Laravel การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

หลังจากที่ หัดใช้ Route และ View เบื้องต้น แล้ว ในตอนนี้เรามาดูวิธีเขียน Laravel เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลกัน

โดยจะใช้วิธีการทำ migrate หรือ migration ของ Laravel ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการจัดการควบคุมเวอร์ชั่นของฐานข้อมูล (version control ของ database) เพื่อให้ laravel ทราบว่า โครงสร้างตารางที่ใช้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และจะสร้าง แก้ไข หรือลบไฟล์ที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างที่เปลี่ยนไปได้โดยอัตโนมัติ

แล้วใช้ Eloquent ORM เพื่อดึงข้อมูลออกมา

Continue reading “Laravel การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล”