การใช้งานคำสั่ง yum ใน CentOS 6

ในบทความนี้จะอธิบายการใช้คำสั่ง yum เพื่อดูข้อมูล ค้นรายชื่อแพ็คเกจ การติดตั้ง การลบแพ็คเกจ และดูประวัติการแก้ไข

แสดงรายชื่อ repos (repolist)

ใช้คำสั่ง yum repolist แสดงรายชื่อ repos ที่คอนฟิกไว้

[root@cent62-yum ~]# yum repolist
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * c6-media:
repo id             repo name                status
c6-media             CentOS-6 - Media             6,294
repolist: 6,294

โดยดีฟอลต์จะแสดงเฉพาะ repos ที่เปิดการใช้งาน (enabled) ไว้

ถ้าต้องการแสดงรายชื่อ repos ทั้งหมดที่คอนฟิกไว้ มีไฟล์คอนฟิกอยู่ใน /etc/yum.repos.d/

ผลลัพธ์ที่แสดงจะมี สถานะ status การเปิด/ปิด การใช้งานอยู่ด้วย

[root@cent62-yum ~]# yum repolist all
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * c6-media:
repo id           repo name               status
base            CentOS-6 - Base            disabled
c6-media          CentOS-6 - Media           enabled: 6,294
centosplus         CentOS-6 - Plus            disabled
contrib           CentOS-6 - Contrib          disabled
debug            CentOS-6 - Debuginfo         disabled
extras           CentOS-6 - Extras           disabled
updates           CentOS-6 - Updates          disabled
repolist: 6,294

แสดงรายชื่อแพ็คเกจ (list)

ใช้คำสั่ง yum ตามด้วย list เพื่อแสดงแพ็คเกจ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีอยู่สองกลุ่ม

 • Installed Packages คือรายชื่อแพ็คเกจที่ติดตั้งลงในเครื่องเรียบร้อยแล้ว
 • Available Packages คือรายชื่อแพ็คเกจที่มีอยู่ใน repos ที่เปิดการใช้งาน (enabled) แต่ยังไม่ได้ติดตั้งลงเครื่อง และพร้อมที่จะถูกติดตั้งด้วย yum install

หากพิมพ์แค่ yum list จะแสดงรายชื่อแพ็คเกจทั้งหมด

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง yum list

[root@cent62-yum ~]# yum list
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * c6-media:
Installed Packages
ConsoleKit.x86_64           0.4.1-3.el6           @anaconda-CentOS-201112091719.x86_64/6.2
ConsoleKit-libs.x86_64         0.4.1-3.el6           @anaconda-CentOS-201112091719.x86_64/6.2
MAKEDEV.x86_64             3.24-6.el6            @anaconda-CentOS-201112091719.x86_64/6.2
abrt.x86_64              2.0.4-14.el6.centos       @anaconda-CentOS-201112091719.x86_64/6.2
abrt-addon-ccpp.x86_64         2.0.4-14.el6.centos       @anaconda-CentOS-201112091719.x86_64/6.2
...
Available Packages
389-ds-base.x86_64           1.2.9.14-1.el6          c6-media
389-ds-base-devel.i686         1.2.9.14-1.el6          c6-media
389-ds-base-devel.x86_64        1.2.9.14-1.el6          c6-media
389-ds-base-libs.i686         1.2.9.14-1.el6          c6-media
389-ds-base-libs.x86_64        1.2.9.14-1.el6          c6-media
...

ผลลัพธ์ที่แสดงประกอบด้วย

 • ชื่อแพ็คเกจ
 • เวอร์ชั่น
 • สถานะการติดตั้ง หรือชื่อ repos

แต่ถ้าต้องการแสดงแค่รายชื่อแพ็คเกจที่ถูกติดตั้งลงเครื่องแล้ว (installed) หรืออยู่ใน repos แต่ยังไม่ได้ติดตั้ง (available) อย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถทำได้โดยพิมพ์ installed หรือ available ต่อท้าย yum list

ตัวอย่างเช่น

[root@cent62-yum ~]# yum list available
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * c6-media:
Available Packages 389-ds-base.x86_64            1.2.9.14-1.el6         c6-media
389-ds-base-devel.i686          1.2.9.14-1.el6         c6-media
389-ds-base-devel.x86_64         1.2.9.14-1.el6         c6-media
389-ds-base-libs.i686          1.2.9.14-1.el6         c6-media
389-ds-base-libs.x86_64         1.2.9.14-1.el6         c6-media
...

