คอนฟิก DDNS บนลินุกซ์

หลังจากที่คอนฟิก DHCP Server และ DNS Server เรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการให้เมื่อ client ได้รับ ip address ไป ให้ส่งชื่อเครื่องของ client เพื่อ update ไปยัง DNS Server ด้วย

ระบบที่ทดสอบ
  • Fedora 8

คอนฟิกพื้นฐานของ Server

  • IP Address: 192.168.1.1
  • Subbet Mask: 255.255.255.0
  • DHCP Server
  • DNS Server

ตัวอย่างไฟล์คอนฟิก /etc/dhcpd.conf (ตัวพิมพ์หนาคือคอนฟิกเพิ่มเติม)


# /etc/dhcpd.conf
authoritative;
ddns-update-style interim;
update-static-leases true;
key DDNS_KEY {
algorithm hmac-md5;
#secret "use /usr/sbin/dns-keygen to generate TSIG keys";
secret "Ed187bxUigx8kNlFwUHnbKlwrk2GfAkpBfYyNEJcPhbrhexf07f2sBoCyQjz";
};

zone your-domain.com. {
primary 192.168.1.1;
key DDNS_KEY;
}

zone 1.168.192.in-addr.arpa. {
primary 192.168.1.1;
key DDNS_KEY;
}

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 192.168.1.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option domain-name “your-domain.com”;
option domain-name-servers 192.168.1.1;
range dynamic-bootp 192.168.1.101 192.168.1.200;
default-lease-time 21600;
max-lease-time 43200;
}

host fixip-client1 {
hardware ethernet 00:0c:11:22:33:44;
fixed-address 192.168.1.11;
}

ตัวอย่างไฟล์คอนฟิก /var/named/chroot/etc/named.conf


options {
directory "/var/named";
dump-file "data/cache_dump.db";
statistics-file "data/named_stats.txt";
memstatistics-file "data/named_mem_stats.txt";
recursion yes;
};

zone “.” IN {
type hint;
file “named.ca”;
};

key DDNS_KEY {
algorithm hmac-md5;
//secret “use /usr/sbin/dns-keygen to generate TSIG keys”;
secret “Ed187bxUigx8kNlFwUHnbKlwrk2GfAkpBfYyNEJcPhbrhexf07f2sBoCyQjz”;
};

zone “your-domain.com” IN {
type master;
file “zones/your-domain.com.zone”;
allow-update { key DDNS_KEY; };
};

zone “1.168.192.in-addr.arpa” IN {
type master;
file “zones/192.168.1.zone”;
allow-update { key DDNS_KEY; };
};

include “/etc/named.rfc1912.zones”;

Restart DHCP/DNS Server โดยใช้คำสั่ง service:


[root@server ~]# service named restart
Stopping named: [ OK ]
Starting named: [ OK ]

[root@server ~]# service dhcpd restart
Starting dhcpd: [ OK ]

ข้อมูลอ้างอิง