Laravel 5.2 – Authentication เปลี่ยนให้ใช้ฟิลด์ username แทนที่ email

ขั้นตอนการเปลี่ยนให้ Laravel Authentication ตอนล็อกอิน (login) ให้ใช้ฟิลด์ชื่อ username แทนที่จะใช้ email

Continue reading “Laravel 5.2 – Authentication เปลี่ยนให้ใช้ฟิลด์ username แทนที่ email”

วิธีการคอมไพล์ไฟล์ src.rpm ด้วยผู้ใช้งานธรรมดา

การติดตั้งโปรแกรมบนลินุกซ์วิธีการหนึ่งที่นิยมกันคือใช้ไฟล์ประเภท rpm ซึ่งไฟล์ที่ติดตั้งนั้นจะถูกคอมไพล์เป็น binary โดยทีมงานที่พัฒนา Linux Distribution ซึ่งเป็นไฟล์จะติดตั้งได้สะดวกพร้อมใช้งาน ด้วยคำสั่ง rpm หรือ yum

ไฟล์ binary เหล่านี้ชื่อไฟล์จะมีการเพิ่มเติมประเภทของเครื่องที่โปรแกรมนี้สามารถติดตั้งใช้งานได้เช่น i386, i586, i686, x86_64 เป็นต้น

แต่ในบางครั้งเราจำเป็นต้องมีการคอมไพล์โปรแกรมใหม่ เพื่อปรับปรุงเรื่องเวอร์ชั่น ตัดหรือเพิ่มคุณสมบัติของโปรแกรมบางอย่างซึ่งไฟล์เหล่านี้อาจจะไม่มีในรูปแบบ binary

Continue reading “วิธีการคอมไพล์ไฟล์ src.rpm ด้วยผู้ใช้งานธรรมดา”

การแปลง Linux man page ให้เป็น HTML

man page บางคำสั่งบน Linux/UNIX นั้น นอกจากจะอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมแล้ว จะพูดถึงพื้นฐานของคำสั่งนั้นด้วยด้วย บางคำสั่งมีขนาดยาวมากๆ หลายหน้าจอ ซึ่งอาจไม่สะดวกอ่าน หรือทำให้เมื่อยล้าต่อการศึกษาทำความเข้าใจ โดยเฉพาะส่วนตัวผมเองนั้น ไม่ชอบการอ่านบนหน้าจอนานๆ

วิธีการหนึ่งที่ผมใช้คือ ผมจะแปลงไฟล์ manual page ให้เป็นไฟล์ HTML โดยใช้คำสั่ง man2html ก่อนเพื่อนำไปสั่งพิมพ์ ซึ่งข้อดีนอกจากการจัดรูปแบบตัวอักษรของไฟล์ HTML แล้ว ยังมีการสร้างลิ้งค์เชื่อมโยงในแต่ละหัวข้อให้ด้วย ซึ่งจะสะดวกในการอ้างอิง

Continue reading “การแปลง Linux man page ให้เป็น HTML”