แก้ปัญหาติดตั้ง CentOS 5.5 ใน VirtualBox Guest ไม่ได้

ช่วงนี้ทดสอบ VirtualBox บนหลายๆ OS ทั้งเป็น Host และ Guest มาติดปัญหาตอนพยายามลง CentOS 5.5 ใน Guest คือบู๊ตเครื่องแล้วค้างไม่สามารถติดตั้งได้ หลังจากหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้แล้ว เลยมาแชร์กัน

PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
NetLabel: Initializing
NetLabel:  domain hash size = 128
NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
ACPI: DMAR not present
PCI-GART: No AMD northbridge found.
NET: Registered protocol family 2

คอนฟิกที่ใช้สร้าง Guest คือ

$ VBoxManage showvminfo "CentOS-5.5"
Oracle VM VirtualBox Command Line Management Interface Version 3.2.6
(C) 2005-2010 Oracle Corporation
All rights reserved.
Name:            CentOS-5.5
Guest OS:        Red Hat (64 bit)
UUID:            xxx
...
Memory size:     2048MB
Page Fusion:     off
VRAM size:       8MB
HPET:            off
Number of CPUs:  1
Synthetic Cpu:   off
CPUID overrides: None
Boot menu mode:  message and menu
Boot Device (1): Floppy
Boot Device (2): DVD
Boot Device (3): HardDisk
Boot Device (4): Not Assigned
ACPI:            on
IOAPIC:          off
PAE:             on
...

หลังจากค้นหาวิธีการแก้ไขด้วย google ก็พบวิธีแก้ไข คือต้องเปิดคุณสมบัติ I/O APIC

ปิด Guest OS แล้วใช้คำสั่ง VBomxManage modifyvm เพื่อแก้ไขคอนฟิกของ Guest วิธีการเปิด/ปิด คุณสมบัติ I/O APIC

$ VBoxManage modifyvm <uuid|name> [--ioapic on|off]

ตัวอย่างการเปิดคุณสมบัติ I/O APIC

$ VBoxManage modifyvm "CentOS-5.5" --ioapic on
Oracle VM VirtualBox Command Line Management Interface Version 3.2.6
(C) 2005-2010 Oracle Corporation
All rights reserved.

ตรวจสอบคอนฟิกหลังการแก้ไข

$ VBoxManage showvminfo "CentOS-5.5"
...
ACPI:            on
IOAPIC:          on
PAE:             on
...

เปิด Guest OS อีกครั้งแล้วทดลองติดตั้ง CentOS 5.5 อีกที

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.