ติดตั้ง Laravel 5.3 บน CentOS 7

Laravel น่าจะเป็น PHP Framework ที่มาแรงที่สุดในปัจจุบันนี้ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ มีระบบความปลอดภัย การเชื่อมต่อฐานข้อมูลทำได้ง่าย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญมีเว็บไซต์ที่สอนการใช้งานอย่าง Laracasts

ลองมาดูวิธีการติดตั้ง Laravel 5.3 บน CentOS 7 โดยจะทดสอบบนเครื่อง ติดตั้ง PHP 7 บน CentOS 7 และ  ติดตั้ง Composer เพื่อบริหารจัดการไลบรารี PHP

ในบทความนี้จะแสดงวิธีการใช้ composer เพื่อติดตั้ง Laravel 5.3 ทีละขั้นตอน โดยแสดงข้อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเวลาติดตั้ง  และจะค่อยๆ แก้ไขปัญหาไป เช่นใช้ yum ติดตั้งโมดูล PHP เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการแก้ไปปัญหาเบื้องต้น เผื่อนำไปใช้ในการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ ได้

บนหน้าเว็บไซต์ของ Laravel Installation ระบุความต้องการของ PHP เพื่อจะติดตั้ง Laravel 5.3 ดังนี้

Server Requirements

 • PHP >= 5.6.4
 • OpenSSL PHP Extension
 • PDO PHP Extension
 • Mbstring PHP Extension
 • Tokenizer PHP Extension

PHP ที่ใช้ในที่นี้คือเวอร์ชัน 7.0 เพราะฉะนั้นข้อแรกผ่าน (PHP >= 5.6.4)

[dev@centos-7 ~]$ php -v
PHP 7.0.10 (cli) (built: Aug 20 2016 07:47:25) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies

ตอนนี้ในเครื่องมีแพ็คเกจ rpm ที่มีชื่อ PHP แค่ php70w-cli และ php70w-common

[dev@centos-7 ~]$ rpm -qa | grep php
php70w-cli-7.0.10-1.w7.x86_64
php70w-common-7.0.10-1.w7.x86_64

ใช้คำสั่ง php ระบุออปชัน -m เพื่อแสดงชื่อโมดูล PHP ที่ใช้งานได้

[dev@centos-7 ~]$ php -m
[PHP Modules]
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
exif
fileinfo
filter
ftp
gettext
gmp
hash
iconv
json
libxml
openssl
pcntl
pcre
Phar
readline
Reflection
session
shmop
SimpleXML
sockets
SPL
standard
tokenizer
xml
zip
zlib

[Zend Modules]

ในที่นี้จะเลือกใช้ composer ระบุออปชัน create-project ติดตั้งแพ็คเกจ laravel/laravel โดยเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า blog

[dev@centos-7 ~]$ composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog
Installing laravel/laravel (v5.3.0)
 - Installing laravel/laravel (v5.3.0)
 Loading from cache

Created project in blog
> php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.

Problem 1
 - laravel/framework v5.3.6 requires ext-mbstring * -> the requested PHP extension mbstring is missing from your system.
 - laravel/framework v5.3.5 requires ext-mbstring * -> the requested PHP extension mbstring is missing from your system.
 - laravel/framework v5.3.4 requires ext-mbstring * -> the requested PHP extension mbstring is missing from your system.
...
 - Installation request for laravel/framework 5.3.* -> satisfiable by laravel/framework[v5.3.0, v5.3.1, v5.3.2, v5.3.3, v5.3.4, v5.3.5, v5.3.6].

To enable extensions, verify that they are enabled in those .ini files:
 - /etc/php.ini
 - /etc/php.d/bz2.ini
 - /etc/php.d/calendar.ini
 - /etc/php.d/ctype.ini
 - /etc/php.d/curl.ini
 - /etc/php.d/exif.ini
 - /etc/php.d/fileinfo.ini
 - /etc/php.d/ftp.ini
 - /etc/php.d/gettext.ini
 - /etc/php.d/gmp.ini
 - /etc/php.d/iconv.ini
 - /etc/php.d/json.ini
 - /etc/php.d/phar.ini
 - /etc/php.d/shmop.ini
 - /etc/php.d/simplexml.ini
 - /etc/php.d/sockets.ini
 - /etc/php.d/tokenizer.ini
 - /etc/php.d/xml.ini
 - /etc/php.d/zip.ini
 You can also run `php --ini` inside terminal to see which files are used by PHP in CLI mode.

