ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL

ในบทนี้จะสอนวิธีการติดตั้งไฟล์ rpm ฐานข้อมูล MySQL บน CentOS 6.2

โดยจะอธิบายทีละขั้นตอน ถึงวิธีการติดตั้งไฟล์ rpm และการแก้ไขปัญหา

ใส่แผ่นดีวีดีติดตั้ง ใช้คำสั่ง mount แผ่นกับพาธ /mnt

[root@cent6 ~]# mount /dev/cdrom /mnt
mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only

เข้าไปใน /mnt/Packages/ เพื่อติดตั้งไฟล์ rpm

สำหรับ CentOS ไฟล์ rpm ของ MySQL จะมีชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วย mysql

[root@cent6 ~]# cd /mnt/Packages/
[root@cent6 Packages]# ls -l mysql-*
-rw-r--r--. 2 500 500 910096 Jul 6 2011 mysql-5.1.52-1.el6_0.1.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 436268 Jul 6 2011 mysql-bench-5.1.52-1.el6_0.1.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 2202512 Jul 3 2011 mysql-connector-java-5.1.12-2.el6.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 116916 Jul 3 2011 mysql-connector-odbc-5.1.5r1144-7.el6.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 4 500 500 128868 Jul 6 2011 mysql-devel-5.1.52-1.el6_0.1.i686.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 128840 Jul 6 2011 mysql-devel-5.1.52-1.el6_0.1.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 4 500 500 1291304 Jul 6 2011 mysql-libs-5.1.52-1.el6_0.1.i686.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 1280936 Jul 6 2011 mysql-libs-5.1.52-1.el6_0.1.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 8492548 Jul 6 2011 mysql-server-5.1.52-1.el6_0.1.x86_64.rpm
-rw-r--r--. 2 500 500 5340912 Jul 6 2011 mysql-test-5.1.52-1.el6_0.1.x86_64.rpm

ไฟล์ rpm ของ MySQL จะถูกแบ่งเป็นไฟล์ย่อยๆ เช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ ที่สำคัญจะมีสองไฟล์

  • mysql รวมไฟล์เกี่ยวกับโปรแกรม MySQL Client
  • mysql-server รวมไฟล์เกี่ยวกับโปรแกรมที่รันเป็น MySQL Server

 

ติดตั้ง MySQL Client

ติดตั้งไฟล์ rpm ชื่อ mysql

[root@cent6 Packages]# rpm -i mysql-5.1.52-1.el6_0.1.x86_64.rpm

ทดลองรันโปรแกรม mysql

[root@cent6 Packages]# mysql -V
mysql Ver 14.14 Distrib 5.1.52, for unknown-linux-gnu (x86_64) using readline 5.1

 

ติดตั้ง MySQL Server

ติดตั้งไฟล์ rpm ชื่อ mysql-server

[root@cent6 Packages]# rpm -i mysql-server-5.1.52-1.el6_0.1.x86_64.rpm
error: Failed dependencies:
 perl(DBI) is needed by mysql-server-5.1.52-1.el6_0.1.x86_64
 perl-DBD-MySQL is needed by mysql-server-5.1.52-1.el6_0.1.x86_64
 perl-DBI is needed by mysql-server-5.1.52-1.el6_0.1.x86_64

ต้องติดตั้งไฟล์ rpm อื่นๆ ก่อน

ติดตั้งไฟล์ perl-DBI

[root@cent6 Packages]# rpm -i perl-DBI-1.609-4.el6.x86_64.rpm

ติดตั้งไฟล์ perl-DBD-MySQL

[root@cent6 Packages]# rpm -i perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64.rpm

ลองติดตั้ง mysql-server อีกครั้ง

[root@cent6 Packages]# rpm -i mysql-server-5.1.52-1.el6_0.1.x86_64.rpm

 

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.