ติดตั้ง DNS Server บนลินุกซ์

วิธีการติดตั้งและคอนฟิก DNS Server บนลินุกซ์

ระบบที่ทดสอบ

 • Fedora 8
 • bind-9.5.0-23.b1.fc8.i386.rpm
 • bind-chroot-9.5.0-23.b1.fc8.i386.rpm

คอนฟิกพื้นฐานของ Server

 • IP Address: 192.168.1.1
 • Subbet Mask: 255.255.255.0

ตัวอย่างไฟล์คอนฟิก /var/named/chroot/etc/named.conf

options {
 directory  "/var/named";
 dump-file      "data/cache_dump.db";
 statistics-file   "data/named_stats.txt";
 memstatistics-file "data/named_mem_stats.txt";

 recursion yes;
};

zone "." IN {
 type hint;
 file "named.ca";
};

zone "your-domain.com" IN {
 type master;
 file "zones/your-domain.com.zone";
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
 type master;
 file "zones/192.168.1.zone";
};

include "/etc/named.rfc1912.zones";

ตัวอย่างไฟล์ /var/named/chroot/var/named/zones/your-domain.com.zone

$ORIGIN .
$TTL 86400
your-domain.com     IN SOA your-domain.com. root.your-domain.com. (
                2008050401 ; serial
                10800   ; refresh (3 hours)
                900    ; retry (15 minutes)
                604800   ; expire (1 week)
                86400   ; minimum (1 day)
                )
            NS   ns1.your-domain.com.
            A    192.168.1.1
            MX   0 mail.your-domain.com.
$ORIGIN your-domain.com.
ns1           A    192.168.1.1
mail          A    192.168.1.1
www           A    192.168.1.1

ตัวอย่างไฟล์ /var/named/chroot/var/named/zones/192.168.1.zone

$ORIGIN .
$TTL 86400
1.168.192.in-addr.arpa IN SOA your-domain.com. root.your-domain.com. (
                2008050401 ; serial
                10800   ; refresh (3 hours)
                900    ; retry (15 minutes)
                604800   ; expire (1 week)
                86400   ; minimum (1 day)
                )
            NS   ns1.your-domain.com.
            MX   0 mail.your-domain.com.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
81           PTR   ns1.your-domain.com.

Start DNS Server
ใช้คำสั่ง service เพื่อ start DNS Server

[root@server etc]# service named start
Starting named:                      [ OK ]

การทดสอบ
บนเครื่อง client ที่เป็น Windows เราสามารถใช้คำสั่ง ping ในการทดสอบ DNS

C:\Documents and Settings\user\ping www.your-domain.com

Pinging www.your-domain.com [192.168.1.1] with 32 bytes of data

Reply from 192.168.1.1: bytes times=1ms TTL=235
[Ctrl-C]
...

Stop DNS Server
ใช้คำสั่ง service เพื่อ stop DNS Server

[root@server etc]# service named stop
Shutting down named:                    [ OK ]

ข้อมูลอ้างอิง