การติดตั้งไม่สำเร็จขึ้นข้อความ requires ext-mbstring

ปัญหานี้เนื่องจาก Laravel 5.3 ต้องการใช้โมดูล PHP ชื่อ mbstring ดังนั้นต้องติดตั้งเพิ่มเติม

ใช้คำสั่ง yum ติดตั้งแพ็คเกจชื่อ php70-mbstring

[dev@centos-7 ~]$ sudo yum install php70w-mbstring
...
Installed:
 php70w-mbstring.x86_64 0:7.0.10-1.w7

Complete!

ลองรัน php ระบุออปชัน -m เพื่อดูโมดูลที่ใช้ได้หลังติดตั้งแพ็คเกจเพิ่มเติม จะมี mbstring เพิ่มขึ้นมา

[dev@centos-7 ~]$ php -m
[PHP Modules]
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
exif
fileinfo
filter
ftp
gettext
gmp
hash
iconv
json
libxml
mbstring
openssl
pcntl
pcre
Phar
readline
Reflection
session
shmop
SimpleXML
sockets
SPL
standard
tokenizer
xml
zip
zlib

[Zend Modules]

หลังติดตั้งแพ็คเกจเพิ่มเติมแล้ว ลองใช้ composer ติดตั้ง laravel อีกครั้ง

[dev@centos-7 ~]$ composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog
Installing laravel/laravel (v5.3.0)


 [InvalidArgumentException]
 Project directory blog/ is not empty.


create-project [-s|--stability STABILITY] [--prefer-source] [--prefer-dist] [--repository REPOSITORY] [--repository-url REPOSITORY-URL] [--dev] [--no-dev] [--no-custom-installers] [--no-scripts] [--no-progress] [--no-secure-http] [--keep-vcs] [--no-install] [--ignore-platform-reqs] [--] [<package>] [<directory>] [<version>]

ต้องลบโฟลเดอร์ที่เพิ่งถูกสร้างออกไปก่อน แล้วรัน composer ติดตั้งใหม่อีกครั้ง

[dev@centos-7 ~]$ ls -l
total 4
drwxrwxr-x. 11 dev dev 4096 Sep 2 17:23 blog

[dev@centos-7 ~]$ rm -rf blog/

[dev@centos-7 ~]$ composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog
Installing laravel/laravel (v5.3.0)
 - Installing laravel/laravel (v5.3.0)
 Loading from cache

Created project in blog
> php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.

Problem 1
 - phpunit/phpunit 5.5.4 requires ext-dom * -> the requested PHP extension dom is missing from your system.
 - phpunit/phpunit 5.5.3 requires ext-dom * -> the requested PHP extension dom is missing from your system.
 - phpunit/phpunit 5.5.2 requires ext-dom * -> the requested PHP extension dom is missing from your system.
...
 - Installation request for phpunit/phpunit ~5.0 -> satisfiable by phpunit/phpunit[5.0.0, 5.0.1, 5.0.10, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.1.0, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.0, 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.3.0, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.5.0, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4].

To enable extensions, verify that they are enabled in those .ini files:
 - /etc/php.ini
 - /etc/php.d/bz2.ini
 - /etc/php.d/calendar.ini
 - /etc/php.d/ctype.ini
 - /etc/php.d/curl.ini
 - /etc/php.d/exif.ini
 - /etc/php.d/fileinfo.ini
 - /etc/php.d/ftp.ini
 - /etc/php.d/gettext.ini
 - /etc/php.d/gmp.ini
 - /etc/php.d/iconv.ini
 - /etc/php.d/json.ini
 - /etc/php.d/mbstring.ini
 - /etc/php.d/phar.ini
 - /etc/php.d/shmop.ini
 - /etc/php.d/simplexml.ini
 - /etc/php.d/sockets.ini
 - /etc/php.d/tokenizer.ini
 - /etc/php.d/xml.ini
 - /etc/php.d/zip.ini
 You can also run `php --ini` inside terminal to see which files are used by PHP in CLI mode.

