ทดสอบความเร็วของฮาร์ดดิสก์ด้วยคำสั่ง dd

บทความนี้ขอแนะนำวิธีการง่ายๆ ในการทดสอบความเร็วของฮารดดิสก์บนลินุกซ์ ด้วยคำสั่ง dd

ทดสอบความเร็วในการเขียนไฟล์ขนาด 1GByte


[root@linux ~]# dd if=/dev/zero of=filetest.bin bs=1000000 count=1000
1000+0 records in
1000+0 records out
1000000000 bytes (1.0 GB) copied, 3.96078 seconds, 252 MB/s

ผลลัพธ์ที่ได้ 252 MB/s คือความเร็วที่สามารถเขียนไฟล์ลงฮาร์ดดิสก์ได้

ทดสอบความเร็วในการอ่านไฟล์ขนาด 1GByte


[root@linux ~]# dd if=file1G-3.bin of=/dev/zero bs=1000000 count=1000
1000+0 records in
1000+0 records out
1000000000 bytes (1.0 GB) copied, 1.07976 seconds, 926 MB/s

ผลลัพธ์ที่ได้ 926 MB/s คือความเร็วที่สามารถอ่านไฟล์จากฮาร์ดดิสก์ได้

เท่านี้เราก็สามารถเปรียบเทียบความเร็วของฮาร์ดดิสก์รุ่นต่างๆ ได้แล้ว