ผู้ใช้ user อื่นบนเครื่องเดียวกัน

คำสั่งที่ใช้คือ su ตามด้วยออปชั่น ‘-c’ รูปแบบการใช้คำสั่งคือ

# su - <user_name> -c "<command>"

ตัวอย่าง root รันคำสั่ง id ภายใต้สิทธิผู้ใช้ชื่อ user1

# su - user1 -c "id"
uid=501(user1) gid=100(users) groups=100(users)

ข้อมูลอ้างอิง

  • ‘su’ man page

Leave a Reply

Your email address will not be published.