ว่าด้วยเรื่องเวลา atime, mtime, ctime ของไฟล์บน Unix

เวลาของไฟล์บน Unix มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ใช้ ไม่ว่าจะใช้ดูเพื่อหาว่า ไฟล์นี้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไร เก่าไป หรือใหม่กว่าอย่างไร

อีกประการ ยังถูกใช้โดยโปรแกรม Backup เพื่อเลือกไฟล์สำหรับการทำ Backup แบบ Incremental คือ เลือกเฉพาะไฟล์ที่เพิ่มขึ้นใหม่ หรือไฟล์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

เวลาของไฟล์บน Unix มีอยู่ 3 ค่า คือ atime, ctime, mtime ในที่นี้จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของค่าเวลาต่างๆ ดังนี้

Continue reading “ว่าด้วยเรื่องเวลา atime, mtime, ctime ของไฟล์บน Unix”