ติดตั้ง composer ไว้บริหารจัดการ PHP Library

composer เป็นเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการ ช่วยให้การติดตั้ง PHP Library ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะ composer จะช่วยค้นหาและติดตั้ง Library อื่นๆ รวมทั้งเวอร์ชั่นที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะติดตั้่ง Library ที่ต้องการ

เวอร์ชั่นของ PHP ที่จะใช้ composer ได้คือ 5.3.2+

ในที่นี้จะทดสอบบน CentOS 6 ที่มี PHP 5.3.3 ติดตั้งมาโดยดีฟอลต์

[alice@cent6-php ~]$ php -v
PHP 5.3.3 (cli) (built: Oct 30 2014 20:12:53) 
Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies

ติดตั้ง composer

วิธีการติดตั้งตามคำแนะนำของเว็บไซต์ getcomposer.org

[alice@cent6-php ~]$ curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
#!/usr/bin/env php
Some settings on your machine may cause stability issues with Composer.
If you encounter issues, try to change the following:

Your PHP (5.3.3) is quite old, upgrading to PHP 5.3.4 or higher is recommended.
Composer works with 5.3.2+ for most people, but there might be edge case issues.

Downloading...

Composer successfully installed to: /home/alice/composer.phar
Use it: php composer.phar

ไฟล์ที่ได้จากการติดตั้งจะมีแค่ไฟล์เดียวคือ composer.phar ซึ่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ phar (PHP Archive)

[alice@cent6-php ~]$ ls -l 
total 1024
-rwxr-xr-x. 1 alice users 1047893 Jan 4 11:31 composer.phar

สามารถรัน composer ได้จากการใช้คำสั่ง php ตามด้วยชื่อไฟล์ composer.phar หรือถ้า permission อนุญาตให้รัน (execute) ได้ ก็สามารถรันได้โดยตรง ./composer.phar

[alice@cent6-php ~]$ php composer.phar 
  ______
 / ____/___ ____ ___ ____ ____ ________ _____
 / /  / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__ ) __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
          /_/
Composer version 1.0-dev (e172cd81a146666d844d2b7b37b5feccb89e2b61) 2015-01-02 07:55:29

Usage:
 [options] command [arguments]

Options:
 --help (-h)      Display this help message.
 --quiet (-q)     Do not output any message.
 --verbose (-v|vv|vvv) Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug.
 --version (-V)    Display this application version.
 --ansi        Force ANSI output.
 --no-ansi       Disable ANSI output.
 --no-interaction (-n) Do not ask any interactive question.
 --profile       Display timing and memory usage information
 --working-dir (-d)  If specified, use the given directory as working directory.

Available commands:
 about      Short information about Composer
 archive     Create an archive of this composer package
 browse      Opens the package's repository URL or homepage in your browser.
 clear-cache   Clears composer's internal package cache.
 clearcache    Clears composer's internal package cache.
 config      Set config options
 create-project  Create new project from a package into given directory.
 depends     Shows which packages depend on the given package
 diagnose     Diagnoses the system to identify common errors.
 dump-autoload  Dumps the autoloader
 dumpautoload   Dumps the autoloader
 global      Allows running commands in the global composer dir ($COMPOSER_HOME).
 help       Displays help for a command
 home       Opens the package's repository URL or homepage in your browser.
 init       Creates a basic composer.json file in current directory.
 install     Installs the project dependencies from the composer.lock file if present, or falls back on the composer.json.
 licenses     Show information about licenses of dependencies
 list       Lists commands
 remove      Removes a package from the require or require-dev
 require     Adds required packages to your composer.json and installs them
 run-script    Run the scripts defined in composer.json.
 search      Search for packages
 self-update   Updates composer.phar to the latest version.
 selfupdate    Updates composer.phar to the latest version.
 show       Show information about packages
 status      Show a list of locally modified packages
 update      Updates your dependencies to the latest version according to composer.json, and updates the composer.lock file.
 validate     Validates a composer.json

เพื่อความสะดวกและให้ผู้ใช้ (user) ทุกคนบนเซิร์ฟเวอร์สามารถรันได้ด้วย วิธีการที่แนะนำคือใช้ root เพื่อ copy ไฟล์ composer.phar ไปไว้ในไดเร็กทอรีหรือ path ที่สามารถรันและมองเห็นได้ทุกคน เช่น /usr/local/bin

ล็อกอินด้วย root แล้ว copy ไฟล์ composer.phar ไปเป็นไฟล์ /usr/local/bin/composer

[root@cent6-php alice]# cp composer.phar /usr/local/bin/composer

[root@cent6-php alice]# ls -l /usr/local/bin/
total 1024
-rwxr-xr-x. 1 root root 1047893 Jan 4 11:40 composer

ตัวอย่างการรัน composer หลังจาก copy ไฟล์และเปลี่ยนชื่อไฟล์ไปไว้ใน /usr/local/bin/

[alice@cent6-php ~]$ composer -V
Composer version 1.0-dev (e172cd81a146666d844d2b7b37b5feccb89e2b61) 2015-01-02 07:55:29

ทดลองใช้ composer ติดตั้ง monolog

วิธีการใช้ composer มีหลายรูปแบบ วิธีหนึ่งคือสร้างไฟล์ composer.json แล้วใช้คำสั่ง composer install

สร้างไฟล์ composer.json

[alice@cent6-php ~]$ vi composer.json
{
  "require": {
    "monolog/monolog": "1.2.*"
  }
}

รันคำสั่ง composer install

[alice@cent6-php ~]$ composer install
Loading composer repositories with package information
Installing dependencies (including require-dev)
 - Installing monolog/monolog (1.2.1)
  Downloading: 100%     

monolog/monolog suggests installing mlehner/gelf-php (Allow sending log messages to a GrayLog2 server)
monolog/monolog suggests installing ext-amqp (Allow sending log messages to an AMQP server (1.0+ required))
monolog/monolog suggests installing ext-mongo (Allow sending log messages to a MongoDB server)
Writing lock file
Generating autoload files

ดูไฟล์ผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตั้่ง

[alice@cent6-php ~]$ ls -l 
total 1036
-rw-r--r--. 1 alice users   62 Jan 4 12:14 composer.json
-rw-r--r--. 1 alice users  2509 Jan 4 12:15 composer.lock
-rwxr-xr-x. 1 alice users 1047893 Jan 4 11:31 composer.phar
drwxr-xr-x. 4 alice users  4096 Jan 4 12:15 vendor

[alice@cent6-php ~]$ ls -l vendor/
total 12
-rw-r--r--. 1 alice users 183 Jan 4 12:15 autoload.php
drwxr-xr-x. 2 alice users 4096 Jan 4 12:15 composer
drwxr-xr-x. 3 alice users 4096 Jan 4 12:15 monolog

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.