เชื่อมต่อเข้า MS SQL Server จากลีนุกซ์ด้วย freetds

FreeTDS เป็นชุดโปรแกรมที่สามารถรันบนลีนุกซ์หรือยูนิกส์ เพื่อเชื่อมต่อเข้าฐานข้อมูล Sybase หรือ Microsoft SQL Server ได้

โดยจะมีคำสั่ง fisql คล้ายกับคำสั่ง isql ให้ใช้งานส่งคำสั่ง SQL แทน

Continue reading “เชื่อมต่อเข้า MS SQL Server จากลีนุกซ์ด้วย freetds”

คอนฟิกเปิดพอร์ต TCP 1433 ใน MS SQL Server 2008 R2

บทความนี้ขอแสดงขั้นตอน พร้อมตัวอย่างการคอนฟิกใน SQL Server 2008 R2 เพื่อเปิดพอร์ต TCP 1433 และการคอนฟิกอนุญาตใน Windows Firewall เพื่อให้เครื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะรัน Windows, Linux, UNIX สามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้ โดยจะทดสอบบน Windows 7 Service Pack 1 (64-bit)

Continue reading “คอนฟิกเปิดพอร์ต TCP 1433 ใน MS SQL Server 2008 R2”