เปลี่ยน MySQL Prompt

เริ่มมีหลายฐานข้อมูลมากขึ้น เวลาใช้คำสั่ง mysql เพื่อจัดการฐานข้อมูลอาจงงๆ ว่าตอนนี้แก้ไขฐานข้อมูลใดอยู่ การเปลี่ยน prompt ในคำสั่ง mysql จะช่วยคุณได้

วิธีง่ายๆ คือตั้งค่าตัวแปรใน shell ที่ชื่อ MYSQL_PS1 ก่อนที่จะรันคำสั่ง ซึ่งวิธีการตั้งค่าจะแตกต่างกันในแต่ละ shell สำหรับ BASH shell ดีฟอลต์ของลีนุกซ์ส่วนใหญ่ทำได้โดย

$ export MYSQL_PS1="\u@\d> "
$ mysql -u root -p
Enter password:
root@(none)>
root@(none)> connect project1
root@project1>

สังเกตว่า prompt จะเปลี่ยนไปตามชื่อ user “\u” กับชื่อฐานข้อมูล “\d” ที่ใช้

หรือถ้าสามารถแก้ไขไฟล์ /etc/my.cnf ได้ ก็สามารถทำได้โดยเพิ่มคอนฟิก prompt ลงไปในส่วนที่คอนฟิกของ [mysql]

[mysql]
prompt="\u@\d> "

มีค่าอื่นๆ ที่สามารถตั้งเป็น prompt ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.