ตอนนี้จะขึ้นข้อความผิดพลาด “requires ext-dom” ต้องติดตั้งแพ็คเกจเพิ่มเติม

บน CentOS 7 โมดูล dom ของ PHP อยู่ใน rpm แพ็คเกจชื่อ php70w-xml

ใช้คำสั่ง yum ติดตั้ง

[dev@centos-7 ~]$ sudo yum install php70w-xml
...
Installed:
 php70w-xml.x86_64 0:7.0.10-1.w7

Complete!

ถ้าลองรัน php ระบุออปขัน -m จะเห็นโมดูลถูกติดตั้งเพิ่มเติมคือ dom, wddx, xmlreader, xmlwriter, xsl

[dev@centos-7 ~]$ php -m
[PHP Modules]
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
exif
fileinfo
filter
ftp
gettext
gmp
hash
iconv
json
libxml
mbstring
openssl
pcntl
pcre
Phar
readline
Reflection
session
shmop
SimpleXML
sockets
SPL
standard
tokenizer
wddx
xml
xmlreader
xmlwriter
xsl
zip
zlib

[Zend Modules]

ลบโฟลเดอร์ blog แล้วรัน composer ติดตั้ง Laravel ใหม่

[dev@centos-7 ~]$ rm -rf blog/

[dev@centos-7 ~]$ composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog
Installing laravel/laravel (v5.3.0)
 - Installing laravel/laravel (v5.3.0)
 Loading from cache

Created project in blog
> php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
 - Installing vlucas/phpdotenv (v2.4.0)
 Loading from cache

- Installing symfony/polyfill-mbstring (v1.2.0)
 Loading from cache

- Installing symfony/var-dumper (v3.1.3)
 Loading from cache

...

- Installing laravel/framework (v5.3.6)
 Downloading: 100%

...

- Installing phpunit/phpunit (5.5.4)
 Downloading: 100%

- Installing symfony/css-selector (v3.1.3)
 Downloading: 100%

- Installing symfony/dom-crawler (v3.1.3)
 Downloading: 100%

symfony/var-dumper suggests installing ext-symfony_debug ()
symfony/translation suggests installing symfony/config ()
symfony/routing suggests installing doctrine/annotations (For using the annotation loader)
symfony/routing suggests installing symfony/config (For using the all-in-one router or any loader)
symfony/routing suggests installing symfony/dependency-injection (For loading routes from a service)
symfony/routing suggests installing symfony/expression-language (For using expression matching)
symfony/event-dispatcher suggests installing symfony/dependency-injection ()
symfony/http-kernel suggests installing symfony/browser-kit ()
symfony/http-kernel suggests installing symfony/class-loader ()
symfony/http-kernel suggests installing symfony/config ()
symfony/http-kernel suggests installing symfony/dependency-injection ()
...
laravel/framework suggests installing league/flysystem-aws-s3-v3 (Required to use the Flysystem S3 driver (~1.0).)
laravel/framework suggests installing league/flysystem-rackspace (Required to use the Flysystem Rackspace driver (~1.0).)
laravel/framework suggests installing pda/pheanstalk (Required to use the beanstalk queue driver (~3.0).)
laravel/framework suggests installing predis/predis (Required to use the redis cache and queue drivers (~1.0).)
laravel/framework suggests installing pusher/pusher-php-server (Required to use the Pusher broadcast driver (~2.0).)
laravel/framework suggests installing symfony/psr-http-message-bridge (Required to psr7 bridging features (0.2.*).)
sebastian/global-state suggests installing ext-uopz (*)
phpunit/phpunit-mock-objects suggests installing ext-soap (*)
phpunit/php-code-coverage suggests installing ext-xdebug (>=2.4.0)
phpunit/phpunit suggests installing phpunit/php-invoker (~1.1)
Writing lock file
Generating autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postUpdate
> php artisan optimize
PHP Fatal error: Uncaught Symfony\Component\Debug\Exception\FatalThrowableError: Class 'PDO' not found in /home/dev/blog/config/database.php:16
Stack trace:
#0 /home/dev/blog/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Bootstrap/LoadConfiguration.php(60): require()
#1 /home/dev/blog/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Bootstrap/LoadConfiguration.php(38): Illuminate\Foundation\Bootstrap\LoadConfiguration->loadConfigurationFiles(Object(Illuminate\Foundation\Application), Object(Illuminate\Config\Repository))
#2 /home/dev/blog/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Application.php(203): Illuminate\Foundation\Bootstrap\LoadConfiguration->bootstrap(Object(Illuminate\Foundation\Application))
#3 /home/dev/blog/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Console/Kernel.php(262): Illuminate\Foundation\Application->bootstrapWith(Array)
#4 /home/dev/blog/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Console/Kernel.php(114): Illuminate\Foundation\Console\Kernel->bootstrap()
#5 /home/dev/blog/ in /home/dev/blog/config/database.php on line 16
Script php artisan optimize handling the post-update-cmd event returned with error code 255

