คอนฟิกเปิดพอร์ต TCP 1433 ใน MS SQL Server 2008 R2

บทความนี้ขอแสดงขั้นตอน พร้อมตัวอย่างการคอนฟิกใน SQL Server 2008 R2 เพื่อเปิดพอร์ต TCP 1433 และการคอนฟิกอนุญาตใน Windows Firewall เพื่อให้เครื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะรัน Windows, Linux, UNIX สามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้ โดยจะทดสอบบน Windows 7 Service Pack 1 (64-bit)

Continue reading “คอนฟิกเปิดพอร์ต TCP 1433 ใน MS SQL Server 2008 R2”

แก้ไขคอนฟิก firewall บนลีนุกซ์ด้วย iptables

บนลีนุกซ์มีคุณสมบัติ firewall ติดตั้งมาให้สามารถเลือกอนุญาต หรือปฏิเสธการ รับ/ส่ง packet เข้า/ออกเครื่องได้

จุดมุ่งหมายหลักๆ ของ firewall ก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์

หลายคนมักจะปิดคุณสมบัตินี้ไป ด้วยเหตุผลบอกว่ายากต่อการทำความเข้าใจ และแก้ไข

ในบทความนี้จะอธิบายการใช้คำสั่ง iptables เพื่อแสดงสถานะ firewall ที่เปิดใช้งาน การเพิ่ม rule เพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อ การลบ rule ที่ไม่ได้ใช้แล้ว

ลองทำตามดู ในหลายเซอร์วิส เพียงแค่แก้ไข rule นิดเดียวเท่านั้น ก็จะใช้งานได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องปิดคุณสมบัติ firewall แต่อย่างได้

Continue reading “แก้ไขคอนฟิก firewall บนลีนุกซ์ด้วย iptables”

คอนฟิก Solaris IP Filter

บทความนี้กล่าวถึงวิธีการใช้คำสั่ง ipf เพื่อสร้าง rule ของ Solaris IP Filter แบบง่ายๆ เพื่อใช้กำหนด packet เข้าออกเครื่อง

Continue reading “คอนฟิก Solaris IP Filter”