ติดตั้ง PHP 5.5 บน CentOS 6

เนื่องด้วย PHP ที่ติดตั้งมากับ CentOS 6 นั้น มีแค่เวอร์ชั่น 5.3.3 หากต้องการใช้ PHP เวอร์ชั่นใหม่เช่น 5.5 หรือ 5.6 จำเป็นต้องติดตั้งจากแหล่งเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บที่เป็นที่นิยมคือ webtatic.com ที่สร้าง (build) แพ็คเกจเวอร์ชั่นใหม่ๆ เช่น MySQL 5.5, PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6 เก็บไว้ใน Yum Repository

บทความนี้จะอธิบายการติดตั้ง PHP 5.5 จาก repo ของ webtatic.com

หมายเหตุ เราสามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้ เพื่อติดตั้ง PHP เวอร์ชั่นอื่นๆ หรือติดตั้งบน Red Hat หรือ CentOS เวอร์ชั่น 5.x, 7.x ได้เหมือนกัน

ติดตั้ง repo ของ webtatic.com สำหรับ CentOS 6

[root@cent6-php ~]# rpm -Uvh http://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm
Retrieving http://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm
warning: /var/tmp/rpm-tmp.xZFIVw: Header V4 DSA/SHA1 Signature, key ID cf4c4ff9: NOKEY
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:webtatic-release    ########################################### [100%]

ดูรายชื่อ repo หลังการติดตั้ง repo ของ webtatic

[root@cent6-php ~]# yum repolist
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirrors.neusoft.edu.cn
 * extras: mirrors.skyshe.cn
 * updates: mirrors.skyshe.cn
 * webtatic: uk.repo.webtatic.com
repo id              repo name                   status
base                CentOS-6 - Base                6,518
extras               CentOS-6 - Extras                 36
updates              CentOS-6 - Updates                530
webtatic              Webtatic Repository EL6 - x86_64         381
repolist: 7,465

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง yum list เพื่อแสดงรายชื่อแพ็คเกจ rpm ของ PHP เวอร์ชั่น 5.5

[root@cent6-php ~]# yum list | grep php55
php55w.x86_64              5.5.20-1.w6          webtatic 
php55w-bcmath.x86_64           5.5.20-1.w6          webtatic 
php55w-cli.x86_64            5.5.20-1.w6          webtatic 
php55w-common.x86_64           5.5.20-1.w6          webtatic 
...

สังเกตว่าแพ็คเกจ rpm ที่มาจาก webtatic จะมีตัวอักษร w อยู่หลังชื่อด้วย

ใช้คำสั่ง yum install ติดตั้ง php55w

[root@cent6-php ~]# yum install php55w
Loaded plugins: fastestmirror, security
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirrors.neusoft.edu.cn
 * extras: mirrors.btte.net
 * updates: mirrors.aliyun.com
 * webtatic: uk.repo.webtatic.com
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package php55w.x86_64 0:5.5.20-1.w6 will be installed
--> Processing Dependency: php55w-common(x86-64) = 5.5.20-1.w6 for package: php55w-5.5.20-1.w6.x86_64
--> Processing Dependency: php55w-cli(x86-64) = 5.5.20-1.w6 for package: php55w-5.5.20-1.w6.x86_64
--> Processing Dependency: php55w-cli = 5.5.20-1.w6 for package: php55w-5.5.20-1.w6.x86_64
--> Running transaction check
---> Package php55w-cli.x86_64 0:5.5.20-1.w6 will be installed
---> Package php55w-common.x86_64 0:5.5.20-1.w6 will be installed
--> Processing Conflict: php55w-common-5.5.20-1.w6.x86_64 conflicts php-common < 5.5.0 --> Finished Dependency Resolution
Error: php55w-common conflicts with php-common-5.3.3-40.el6_6.x86_64
 You could try using --skip-broken to work around the problem
 You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest

ขึ้นข้อความ Error ไม่สามารถติดตั้งได้ เพราะไปซ้ำซ้อนกับแพ็คเกจที่ติดตั้งอยู่แล้วคือ php-common (แพ็คเกจที่มากับ CentOS 6)

ต้องลบแพ็คเกจเดิมก่อน

ใช้คำสั่ง rpm ดูแพ็คเกจ php ที่ติดตั้งอยู่แล้ว

[root@cent6-php ~]# rpm -qa | grep php
php-common-5.3.3-40.el6_6.x86_64
php-cli-5.3.3-40.el6_6.x86_64
php-5.3.3-40.el6_6.x86_64

ใช้คำสั่ง rpm -e เพื่อลบการติดตั้งแพ็คเกจ

[root@cent6-php ~]# rpm -e php-common php-cli php

ลอง yum ติดตั้ง php55w อีกครั้ง

[root@cent6-php ~]# yum install php55w
...
Installed:
 php55w.x86_64 0:5.5.20-1.w6                                         

Dependency Installed:
 php55w-cli.x86_64 0:5.5.20-1.w6           php55w-common.x86_64 0:5.5.20-1.w6           

Complete!

ดูแพ็คเกจ php ที่ได้จากการติดตั้ง

[root@cent6-php ~]# rpm -qa | grep php
php55w-common-5.5.20-1.w6.x86_64
php55w-5.5.20-1.w6.x86_64
php55w-cli-5.5.20-1.w6.x86_64

เวอร์ชั่น php ที่ได้จากการติดตั้งจาก webtatic.com

[root@cent6-php ~]# php -v
PHP 5.5.20 (cli) (built: Dec 20 2014 15:46:42) 
Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group
Zend Engine v2.5.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies

เท่านี้เราก็ได้ใช้ php เวอร์ชั่น 5.5 แล้ว

ข้อมูลอ้างอิง

One thought on “ติดตั้ง PHP 5.5 บน CentOS 6”

Leave a Reply

Your email address will not be published.