ยังติดตั้งไม่สำเร็จ ขึ้นข้อความ “PHP Fatal error … Class ‘PDO’ not found …

ต้องติดตั้ง PHP โมดูลเพิ่มเติม ชื่อ php70w-pdo

[dev@centos-7 ~]$ sudo yum install php70w-pdo
...
Installed:
 php70w-pdo.x86_64 0:7.0.10-1.w7

Complete!

โมดูล PHP ที่ถูกติดตั้งเพิ่มเติมคือ PDO, pdo_sqlite, sqlite3

ลบโฟลเดอร์ blog แล้วรัน composer ใหม่

[dev@centos-7 ~]$ rm -rf blog/

[dev@centos-7 ~]$ composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog
Installing laravel/laravel (v5.3.0)
 - Installing laravel/laravel (v5.3.0)
 Loading from cache

Created project in blog
> php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
 - Installing vlucas/phpdotenv (v2.4.0)
 Loading from cache

- Installing symfony/polyfill-mbstring (v1.2.0)
 Loading from cache

- Installing symfony/var-dumper (v3.1.3)
 Loading from cache

...

- Installing laravel/framework (v5.3.6)
 Loading from cache

...

- Installing phpunit/phpunit (5.5.4)
 Loading from cache

- Installing symfony/css-selector (v3.1.3)
 Loading from cache

- Installing symfony/dom-crawler (v3.1.3)
 Loading from cache

symfony/var-dumper suggests installing ext-symfony_debug ()
symfony/translation suggests installing symfony/config ()
symfony/routing suggests installing doctrine/annotations (For using the annotation loader)
symfony/routing suggests installing symfony/config (For using the all-in-one router or any loader)
symfony/routing suggests installing symfony/dependency-injection (For loading routes from a service)
...
laravel/framework suggests installing league/flysystem-aws-s3-v3 (Required to use the Flysystem S3 driver (~1.0).)
laravel/framework suggests installing league/flysystem-rackspace (Required to use the Flysystem Rackspace driver (~1.0).)
laravel/framework suggests installing pda/pheanstalk (Required to use the beanstalk queue driver (~3.0).)
laravel/framework suggests installing predis/predis (Required to use the redis cache and queue drivers (~1.0).)
laravel/framework suggests installing pusher/pusher-php-server (Required to use the Pusher broadcast driver (~2.0).)
laravel/framework suggests installing symfony/psr-http-message-bridge (Required to psr7 bridging features (0.2.*).)
sebastian/global-state suggests installing ext-uopz (*)
phpunit/phpunit-mock-objects suggests installing ext-soap (*)
phpunit/php-code-coverage suggests installing ext-xdebug (>=2.4.0)
phpunit/phpunit suggests installing phpunit/php-invoker (~1.1)
Writing lock file
Generating autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postUpdate
> php artisan optimize
Generating optimized class loader
> php artisan key:generate
Application key [base64:BDe4eFfvlQON+ORBYHlfG6wostHsQ2thFSidUWJDf0c=] set successfully.

