ติดตั้ง Asterisk 1.8 บน CentOS 5

Asterisk ถือว่าเป็นโปรแกรมสำหรับทำเป็น VoIP Server ได้ดีโปรแกรมหนึ่ง ด้วยคุณสมบัติที่มากมาย แล้วที่สำคัญยังใช้งานได้ฟรี

การติดตั้ง Asterisk เพื่อทำเป็นเซิร์ฟเวอร์สามารถทำได้สองวิธีหลักๆ คือ

  • ดาวน์โหลดไฟล์ ISO ชื่อ AsteriskNOW ที่ทางทีม Asterisk ได้จัดเตรียมโปรแกรมที่จำเป็นทั้งหมดแล้วสร้างเป็นไฟล์ ISO เพื่อให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไปเขียนใส่แผ่นซีดี เพื่อให้สะดวกต่อการติดตั้งและแทบจะพร้อมใช้งานได้เลย (based on CentOS 5)
  • ดาวน์โหลดไฟล์ Asterisk Communications Engine แล้วนำมาติดตั้งเอง โดยอาจจะใช้ yum หรือติดตั้งเองด้วยไฟล์ rpm

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งแบบหลัง โดยดาวน์โหลดไฟล์ rpm แล้วนำมาติดตั้งเองบน CentOS 5

เนื่องจากมีการพัฒนาปรับปรุงเวอร์ชั่นอยู่เรื่อยๆ ในที่นี้จะใช้เวอร์ชั่น 1.8.7 ณ วันที่ทดลองติดตั้ง (29/11/54) โดยติดตั้งบน CentOS 5.7

ไฟล์ rpm ที่ต้องใช้จากแผ่นดีวีดี CentOS 5.7 คือ “yum-kmod”

[root@cent57-64a CentOS]# rpm -i yum-kmod-1.1.16-16.el5.centos.noarch.rpm

ดาวน์โหลดไฟล์ rpm ต่างๆ ด้านล่างจาก http://packages.digium.com/centos/5/current/x86_64/RPMS/

[root@cent57-64a digium]# rpm -i dahdi-firmware-oct6114-064-1.05.01-1_centos5.noarch.rpm
[root@cent57-64a digium]# rpm -i dahdi-firmware-oct6114-128-1.05.01-1_centos5.noarch.rpm
[root@cent57-64a digium]# rpm -i dahdi-firmware-tc400m-MR6.12-1_centos5.noarch.rpm
[root@cent57-64a digium]# rpm -i dahdi-firmware-hx8-2.06-1_centos5.noarch.rpm
[root@cent57-64a digium]# rpm -i dahdi-firmware-vpmoct032-1.11.0-1_centos5.noarch.rpm
[root@cent57-64a digium]# rpm -i kmod-dahdi-linux-fwload-vpmadt032-2.5.0.2-1_centos5.2.6.18_274.7.1.el5.x86_64.rpm
error: Failed dependencies:
        kernel-x86_64 = 2.6.18-274.7.1.el5 is needed by kmod-dahdi-linux-fwload-vpmadt032-2.5.0.2-1_centos5.2.6.18_274.7.1.el5.x86_64

หากติดตั้งไฟล์ “kmod-dahdi-linux-fwload-vpmadt032” ไม่สำเร็จ ฟ้องข้อผิดพลาดแบบด้านบน เป็นเพราะเวอร์ชั่นของ Kernel ไม่ตรงกับไฟล์

ตรวจสอบเวอร์ชั่น Kernel ที่รันอยู่ และไฟล์ rpm ของ kernel ที่ติดตั้ง

[root@cent57-64a digium]# uname -a
Linux cent57-64a.spalinux.com 2.6.18-274.el5 #1 SMP Fri Jul 22 04:43:29 EDT 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

[root@cent57-64a digium]# rpm -qa | grep kernel
kernel-headers-2.6.18-274.el5
kernel-devel-2.6.18-274.el5
kernel-2.6.18-274.el5

ต้องปรับปรุง (upgrade) เวอร์ชั่นของ kernel เป็นล่าสุด โดยดูตัวอย่างวิธีปรับปรุงได้จาก  upgrade kernel บน CentOS 5.6

