ติดตั้ง MySQL 5.5 บน CentOS 6 จาก MySQL Yum Repository

เพื่อประสิทธิภาพและได้ใช้ประโยชน์กับคุณสมบัติใหม่ๆ ของ MySQL แนะนำให้อัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่

บทความนี้จะแนะนำวิธีการการใช้ yum ติดตั้ง MySQL 5.5 โดยใช้ repo ของเว็บ MySQL เอง เพื่อแทนที่เวอร์ชั่นเดิม 5.1 ที่มากับ CentOS 6

เริ่มจากดาวน์โหลดไฟล์ yum repo จากหน้าเว็บ Download MySQL Yum Repository

01-download

 

สำหรับ CentOS 6 เลือกดาวน์โหลดไฟล์ในหัวข้อ Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6

02-yum-for-centos-6

แล้วนำไฟล์ rpm ที่ดาวน์โหลดได้มาติดตั้ง

[root@cent6-db1 ~]# rpm -i mysql-community-release-el6-5.noarch.rpm

หรือจะใช้คำสั่ง rpm ติดตั้งโดยตรง

[root@cent6-db1 ~]# rpm -i http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el6-5.noarch.rpm

ดูผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตั้งไฟล์ yum repo ของ mysql

[root@cent6-db1 ~]# rpm -qil mysql-community-release
Name        : mysql-community-release      Relocations: (not relocatable)
Version     : el6                               Vendor: MySQL
Release     : 5                             Build Date: Mon 02 Dec 2013 06:15:57 PM ICT
Install Date: Mon 07 Apr 2014 10:39:20 AM ICT      Build Host: tyr77
Group       : System Environment/Base       Source RPM: mysql-community-release-el6-5.src.rpm
Size        : 4404                             License: GPLv2
Signature   : DSA/SHA1, Mon 02 Dec 2013 07:11:31 PM ICT, Key ID 8c718d3b5072e1f5
Packager    : MySQL Release Engineering <mysql-build@oss.oracle.com>
URL         : http://dev.mysql.com
Summary     : MySQL repository configuration for yum
Description :
Package for installation of setup/configuration files required for
installation of MySQL packages by yum.
/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql
/etc/yum.repos.d/mysql-community-source.repo
/etc/yum.repos.d/mysql-community.repo

ดูรายชื่อ repo ที่ได้จากการติดตั้ง

[root@cent6-db1 ~]# yum repolist all | grep mysql
mysql-connectors-community        MySQL Connectors Community      enabled:     5
mysql-connectors-community-source MySQL Connectors Community - So disabled
mysql-tools-community             MySQL Tools Community           enabled:     6
mysql-tools-community-source      MySQL Tools Community - Source  disabled
mysql55-community                 MySQL 5.5 Community Server      disabled
mysql55-community-source          MySQL 5.5 Community Server - So disabled
mysql56-community                 MySQL 5.6 Community Server      enabled:    46
mysql56-community-source          MySQL 5.6 Community Server - So disabled
mysql57-community-dmr             MySQL 5.7 Community Server Deve disabled
mysql57-community-dmr-source      MySQL 5.7 Community Server Deve disabled

 

เวอร์ชั่นที่เปิด (enabled) โดยดีฟอลต์ ณ ตอนที่เขียนบทความ (7 April 2014) เป็น MySQL เวอร์ชั่น 5.6

หากต้องการเปลี่ยนไปติดตั้งเวอร์ชั่นเก่าเช่น 5.5 ต้องเปลี่ยนคอนฟิก repo

ใช้คำสั่ง  yum-config-manager เพื่อปิด (disable) repo ชื่อ mysql56-community

[root@cent6-db1 ~]# yum-config-manager --disable mysql56-community

[root@cent6-db1 ~]# yum repolist all  | grep mysql56
mysql56-community                 MySQL 5.6 Community Server      disabled
mysql56-community-source          MySQL 5.6 Community Server - So disabled

ใช้คำสั่ง  yum-config-manager เพื่อเปิด (enable) repo ชื่อ mysql55-community

[root@cent6-db1 ~]# yum-config-manager --enable mysql55-community

[root@cent6-db1 ~]# yum repolist all  | grep mysql55
mysql55-community                 MySQL 5.5 Community Server      enabled:    46
mysql55-community-source          MySQL 5.5 Community Server - So disabled

 

