ติดตั้งและคอนฟิก dovecot เบื้องต้น บน CentOS 6

หลังจากที่ คอนฟิก postfix เบื้องต้น บน CentOS 6 สำหรับไว้รับ/ส่งเมล์แล้ว บทนี้จะอธิบายการคอนฟิก dovecot สำหรับการดึงอีเมล์จากเมล์เซิร์ฟเวอร์มาอ่าน (POP, IMAP)

คอนฟิก dovecot ต้องสอดคล้องกับการคอนฟิก postfix ด้วย คือเมื่อ postfix ได้รับเมล์ จะจัดเก็บอีเมล์ไว้ใน mailbox ถ้าคอนฟิก postfix ให้เก็บไฟล์เมล์ไว้เป็น Maildir ก็ต้องคอนฟิก dovecot ให้อ่านเมล์จากไฟล์ Maildir ด้วย

ติดตั้ง dovecot บน CentOS 6

โดยดีฟอลต์หากเลือกติดตั้งแบบ Minimal – base ใน CentOS 6 จะไม่มีการติดตั้ง dovecot มาด้วย จะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเอง โดยอาจจะใช้ yum install หรือใช้คำสั่ง rpm ติดตั้งไฟล์จากแผ่นดีวีดีติดตั้ง CentOS 6 ก็ได้

ตัวอย่างติดตั้งจากแผ่นดีวีดี

[root@cent6 ~]# mount /dev/cdrom /mnt/
mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
[root@cent6 ~]# cd /mnt/Packages/
[root@cent6 Packages]# rpm -i dovecot-2.0.9-2.el6_1.1.x86_64.rpm

 

ไฟล์คอนฟิกหลักของ dovecot คือไฟล์ /etc/dovecot/dovecot.conf แต่ไฟล์หลักนี้จะไปเรียกไฟล์คอนฟิกย่อยๆ ที่มีชื่อไฟล์ลงท้ายด้วย .conf ในไดเร็คทอรี /etc/dovecot/conf.d/ อีกที โดยแยกเป็นไฟล์ในส่วนคอนฟิกต่างๆ

ส่วนคอนฟิกในไฟล์คอนฟิกหลักที่มีการไปเรียกไฟล์คอนฟิกย่อยๆ

[root@cent6 ~]# vi /etc/dovecot/dovecot.conf
...
!include conf.d/*.conf

ไม่แนะนำให้แก้ไขไฟล์คอนฟิกหลัก dovecot.conf นี้ ให้ไปแก้ไขไฟล์ในไดเร็คทอรี /etc/dovecot/conf.d/

แก้ไขคอนฟิก mail_location (mailbox)

เพื่อให้ dovecot สามารถไปดึงไฟล์ mailbox ที่เก็บด้วย postfix อย่างถูกต้อง ต้องแก้ไขคอนฟิก mail_location ของ dovecot ให้สอดคล้องกัน เช่น Maildir ก็ต้องเหมือนกัน เพียงแต่วิธีการใส่ค่าคอนฟิก อาจใช้คำไม่เหมือนกัน

สามารถทำได้โดย แก้ไขคอนฟิก mail_location ในไฟล์ /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

แนะนำให้คอนฟิกเป็นแบบ Maildir

[root@cent6 ~]# vi /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
...
#mail_location =
mail_location = maildir:~/Maildir

รีสตาร์ตเซอร์วิส dovecot เพื่อให้คอนฟิกใหม่มีผล

[root@cent6 ~]# service dovecot restart
Stopping Dovecot Imap:                                     [  OK  ]
Starting Dovecot Imap:                                     [  OK  ]

ใช้คำสั่ง netstat -a เพื่อแสดงชื่อพอร์ตที่เปิด โดยดีฟอลต์คอนฟิกที่ติดตั้ง dovecot จะเปิดพอร์ต pop3, imap, imaps, pop3s เพื่อให้เครื่องอื่นๆ เข้ามาดึงเมล์ไปอ่านได้

[root@cent6 ~]# netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State      
tcp        0      0 *:pop3                      *:*                         LISTEN      
tcp        0      0 *:imap                      *:*                         LISTEN      
tcp        0      0 *:imaps                     *:*                         LISTEN      
tcp        0      0 *:pop3s                     *:*                         LISTEN      
...

ข้อมูลอ้างอิง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.