ติดตั้งโปรแกรมภาษาเว็บ PHP บน Apache

หลังจาก ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ ​Apache

ในบทนี้จะสอนวิธีการติดตั้งไฟล์ rpm เพื่อจะติดตั้ง php เป็นโมดูลใน Apache เพื่อให้สามารถเขียนเว็บโปรแกรมภาษา PHP ได้

โดยจะอธิบายทีละขั้นตอน ถึงวิธีการติดตั้งไฟล์ rpm และการแก้ไขปัญหา

ใส่แผ่นดีวีดีติดตั้ง ใช้คำสั่ง mount แผ่นกับพาธ /mnt

[root@cent6 ~]# mount /dev/cdrom /mnt
mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only

เข้าไปใน /mnt/Packages/ เพื่อติดตั้งไฟล์ rpm

สำหรับ CentOS ไฟล์ rpm ของ php จะมีชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วย php

[root@cent6 ~]# cd /mnt/Packages/
[root@cent6 Packages]# ls -l php*
-rw-r--r--. 2 500 500 1176604 Nov 15 18:02 php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 2276776 Nov 15 18:02 php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 534024 Nov 15 18:02 php-common-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 105780 Nov 15 18:02 php-gd-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 36360 Nov 15 18:02 php-ldap-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 80300 Nov 15 18:02 php-mysql-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 49116 Nov 15 18:02 php-odbc-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 74148 Nov 15 18:02 php-pdo-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 402492 Dec 9 03:54 php-pear-1.9.4-4.el6.noarch.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 95556 Jul 3 2011 php-pecl-apc-3.1.3p1-1.2.el6.1.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 61400 Sep 26 2011 php-pecl-memcache-3.0.5-3.el6.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 69044 Nov 15 18:02 php-pgsql-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 140600 Nov 15 18:02 php-soap-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 102132 Nov 15 18:02 php-xml-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 50964 Nov 15 18:02 php-xmlrpc-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm

ไฟล์ rpm ของ php จะถูกแยกเป็นไฟล์ย่อยๆ เป็นโมดูลของ php สามารถเลือกติดตั้งได้ตามความต้องการของเรา เช่น ถ้าต้องการเขียนโปรแกรม php ให้จัดการรูปภาพได้ ก็ติดตั้งไฟล์ php-gd

เพื่อให้สามารถเขียน php บนเว็บเบื้องต้นได้ ต้องติดตั้งไฟล์ rpm จำนวน 3 ไฟล์ ดังนี้

  • php
  • php-cli
  • php-common

ใช้คำสั่ง rpm ติดตั้ง php

[root@cent6 Packages]# rpm -i php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
error: Failed dependencies:
 php-cli = 5.3.3-3.el6_1.3 is needed by php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64
 php-common = 5.3.3-3.el6_1.3 is needed by php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64

มีปัญหาเรื่อง dependencies อีกแล้ว คือต้องติดตั้ง php-cli และ php-common ก่อน

ลองติดตั้ง php-cli

[root@cent6 Packages]# rpm -i php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
error: Failed dependencies:
 php-common = 5.3.3-3.el6_1.3 is needed by php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64

ฟ้องว่าต้องติดตั้ง php-common ก่อน

ลองติดตั้ง php-common

[root@cent6 Packages]# rpm -i php-common-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm

ติดตั้งสำเร็จ

ย้อนกลับไปติดตั้งไฟล์ php-cli และ php ตามลำดับ

[root@cent6 Packages]# rpm -i php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
[root@cent6 Packages]# rpm -i php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm

หรือถ้าเจอปัญหา dependencies แบบนี้ อาจใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องติดตั้งก่อน เรียงลำดับไปเรื่อยๆ (คั่นด้วยเว้นวรรค) ตัวอย่างเช่น

[root@cent6 Packages]# rpm -i php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
error: Failed dependencies:
 php-cli = 5.3.3-3.el6_1.3 is needed by php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64
 php-common = 5.3.3-3.el6_1.3 is needed by php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64
[root@cent6 Packages]# rpm -i php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
error: Failed dependencies:
 php-common = 5.3.3-3.el6_1.3 is needed by php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64
 php-common = 5.3.3-3.el6_1.3 is needed by php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64
[root@cent6 Packages]# rpm -i php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm php-common-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm

ทดสอบรัน php ตามด้วยออปชั่น -v เพื่อดูเวอร์ชั่น

[root@cent6 ~]# php -v
PHP 5.3.3 (cli) (built: Nov 3 2011 12:00:26)
Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies

ข้อมูลอ้างอิง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.