ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Autodesk Network License บนลีนุกซ์

ลองมาดูวิธีการติดตั้ง Autodesk Network License บนลีนุกซ์กัน เพื่อทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ license ของเครื่องที่จะรันโปรแกรมของ Autodesk เช่น Maya

คำแนะนำ การเลือกเครื่องที่จะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ Network License มีความสำคัญ ต้องเป็นเครื่องที่เปิดตลอดเวลา เพราะถ้ามีปัญหาเครื่องไคลเอ้นต์ที่จะรันโปรแกรมใช้งาน ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ โปรแกรมก็จะรันไม่ขึ้น

ติดตั้งไฟล์ rpm

เข้าเว็บไซต์ Autodesk IPv4 Network License Manager for Linux เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง

แม้ในเว็บไซต์จะบอกให้ลงบน RedHat Enterprise Linux 5.5 แต่จริงๆ ก็สามารถติดตั้งบน Red Hat Enterprise 6 หรือ CentOS 6 ได้เหมือนกัน

ตัวอย่างเช่นบน CentOS 64-bit ให้ดาวน์โหลดไฟล์ nlm11.11_ipv4_linux64.tar.gz

[root@cent6 ~]# ls -l nlm11.11_ipv4_linux64.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 3140209 Jul 6 11:25 nlm11.11_ipv4_linux64.tar.gz

ใช้คำสั่ง tar แตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

[root@cent6 ~]# tar zxvf nlm11.11_ipv4_linux64.tar.gz
nlmipv4support_linux64.rpm

ใช้คำสั่ง rpm เพื่อติดตั้งไฟล์ rpm ที่ได้

[root@cent6 ~]# rpm -i nlmipv4support_linux64.rpm

ชื่อแพ็คเกจคือ adlmflexnetserver   ไฟล์ถูกติดตั้งใน /opt/flexnetserver/

[root@cent6 ~]# cd /opt/flexnetserver/
[root@cent6 flexnetserver]# ls -l
total 6552
-r-xr-xr-x. 1 root root 1665904 Feb 22 08:37 adskflex
-r--r--r--. 1 root root 2118610 Feb 22 08:37 LicenseAdministration.pdf
-r-xr-xr-x. 1 root root 1419496 Feb 22 08:37 lmgrd
-r-xr-xr-x. 1 root root 1497544 Feb 22 08:37 lmutil

 

หาค่า Hostname และ Host ID ของเครื่อง

รันคำสั่ง lmutil เพื่อดูค่าคอนฟิกสองค่า hostname และ hostid ที่จะส่งให้กับ Autodesk เพื่อขอไฟล์ license

[root@cent6 flexnetserver]# ./lmutil lmhostid -hostname
-bash: ./lmutil: /lib64/ld-lsb-x86-64.so.3: bad ELF interpreter: No such file or directory

หากขึ้น error แบบนี้ ต้องติดตั้งแพ็คเกจ redhat-lsb เพิ่มเติม

[root@cent6 flexnetserver]# yum install redhat-lsb

 

ลองรันคำสั่ง lmutil อีกครั้ง

ดูค่า hostname

[root@cent6 flexnetserver]# ./lmutil lmhostid -hostname
lmutil - Copyright (c) 1989-2012 Flexera Software LLC. All Rights Reserved.
The FLEXnet host ID of this machine is "HOSTNAME=cent6.example.com"

ดูค่า hostid

[root@cent6 flexnetserver]# ./lmutil lmhostid
lmutil - Copyright (c) 1989-2012 Flexera Software LLC. All Rights Reserved.
The FLEXnet host ID of this machine is "0800234..."

ส่งค่าทั้งสองค่านี้ให้กับทาง Autodesk ถ้าถูกต้องก็จะได้รับไฟล์ license กลับมา ให้ copy ไว้ในไดเร็คทอรีเช่น /opt/flexnetserver

ตัวอย่างหน้าตาไฟล์ license ที่ได้

[root@cent6 flexnetserver]# vi license.lic
SERVER cent6.example.com 0800234....
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
...

 

รันโปรเซสเซิร์ฟเวอร์ Network License

รันคำสั่ง lmgrd เพื่อรันโปรเซสเซิร์ฟเวอร์ Network License

ทาง Autodesk แนะนำให้รันคำสั่งนี้แบบไม่ใช้ root (non-root) เช่นอาจสร้าง user ชื่อ autodesk ขึ้นมาใช้รัน

[root@cent6 ~]# useradd autodesk

ใช้คำสั่ง su ล็อกเป็น user ชื่อ autodesk

[root@cent6 ~]# su - autodesk
[autodesk@cent6 ~]$ cd /opt/flexnetserver/

รันคำสั่ง lmgrd ตามด้วยออปชั่น -c เพื่อระบุชื่อไฟล์ license

[autodesk@cent6 flexnetserver]$ ./lmgrd -c license.lic
12:00:07 (lmgrd) -----------------------------------------------
12:00:07 (lmgrd) Please Note:
12:00:07 (lmgrd)
12:00:07 (lmgrd) This log is intended for debug purposes only.
12:00:07 (lmgrd) In order to capture accurate license
12:00:07 (lmgrd) usage data into an organized repository,
12:00:07 (lmgrd) please enable report logging. Use Flexera Software LLC's
12:00:07 (lmgrd) software license administration solution,
12:00:07 (lmgrd) FlexNet Manager, to readily gain visibility
12:00:07 (lmgrd) into license usage data and to create
12:00:07 (lmgrd) insightful reports on critical information like
12:00:07 (lmgrd) license availability and usage. FlexNet Manager
12:00:07 (lmgrd) can be fully automated to run these reports on
12:00:07 (lmgrd) schedule and can be used to track license
12:00:07 (lmgrd) servers and usage across a heterogeneous
12:00:07 (lmgrd) network of servers including Windows NT, Linux
12:00:07 (lmgrd) and UNIX. Contact Flexera Software LLC at
12:00:07 (lmgrd) www.flexerasoftware.com for more details on how to
12:00:07 (lmgrd) obtain an evaluation copy of FlexNet Manager
12:00:07 (lmgrd) for your enterprise.
12:00:07 (lmgrd)
12:00:07 (lmgrd) -----------------------------------------------
12:00:07 (lmgrd)
12:00:07 (lmgrd)
12:00:07 (lmgrd) FlexNet Licensing (v11.11.0.2 build 115032 x64_lsb) started on cent6.example.com (linux) (7/4/2013)
12:00:07 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2012 Flexera Software LLC. All Rights Reserved.
12:00:07 (lmgrd) World Wide Web: http://www.flexerasoftware.com
12:00:07 (lmgrd) License file(s): license.lic
12:00:07 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000
12:00:07 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
12:00:07 (lmgrd) Using vendor daemon port 2080 specified in license file
12:00:07 (lmgrd) Started adskflex (internet tcp_port 2080 pid 32509)
12:00:07 (adskflex) Unable to initialize access to trusted storage: 2
12:00:07 (adskflex) FlexNet Licensing version v11.11.0.2 build 115032 x64_lsb
12:00:07 (adskflex) Server started on cent6.example.com for: ...
12:00:07 (adskflex) ...
12:00:07 (adskflex) EXTERNAL FILTERS are OFF
12:00:07 (lmgrd) adskflex using TCP-port 2080

ถ้าเปิดใช้งาน firewall บนเครื่องอยู่ ต้องเปิดพอร์ต TCP 2080 และ TCP 27000-27009 เพื่อให้ไคลเอ้นต์เครื่องอื่นๆ สามารถเข้ามาใช้ได้

 

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.