การใช้คำสั่ง nsupdate เพื่อปรับปรุง record ใน DNS Server

จากบทความ คอนฟิก DDNS บนลินุกซ์ เมื่อคอนฟิก DNS Server ให้สามารถรองรับ Dynamic Update จาก DHCP Server ได้นั้น

ถ้าเราต้องการจะแก้ไขข้อมูล (record) ใน DNS Server หลังจากนี้ เช่นเพิ่ม (A record) name-to-ip address mapping เราไม่สามารถจะแก้ไขไฟล์ข้อมูลของแต่ละ zone ได้โดยตรง เพราะคุณสมบัติ DDNS จะไปปรับปรุงรูปแบบของไฟล์คอนฟิก zone ซึ่งถ้าเราไปแก้ไขเองโดยตรงเช่นใช้โปรแกรม vi รูปแบบของไฟล์นี้อาจเสียหายได้

วิธีที่จะทำได้อย่างถูกต้องนั้น ต้องใช้คำสั่ง nsupdate ซึ่งจะใช้ส่งคำสั่งในการเพิ่ม หรือลบข้อมูล (record) จาก DNS Server ได้

Continue reading “การใช้คำสั่ง nsupdate เพื่อปรับปรุง record ใน DNS Server”