ตัวอย่างการ upgrade จากไฟล์ rpm ที่ดาวน์โหลดมา สังเกตว่าตัวเลข 2.6.18-274.7.1.el5 ต้องตรงกับเวอร์ชั่นของ “kmod-dahdi-linux-fwload-vpmadt032”

[root@cent57-64a updates]# rpm -Uvh kernel-2.6.18-274.7.1.el5.x86_64.rpm kernel-devel-2.6.18-274.7.1.el5.x86_64.rpm kernel-headers-2.6.18-274.7.1.el5.x86_64.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
1:kernel                 ########################################### [ 33%]
2:kernel-devel           ########################################### [ 67%]
3:kernel-headers         ########################################### [100%]

ต้องรีบู๊ตเครื่องหลัง upgrade kernel

ตรวจสอบเวอร์ชั่น kernel อีกครั้ง

[root@cent57-64a ~]# uname -a
Linux cent57-64a.spalinux.com 2.6.18-274.7.1.el5 #1 SMP Thu Oct 20 16:21:01 EDT 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

[root@cent57-64a ~]# rpm -qa | grep kernel
kernel-2.6.18-274.7.1.el5
kernel-devel-2.6.18-274.7.1.el5
kernel-headers-2.6.18-274.7.1.el5

ทดลองติดตั้งไฟล์ “kmod-dahdi-linux-fwload-vpmadt032”

[root@cent57-64a digium]# rpm -i kmod-dahdi-linux-fwload-vpmadt032-2.5.0.2-1_centos5.2.6.18_274.7.1.el5.x86_64.rpm
WARNING: /lib/modules/2.6.18-274.7.1.el5/dahdi/dahdi_vpmadt032_loader.ko needs unknown symbol vpmadtreg_unregister
WARNING: /lib/modules/2.6.18-274.7.1.el5/dahdi/dahdi_vpmadt032_loader.ko needs unknown symbol vpmadtreg_register

หมายเหตุ ไม่ต้องสนใจ WARNING ที่เกิดขึ้น

[root@cent57-64a digium]# rpm -i dahdi-firmware-2.0.3-1_centos5.noarch.rpm

ดาวน์โหลดไฟล์ rpm ต่างๆ ด้านล่างจาก http://packages.asterisk.org/centos/5/current/x86_64/RPMS/ และติดตั้งตามลำดับ

[root@cent57-64a asterisk]# rpm -i asterisknow-version-1.7.1-3_centos5.noarch.rpm
[root@cent57-64a asterisk]# rpm -i asterisk18-core-1.8.7.0-2_centos5.x86_64.rpm
[root@cent57-64a asterisk]# rpm -i kmod-dahdi-linux-2.5.0.2-1_centos5.2.6.18_274.7.1.el5.x86_64.rpm
[root@cent57-64a asterisk]# rpm -i dahdi-linux-2.5.0.2-1_centos5.x86_64.rpm
[root@cent57-64a asterisk]# rpm -i libopenr2-1.2.0-1_centos5.x86_64.rpm
[root@cent57-64a asterisk]# rpm -i libpri-1.4.11.5-1_centos5.x86_64.rpm
[root@cent57-64a asterisk]# rpm -i libss7-1.0.2-1_centos5.x86_64.rpm
[root@cent57-64a asterisk]# rpm -i libtonezone-2.5.0.2-1_centos5.x86_64.rpm
[root@cent57-64a asterisk]# rpm -i asterisk18-dahdi-1.8.7.0-2_centos5.x86_64.rpm
[root@cent57-64a asterisk]# rpm -i asterisk18-doc-1.8.7.0-2_centos5.x86_64.rpm
[root@cent57-64a asterisk]# rpm -i asterisk18-voicemail-1.8.7.0-2_centos5.x86_64.rpm
[root@cent57-64a asterisk]# rpm -i asterisk-sounds-core-en-gsm-1.4.21-1_centos5.noarch.rpm
[root@cent57-64a asterisk]# rpm -i asterisk18-configs-1.8.7.0-2_centos5.x86_64.rpm

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.