คอนฟิกเซอร์วิส nscd

ในกรณีที่คอนฟิกให้ลีนุกซ์ตรวจสอบ user, group (authenticate) จาก LDAP Server ทุกครั้งที่มีการอ้างอิง เช่นการสร้างไฟล์ หรือแสดงรายชื่อไฟล์ด้วยคำสั่ง ls ของ user หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ user, group เครื่องจะต้องมีการสอบถามจาก LDAP ทุกครั้ง ทำให้บางครั้งอาจเพิ่มโหลดมากเกินไปบนตัว LDAP Server

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ user, group จาก LDAP แนะนำให้รันเซอร์วิส nscd (name service cache daemon) บนเครื่อง โดยโปรแกรมนี้จะทำหน้าที่เก็บข้อมูล cache ไว้บนเครื่องตัวเอง ถ้าถามซ้ำกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน cache แล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (time to live) จะไม่มีการส่งไปถาม LDAP Server อีก

ข้อเสียของการรันเซอร์วิส nscd อย่างหนึ่งคือ เรื่องการตั้งค่าเวลา (time to live) ทำให้บางครั้งอาจไม่ได้ข้อมูลที่ล่าสุด เช่นดีฟอลต์เวลาที่ cache ไว้สำหรับการเก็บข้อมูลของ user คือ 600 วินาที สำหรับการค้นหาข้อมูลที่สำเร็จ (positive-time-to-live) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ user บน LDAP Server จะต้องรอจนเวลานี้ผ่านไป  ข้อมูล cache ใน nscd ถึงจะปรับปรุงเป็นข้อมูลใหม่

Continue reading “คอนฟิกเซอร์วิส nscd”