เชื่อมต่อเข้า MS SQL Server จากลีนุกซ์ด้วย freetds

FreeTDS เป็นชุดโปรแกรมที่สามารถรันบนลีนุกซ์หรือยูนิกส์ เพื่อเชื่อมต่อเข้าฐานข้อมูล Sybase หรือ Microsoft SQL Server ได้

โดยจะมีคำสั่ง fisql คล้ายกับคำสั่ง isql ให้ใช้งานส่งคำสั่ง SQL แทน

Continue reading “เชื่อมต่อเข้า MS SQL Server จากลีนุกซ์ด้วย freetds”