รีวิวการติดตั้ง Ubuntu 16.04 Server

2 ปีมีหน Ubuntu ได้ออกเวอร์ชันล่าสุด 16.04 ซึ่งเป็นเวอร์ชัน LTS (Long-term support) ที่ทาง Ubuntu จะสนับสนุนการอัพเดตปรับปรุงซอฟต์แวร์เป็นระยะเวลานานกว่าเวอร์ชันปกติ (5 ปี) ทำให้เหมาะสมกับการนำไปติดตั้งใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการทำงานจริง (Production)

ลองมาดูรีวิวการติดตั้ง Ubuntu 16.04 เวอร์ชัน Server กัน โดยจะติดตั้ง LAMP server

ดาวน์โหลดไฟล์ iso

เข้าเว็บไซต์ www.ubuntu.com เพื่อดาวน์โหลด

01-Ubuntu-Web-Site

เลือกเวอร์ชันที่เป็น Ubuntu Server กดปุ่ม Download

02-Download-Ubuntu-Server

ตัวอย่างไฟล์ iso ที่ดาวน์โหลดได้

[admin@mac iso]$ ls -l ubuntu-16.04-server-amd64.iso
-rw-r--r-- 1 admin staff 686817280 Apr 22 08:58 ubuntu-16.04-server-amd64.iso

เพื่อให้แน่ใจว่าดาวน์โหลดได้ถูกต้องครบถ้วน แนะนำให้ตรวจสอบ checksum ว่าตรงกับค่าที่แสดงบนเว็บ

http://releases.ubuntu.com/16.04/MD5SUMS

เช่นตรวจสอบโดยใช้ md5sum

[admin@mac iso]$ md5 ubuntu-16.04-server-amd64.iso
MD5 (ubuntu-16.04-server-amd64.iso) = 23e97cd5d4145d4105fbf29878534049

ถ้าตรงกันแสดงว่าไฟล์ iso ที่เราดาวน์โหลดมาถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำไปใช้บู๊ตติดตั้งได้

บู๊ตติดตั้ง Ubuntu 16.04 Server

หน้าจอแรกของการติดตั้งเป็นการเลือกภาษา (Language)

A1-Language-Selection

ตัวอย่างหน้าจอการติดตั้งเมื่อเลือกภาษาเป็น Thai

A01-thai-menu

ในที่นี้ขอเลือก English

หน้าจอเมนูเริ่มการติดตั้ง

เลือก Install Ubuntu Server

A2-Menu

หน้าจอเลือกภาษา

เลือก English – English

A3-Select-a-Language

เลือกสถานที่อยู่ของคุณ สำหรับใช้คอนฟิก Timezone

สำหรับประเทศไทย เลือก Other -> Asia -> Thailand

A4-Select-Location

เลือกภาษาที่ใช้แสดงผล (locales)

เลือก United States – en_US.UTF-8

A5-Configure-locales

คอนฟิกคีย์บอร์ด

เลือก No เพื่อไม่ต้อง Detect keyboard layout

A6-Configure-the-Keyboard

เลือก Layout ของคีย์บอร์ด

ลองเลือก Thai ดู

A7-Configure-Keyboard

A8-Configure-Thai-Keyboard

เลือกปุ่มในการสลับภาษา

เลือก “Alt+Shift”

A9-Configure-toggle

หากเครื่องที่ติดตั้งมีหลายเน็ตเวิร์คพอร์ต จะมีหน้าจอให้เลือกพอร์ตที่ใช้

A11-select-primary-network

หน้าจอคอนฟิกชื่อเครื่อง Hostname

ใส่ชื่อเครื่องที่ต้องการ

A12-Configure-hostname

หน้าจอสร้างผู้ใช้งาน

ระบุ Full name, Username, Password สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่ม

โดยผู้ใช้งานที่สร้างนี้จะมีสามารถใช้ sudo เพื่อรันคำสั่ง root ได้

A13-new-user

A15-password

a16-encrypt-home

หน้าจอแสดง Timezone ที่ได้จากการเลือกสถานที่ (location) ถ้าถูกต้องก็ตอบ Yes

A19-timezone

การแบ่ง partition ของดิสก์ ในเบื้องต้นแนะนำให้เลือกดีฟอลต์

A20-disk-partition

A21-write-changes

หน้าจอคอนฟิก proxy สำหรับใช้ในคำสั่ง package manager เพื่อให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องระบุ กด Continue ต่อไปได้เลย

A24-http-proxy

หน้าจอคอนฟิก tasksel ว่าจะตั้งให้มีการอัพเดตโปรแกรมโดยอัตโนมัติไหม

ในที่นี้ขอเลือก No automatic updates

A26-configure-update

เลือกชุดโปรแกรมที่จะติดตั้ง

ในที่นี้ขอเลือก LAMP server, standard system utilities, OpenSSH server

A27-software-selection

ถ้าเลือกติดตั้ง LAMP server จะมี MySQL ติดตั้งมาด้วย จะมีหน้าจอให้ตั้งรหัสผ่านของ root ของ MySQL

A28-configure-mysql-root

หน้าจอยืนยันการติดตั้ง grub ลงใน master boot record

A29-grub

หน้าจอแสดงการติดตั้งสิ้นสุด

กด Continue เพื่อรีบู๊ตเครื่อง

A30-finish

 

บู๊ตเครื่องหลังการติดตั้ง

หน้าจอบู๊ตเครื่อง grub

B01-boot-menu

ตัวอย่างข้อความตอนบู๊ตเครื่อง

B02-booting-screen

หน้าจอ login

B03-login-prompt

ตัวอย่างหน้าจอการ login ครั้งแรก

B04-first-logged

พื้นที่ดิสก์ที่ใช้ในการติดตั้งจะใช้ประมาณ 1.6 GB (เลือกติดตั้ง LAMP server, standard system utilities, OpenSSH server)

alice@ubuntu:~$ df -h
Filesystem          Size Used Avail Use% Mounted on
udev             982M   0 982M  0% /dev
tmpfs            201M 3.3M 197M  2% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-root  35G 1.6G  31G  5% /
tmpfs            1001M   0 1001M  0% /dev/shm
tmpfs            5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs            1001M   0 1001M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1          472M  55M 393M 13% /boot
tmpfs            201M   0 201M  0% /run/user/1000

Ubuntu 16.04 ใช้ Kernel 4.4.0

alice@ubuntu:~$ uname -a
Linux ubuntu 4.4.0-21-generic #37-Ubuntu SMP Mon Apr 18 18:33:37 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

ตัวอย่างการเรียกใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งมาโดยดีฟอลต์

C01-Apache2-Ubuntu-Default-Page

สร้างไฟล์ php เพื่อแสดงค่าจาก phpinfo()

alice@ubuntu:~$ sudo vi /var/www/html/test.php
<?php

phpinfo();

ตัวอย่างหน้าจอเว็บแสดงผลลัพธ์จาก phpinfo()

C02-PHP-Version-7

เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งมาในชุด LAMP คือ Apache 2.4.18

alice@ubuntu:~$ apache2 -v
Server version: Apache/2.4.18 (Ubuntu)
Server built: 2016-04-15T18:00:57
alice@ubuntu:~$

เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเป็น MySQL 5.7.11

alice@ubuntu:~$ mysql -V
mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.11, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

ส่วน PHP เป็นเวอร์ชัน 7

alice@ubuntu:~$ php -v
PHP 7.0.4-7ubuntu2 (cli) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูที่ได้ใน ReleaseNotes https://wiki.ubuntu.com/XenialXerus/ReleaseNotes

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.