ถึงตอนนี้ เราได้ติดตั้ง Laravel 5.3 สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว

แนะนำให้ติดตั้งแพ็คเกจ php70w-mysql เพิ่มเติม เพื่อให้ PHP เชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูล MySQL ได้

[dev@centos-7 ~]$ sudo yum install php70w-mysql

สรุปว่าตอนนี้บนเครื่อง CentOS 7 ที่เราใช้ทดสอบติดตั้ง Laravel 5.3 นั้น มีแพ็คเกจ rpm ชื่อ php ติดตั้งดังนี้

[dev@centos-7 ~]$ rpm -qa | grep php
php70w-cli-7.0.10-1.w7.x86_64
php70w-common-7.0.10-1.w7.x86_64
php70w-mbstring-7.0.10-1.w7.x86_64
php70w-mysql-7.0.10-1.w7.x86_64
php70w-pdo-7.0.10-1.w7.x86_64
php70w-xml-7.0.10-1.w7.x86_64

รายชื่อโมดูล PHP ที่สามารถเรียกใช้ได้

[dev@centos-7 ~]$ php -m
[PHP Modules]
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
exif
fileinfo
filter
ftp
gettext
gmp
hash
iconv
json
libxml
mbstring
mysqli
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_sqlite
Phar
readline
Reflection
session
shmop
SimpleXML
sockets
SPL
sqlite3
standard
tokenizer
wddx
xml
xmlreader
xmlwriter
xsl
zip
zlib

[Zend Modules]

cd เข้าไปใน blog ลองดูไฟล์ที่ได้จากการติดตั้ง Laravel 5.3

[dev@centos-7 ~]$ cd blog/

[dev@centos-7 blog]$ ls -l
total 160
drwxrwxr-x. 6 dev dev   79 Sep 2 17:41 app
-rw-rw-r--. 1 dev dev  1646 Sep 2 17:41 artisan
drwxrwxr-x. 3 dev dev   51 Sep 2 17:41 bootstrap
-rw-rw-r--. 1 dev dev  1283 Sep 2 17:41 composer.json
-rw-rw-r--. 1 dev dev 123589 Sep 2 17:41 composer.lock
drwxrwxr-x. 2 dev dev  4096 Sep 2 17:41 config
drwxrwxr-x. 5 dev dev   68 Sep 2 17:41 database
-rw-rw-r--. 1 dev dev  556 Sep 2 17:41 gulpfile.js
-rw-rw-r--. 1 dev dev  400 Sep 2 17:41 package.json
-rw-rw-r--. 1 dev dev  930 Sep 2 17:41 phpunit.xml
drwxrwxr-x. 4 dev dev   92 Sep 2 17:41 public
-rw-rw-r--. 1 dev dev  1918 Sep 2 17:41 readme.md
drwxrwxr-x. 5 dev dev   42 Sep 2 17:41 resources
drwxrwxr-x. 2 dev dev   52 Sep 2 17:41 routes
-rw-rw-r--. 1 dev dev  563 Sep 2 17:41 server.php
drwxrwxr-x. 5 dev dev   43 Sep 2 17:41 storage
drwxrwxr-x. 2 dev dev   47 Sep 2 17:41 tests
drwxrwxr-x. 31 dev dev 4096 Sep 2 17:41 vendor

ไฟล์สำคัญไฟล์หนึ่งของ Laravel คือ artisan ลองรันด้วย php จะแสดงคำสังหรือออปชัน พร้อมคำอธิบายการใช้งาน

[dev@centos-7 blog]$ php artisan
Laravel Framework version 5.3.6

Usage:
 command [options] [arguments]

