การเขียนโปรแกรม PHP เพื่อสร้าง barcode

บทความนี้ขอกล่าวถึงการเขียนโปรแกรม PHP เพื่อสร้าง barcode ในรูปภาพในแบบต่างๆ ได้

ดาวน์โหลดและติดตั้ง PEAR Package :: Image_Barcode
เริ่มต้นเราต้องดาวน์โหลด Image_Barcode มาติดตั้งก่อน โดยสามารถดูลิ้งค์ดาวน์โหลดได้ที่ ข้อมูลอ้างอิง ด้านล่างของบทความนี้
เนื่องจากเป็น PEAR Package ต้องติดตั้งไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเข้าไปใน /usr/share/pear/

ตัวอย่างการติดตั้ง Image_Barcode

[root@server ~]#  tar zxvf Image_Barcode-1.1.0.tgz
package.xml
Image_Barcode-1.1.0/Barcode/Code39.php
Image_Barcode-1.1.0/Barcode/code128.php
Image_Barcode-1.1.0/Barcode/ean13.php
Image_Barcode-1.1.0/Barcode/int25.php
Image_Barcode-1.1.0/Barcode/postnet.php
Image_Barcode-1.1.0/Barcode/upca.php
Image_Barcode-1.1.0/docs/examples/barcode_img.php
Image_Barcode-1.1.0/docs/examples/test-image-barcode.php
Image_Barcode-1.1.0/docs/ChangeLog
Image_Barcode-1.1.0/docs/Readme.txt
Image_Barcode-1.1.0/Barcode.php
[root@server ~]# cd Image_Barcode-1.1.0
[root@server Image_Barcode-1.1.0]# ls –l
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-06-30 22:01 Barcode
-rw-r--r-- 1 1000 1000 3727 2007-02-28 21:31 Barcode.php
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2008-06-30 22:01 docs
[root@server Image_Barcode-1.1.0]# chown –R root.root .
[root@server Image_Barcode-1.1.0]# cp -av Barcode/ Barcode.php /usr/share/pear/Image/
`Barcode/' -> `/usr/share/pear/Image/Barcode'
`Barcode/Code39.php' -> `/usr/share/pear/Image/Barcode/Code39.php'
`Barcode/int25.php' -> `/usr/share/pear/Image/Barcode/int25.php'
`Barcode/code128.php' -> `/usr/share/pear/Image/Barcode/code128.php'
`Barcode/ean13.php' -> `/usr/share/pear/Image/Barcode/ean13.php'
`Barcode/upca.php' -> `/usr/share/pear/Image/Barcode/upca.php'
`Barcode/postnet.php' -> `/usr/share/pear/Image/Barcode/postnet.php'
`Barcode.php' -> `/usr/share/pear/Image/Barcode.php'
[root@server Image_Barcode-1.1.0]# ls -l /usr/share/pear/Image/
total 96
drwxr-xr-x  2 root root  4096 2008-06-30 22:01 Barcode
-rw-r--r--  1 root root  3727 2007-02-28 21:31 Barcode.php
drwxr-xr-x  4 root root  4096 2008-05-14 13:35 Canvas
-rw-r--r--  1 root root 21035 2007-07-03 06:20 Canvas.php
-rw-r--r--  1 root root 27180 2007-01-15 03:36 Color.php
drwxr-xr-x 15 root root  4096 2008-05-27 17:58 Graph
-rw-r--r--  1 root root 27717 2007-03-14 06:26 Graph.php

ทดสอบเขียนโปรแกรมทดสอบการสร้าง Barcode
ด้านล่างจะเป็นตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สร้าง barcode จากตัวเลขที่ระบุ เป็นชนิด ean13 และ barcode ที่สร้างได้จะเป็นรูปภาพแบบ png

<?php
require_once('Image/Barcode.php');
$barcode_type = 'ean13';
$barcode_img  = 'png';
$barcode_text = '0123456789012';
Image_Barcode::draw($barcode_text, $barcode_type, $barcode_img);
?>

ตัวอย่าง barcode ที่สร้างได้จากโปรแกรมด้านบน

ถ้าต้องการสร้าง barcode ในรูปแบบอื่นๆ สามารถเปลี่ยนค่าตัวแปร $barcode_type  ได้ โดยสามารถดูรูปแบบ barcode ชนิดต่างๆ ในส่วนข้อมูลอ้างอิงได้

ข้อมูลอ้างอิง

5 thoughts on “การเขียนโปรแกรม PHP เพื่อสร้าง barcode”

  1. อยากได้ไฟล์ที่ทำบาร์โค๊ดและขั้นตอนครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  2. น่าจะได้นะครับ บน windows ลง php บน windows แล้วลง PEAR Package :: Image_Barcode ก็น่าจะได้

  3. Fatal error: Call to undefined function: imagefontwidth() in /usr/share/pear/Image/Barcode/ean13.php on line 163
    ผมลองตามตัวอย่าง แต่ผลมันแสดงข้อความ ดังข้างบน จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.