การสร้าง svn repository

Subversion เป็นระบบควบคุมเวอร์ชั่นของไฟล์ เหมือนกับ CVS ประโยชน์คือทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะร่วมกับพัฒนา แก้ไข เปลี่ยนแปลงไฟล์ต่างๆ ด้วยกันได้

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ในแต่ละครั้งจะมีเลขเวอร์ชั่นกำกับอยู่เสมอเพื่อเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงของไฟล์นั้นได้ ทำให้เราสามารถที่จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น หรือสามารถย้อนกลับไปเป็นไฟล์ในเวอร์ชั่นที่เราต้องการได้

ทำให้ subversion เป็นระบบที่เหมาะสม และจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาโปรแกรม ยิ่งโดยเฉพาะมีนักพัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์หลายคน

ในบทความนี้จะอธิบายการเริ่มต้นสร้าง repository ขึ้นมาเพื่อเก็บไฟล์ทั้งหมด โดยในตอนแรกนี้จะติดตั้งเป็นแบบ local ก่อน คืออยู่ในเครื่องเดียวกันที่รันคำสั่ง svn นั่นเอง

การสร้าง svn repository
สามารถสร้างได้โดยใช้คำสั่ง svnadmin โดยระบุ directory ที่ต้องการเก็บ

ตัวอย่างการสร้าง svn repository ที่ชื่อว่า test_svn

[root@server ~]# mkdir /var/svn
[root@server ~]# cd /var/svn
[root@server svn]# svnadmin create test_svn
[root@server svn]# ls -l test_svn/
total 28
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-06-30 20:44 conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-06-30 20:44 dav
drwxr-sr-x 5 root root 4096 2008-06-30 20:44 db
-r--r--r-- 1 root root    2 2008-06-30 20:44 format
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-06-30 20:44 hooks
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-06-30 20:44 locks
-rw-r--r-- 1 root root  229 2008-06-30 20:44 README.txt

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.