คอนฟิก Asterisk เพื่อรองรับ SIP Client

หลังจาก ติดตั้ง Asterisk 1.8 บน CentOS 5  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเริ่มต้นการทดสอบ ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ PSTN หรือระบบโทรศัพท์จริง เพื่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรเข้า-ออก แนะนำให้ทดสอบ และทำความเข้าใจ ด้วย SIP  Client โดยอาจจะใช้ที่เป็น Hardware หรือเป็น Software โปรแกรมติดตั้งบนเครื่อง

Continue reading “คอนฟิก Asterisk เพื่อรองรับ SIP Client”