Options:
 -h, --help      Display this help message
 -q, --quiet      Do not output any message
 -V, --version     Display this application version
   --ansi      Force ANSI output
   --no-ansi     Disable ANSI output
 -n, --no-interaction Do not ask any interactive question
   --env[=ENV]    The environment the command should run under.
 -v|vv|vvv, --verbose Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Available commands:
 clear-compiled    Remove the compiled class file
 down         Put the application into maintenance mode
 env         Display the current framework environment
 help         Displays help for a command
 inspire
 list         Lists commands
 migrate       Run the database migrations
 optimize       Optimize the framework for better performance
 serve        Serve the application on the PHP development server
 tinker        Interact with your application
 up          Bring the application out of maintenance mode
 app
 app:name       Set the application namespace
 auth
 auth:clear-resets  Flush expired password reset tokens
 cache
 cache:clear     Flush the application cache
 cache:table     Create a migration for the cache database table
 config
 config:cache     Create a cache file for faster configuration loading
 config:clear     Remove the configuration cache file
 db
 db:seed       Seed the database with records
 event
 event:generate    Generate the missing events and listeners based on registration
 key
 key:generate     Set the application key
 make
 make:auth      Scaffold basic login and registration views and routes
 make:command     Create a new Artisan command
 make:controller   Create a new controller class
 make:event      Create a new event class
 make:job       Create a new job class
 make:listener    Create a new event listener class
 make:mail      Create a new email class
 make:middleware   Create a new middleware class
 make:migration    Create a new migration file
 make:model      Create a new Eloquent model class
 make:notification  Create a new notification class
 make:policy     Create a new policy class
 make:provider    Create a new service provider class
 make:request     Create a new form request class
 make:seeder     Create a new seeder class
 make:test      Create a new test class
 migrate
 migrate:install   Create the migration repository
 migrate:refresh   Reset and re-run all migrations
 migrate:reset    Rollback all database migrations
 migrate:rollback   Rollback the last database migration
 migrate:status    Show the status of each migration
 notifications
 notifications:table Create a migration for the notifications table
 queue
 queue:failed     List all of the failed queue jobs
 queue:failed-table  Create a migration for the failed queue jobs database table
 queue:flush     Flush all of the failed queue jobs
 queue:forget     Delete a failed queue job
 queue:listen     Listen to a given queue
 queue:restart    Restart queue worker daemons after their current job
 queue:retry     Retry a failed queue job
 queue:table     Create a migration for the queue jobs database table
 queue:work      Process the next job on a queue
 route
 route:cache     Create a route cache file for faster route registration
 route:clear     Remove the route cache file
 route:list      List all registered routes
 schedule
 schedule:run     Run the scheduled commands
 session
 session:table    Create a migration for the session database table
 storage
 storage:link     Create a symbolic link from "public/storage" to "storage/app/public"
 vendor
 vendor:publish    Publish any publishable assets from vendor packages
 view
 view:clear      Clear all compiled view files

คำสั่ง (command) แรกที่แนะนำคือ serve ใช้รันเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ตอนพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Laravel ได้เลย ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น Apache หรือ Nginx แต่อย่างใด

วิธีการรันคือ php artisan serve

[dev@centos-7 blog]$ php artisan serve
Laravel development server started on http://localhost:8000/

หากไม่ระบุออปชันเพิ่มเติมของ คำสั่ง serve จะรันเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เรียกได้เฉพาะภายเครื่องเซิรฟ์เวอร์เอง (localhost)

กด [Ctrl]+[c] เพื่อยกเลิกการรัน php artisan serve

ต้องระบุออปชัน –host เพื่อระบุ IP ของเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้เครื่องอื่นๆ สามารถมาเรียกใช้งานเว็บได้

[dev@centos-7 blog]$ php artisan serve --host 192.168.56.107
Laravel development server started on http://192.168.56.107:8000/

ลองเปิดด้วย browser ระบุ url ตาม IP และเลขพอร์ต

laravel-on-centos-7

ตัวอย่างข้อความที่แสดงขึ้นมา เวลามีเครื่องอื่น (client) มาเรียกใช้

[dev@centos-7 blog]$ php artisan serve --host 192.168.56.107
Laravel development server started on http://192.168.56.107:8000/
[Fri Sep 2 17:51:14 2016] 192.168.56.1:49881 [200]: /favicon.ico

กด [Ctrl]+[c] เพื่อยกเลิกการรัน

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.