ใช้คำสั่ง yum install เพื่อติดตั้ง MySQL Server

[root@cent6-db1 ~]# yum install mysql-community-server
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.esocc.com
 * extras: mirrors.aliyun.com
 * updates: mirrors.aliyun.com
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package mysql-community-server.x86_64 0:5.5.37-4.el6 will be installed
--> Processing Dependency: mysql-community-common(x86-64) = 5.5.37-4.el6 for package: mysql-community-server-5.5.37-4.el6.x86_64
--> Processing Dependency: mysql-community-client(x86-64) = 5.5.37-4.el6 for package: mysql-community-server-5.5.37-4.el6.x86_64
--> Running transaction check
---> Package mysql-community-client.x86_64 0:5.5.37-4.el6 will be installed
--> Processing Dependency: mysql-community-libs(x86-64) = 5.5.37-4.el6 for package: mysql-community-client-5.5.37-4.el6.x86_64
---> Package mysql-community-common.x86_64 0:5.5.37-4.el6 will be installed
--> Running transaction check
---> Package mysql-community-libs.x86_64 0:5.5.37-4.el6 will be obsoleting
---> Package mysql-libs.x86_64 0:5.1.73-3.el6_5 will be obsoleted
--> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16()(64bit) for package: 2:postfix-2.6.6-6.el6_5.x86_64
--> Processing Dependency: libmysqlclient.so.16(libmysqlclient_16)(64bit) for package: 2:postfix-2.6.6-6.el6_5.x86_64
--> Running transaction check
---> Package mysql-community-libs-compat.x86_64 0:5.5.37-4.el6 will be obsoleting
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package                      Arch    Version          Repository          Size
================================================================================
Installing:
 mysql-community-libs         x86_64  5.5.37-4.el6     mysql55-community  1.7 M
     replacing  mysql-libs.x86_64 5.1.73-3.el6_5
 mysql-community-libs-compat  x86_64  5.5.37-4.el6     mysql55-community  1.6 M
     replacing  mysql-libs.x86_64 5.1.73-3.el6_5
 mysql-community-server       x86_64  5.5.37-4.el6     mysql55-community   37 M
Installing for dependencies:
 mysql-community-client       x86_64  5.5.37-4.el6     mysql55-community   14 M
 mysql-community-common       x86_64  5.5.37-4.el6     mysql55-community  275 k

Transaction Summary
================================================================================
Install       5 Package(s)

Total download size: 55 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/5): mysql-community-client-5.5.37-4.el6.x86_64.rpm    |  14 MB     00:10
(2/5): mysql-community-common-5.5.37-4.el6.x86_64.rpm    | 275 kB     00:00
(3/5): mysql-community-libs-5.5.37-4.el6.x86_64.rpm      | 1.7 MB     00:01
(4/5): mysql-community-libs-compat-5.5.37-4.el6.x86_64.r | 1.6 MB     00:01
(5/5): mysql-community-server-5.5.37-4.el6.x86_64.rpm    |  37 MB     00:28
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                           1.3 MB/s |  55 MB     00:42
warning: rpmts_HdrFromFdno: V3 DSA/SHA1 Signature, key ID 5072e1f5: NOKEY
Retrieving key from file:/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql
Importing GPG key 0x5072E1F5:
 Userid : MySQL Release Engineering <mysql-build@oss.oracle.com>
 Package: mysql-community-release-el6-5.noarch (installed)
 From   : file:/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql
Is this ok [y/N]: y
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Warning: RPMDB altered outside of yum.
  Installing : mysql-community-common-5.5.37-4.el6.x86_64                   1/6
  Installing : mysql-community-libs-5.5.37-4.el6.x86_64                     2/6
  Installing : mysql-community-client-5.5.37-4.el6.x86_64                   3/6
  Installing : mysql-community-server-5.5.37-4.el6.x86_64                   4/6
  Installing : mysql-community-libs-compat-5.5.37-4.el6.x86_64              5/6
  Erasing    : mysql-libs-5.1.73-3.el6_5.x86_64                             6/6
  Verifying  : mysql-community-common-5.5.37-4.el6.x86_64                   1/6
  Verifying  : mysql-community-server-5.5.37-4.el6.x86_64                   2/6
  Verifying  : mysql-community-libs-5.5.37-4.el6.x86_64                     3/6
  Verifying  : mysql-community-libs-compat-5.5.37-4.el6.x86_64              4/6
  Verifying  : mysql-community-client-5.5.37-4.el6.x86_64                   5/6
  Verifying  : mysql-libs-5.1.73-3.el6_5.x86_64                             6/6

Installed:
  mysql-community-libs.x86_64 0:5.5.37-4.el6
  mysql-community-libs-compat.x86_64 0:5.5.37-4.el6
  mysql-community-server.x86_64 0:5.5.37-4.el6

Dependency Installed:
  mysql-community-client.x86_64 0:5.5.37-4.el6
  mysql-community-common.x86_64 0:5.5.37-4.el6

Replaced:
  mysql-libs.x86_64 0:5.1.73-3.el6_5

Complete!

ผลที่ได้จากการติดตั้ง

[root@cent6-db1 ~]# rpm -qa | grep -i mysql
mysql-community-release-el6-5.noarch
mysql-community-client-5.5.37-4.el6.x86_64
mysql-community-libs-5.5.37-4.el6.x86_64
mysql-community-server-5.5.37-4.el6.x86_64
mysql-community-common-5.5.37-4.el6.x86_64
mysql-community-libs-compat-5.5.37-4.el6.x86_64

[root@cent6-db1 ~]# mysql -V
mysql  Ver 14.14 Distrib 5.5.37, for Linux (x86_64) using readline 5.1

ข้อมูลอ้างอิง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.