ติดตั้ง DHCP Server บนลินุกซ์

วิธีการติดตั้งและคอนฟิก DHCP Server บนลินุกซ์

ระบบที่ทดสอบ

 • Fedora 8
 • dhcp-3.0.6-12.fc8.i386.rpm

คอนฟิกพื้นฐานของ Server

 • IP Address: 192.168.1.1
 • Subbet Mask: 255.255.255.0

ตัวอย่างไฟล์คอนฟิก /etc/dhcpd.conf

# /etc/dhcpd.conf
authoritative;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
 option routers         192.168.1.1;
 option subnet-mask       255.255.255.0;
 option domain-name       "your-domain.com";
 option domain-name-servers   192.168.1.1;
 range dynamic-bootp 192.168.1.101 192.168.1.200;
 default-lease-time 21600;
 max-lease-time 43200;
}

host fixip-client1 {
 hardware ethernet 00:0c:11:22:33:44;
 fixed-address 192.168.1.11;
}

จากตัวอย่าง DHCP Server เครื่องนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ IP configuration ยัง client ที่ตั้งค่าเป็น DCHP ดังต่อไปนี้

 • จะแจก ip address (range dynamic-bootp) ตั้งแต่ 192.168.1.101 ถึง 192.168.1.200
 • Subnet mask (option subnet-mask)จะเป็น 255.255.255.0
 • domain-name (option domain-name-servers) เป็น your-domain.com
 • DNS Server (option domain-name-servers) คือ 192.168.1.1
 • Default Gateway (option routers) เป็น 192.168.1.1

สำหรับเครื่องที่มี MAC Address “00:0c:11:22:33:44” จะได้รับ ip เป็น 192.168.1.11

Start DHCP Server
ใช้คำสั่ง service เพื่อ start DHCP Server

[root@server etc]# service dhcpd start
Starting dhcpd:                      [ OK ]

การทดสอบ
บนเครื่อง client ที่เป็น Windows เราสามารถใช้คำสั่ง ipconfig ในการทดสอบ DHCP

C:\Documents and Settings\user\ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter LAN - Broadcom:
    Connection-specific DNS Suffix . : your-domain.com
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.200
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1

Stop DHCP Server
ใช้คำสั่ง service เพื่อ stop DHCP Server

[root@server etc]# service dhcpd stop
Shutting down dhcpd:                    [ OK ]

ข้อมูลอ้างอิง