ค้นหาชื่อแพ็คเกจ (list, search)

หากต้องการค้นหาชื่อแพ็คเกจ ทำได้โดยใช้คำสั่ง yum list ตามด้วยชื่อแพ็คเกจที่ต้องการหา อาจจะระบุสถานะการติดตั้งว่า installed หรือ available ด้วยได้

เช่นต้องการค้นหาชื่อแพ็คเกจชื่อ php สามารถทำได้โดย

[root@cent62-yum ~]# yum list php
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * c6-media:
Available Packages
php.x86_64            5.3.3-3.el6_1.3            c6-media

แต่ถ้าต้องการค้นหาชื่อแพ็คเกจที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย php แล้วตามด้วยอะไรก็ได้ สามารถใช้เครื่องหมายดอกจัน “*” ต่อท้ายได้

[root@cent62-yum ~]# yum list php*
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * c6-media:
Available Packages
php.x86_64               5.3.3-3.el6_1.3         c6-media
php-bcmath.x86_64           5.3.3-3.el6_1.3         c6-media
php-cli.x86_64             5.3.3-3.el6_1.3         c6-media
php-common.x86_64           5.3.3-3.el6_1.3         c6-media
php-dba.x86_64             5.3.3-3.el6_1.3         c6-media
...

หากพิมพ์เครื่องหมายดอกจัน “*” แล้วไม่ขึ้นผลลัพธ์ที่ค้นหา ลองพิมพ์เครื่องหมาย “\” นำหน้าเครื่องหมายดอกจัน เช่น

[root@cent62-yum ~]# yum list php\*
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * c6-media:
Available Packages
php.x86_64               5.3.3-3.el6_1.3         c6-media
php-bcmath.x86_64           5.3.3-3.el6_1.3         c6-media
php-cli.x86_64             5.3.3-3.el6_1.3         c6-media
php-common.x86_64           5.3.3-3.el6_1.3         c6-media
php-dba.x86_64             5.3.3-3.el6_1.3         c6-media
...

แต่ถ้าไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจเรื่องชื่อแพ็คเกจ ลองใช้ yum search เพื่อค้นหาคำที่ต้องการ ทั้งชื่อแพ็คเกจ (Name) และรายละเอียดของแพ็คเกจ (Summary)

ตัวอย่างการค้นหาคำว่า php

[root@cent62-yum ~]# yum search php
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * c6-media:
================================================= N/S Matched: php =================================================
cups-php.x86_64 : Common Unix Printing System - php module
graphviz-php.x86_64 : PHP extension for graphviz
php.x86_64 : PHP scripting language for creating dynamic web sites
php-bcmath.x86_64 : A module for PHP applications for using the bcmath library
php-cli.x86_64 : Command-line interface for PHP
...

ดูข้อมูลของแพ็คเกจ (info)

ใช้คำสั่ง yum info ตามด้วยชื่อแพ็คเกจ เพื่อดูข้อมูล รายละเอียดของแพ็คเกจ

[root@cent62-yum ~]# yum info php-common
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * c6-media:
Available Packages
Name    : php-common
Arch    : x86_64
Version   : 5.3.3
Release   : 3.el6_1.3
Size    : 522 k
Repo    : c6-media
Summary   : Common files for PHP
URL     : http://www.php.net/
License   : PHP
Description : The php-common package contains files used by both the php
      : package and the php-cli package.

ติดตั้งโปรแกรม (install)

ใช้คำสั่ง yum install ตามด้วยชื่อแพ็คเกจที่ต้องการติดตั้ง เช่นต้องการติดตั้ง php

[root@cent62-yum ~]# yum install php
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * c6-media:
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package php.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3 will be installed
--> Processing Dependency: httpd-mmn = 20051115 for package: php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64
--> Processing Dependency: php-cli = 5.3.3-3.el6_1.3 for package: php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64
--> Processing Dependency: php-common = 5.3.3-3.el6_1.3 for package: php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64
--> Processing Dependency: httpd for package: php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64
--> Running transaction check
---> Package httpd.x86_64 0:2.2.15-15.el6.centos will be installed
--> Processing Dependency: httpd-tools = 2.2.15-15.el6.centos for package: httpd-2.2.15-15.el6.centos.x86_64
--> Processing Dependency: /etc/mime.types for package: httpd-2.2.15-15.el6.centos.x86_64
--> Processing Dependency: apr-util-ldap for package: httpd-2.2.15-15.el6.centos.x86_64
--> Processing Dependency: libaprutil-1.so.0()(64bit) for package: httpd-2.2.15-15.el6.centos.x86_64
--> Processing Dependency: libapr-1.so.0()(64bit) for package: httpd-2.2.15-15.el6.centos.x86_64
---> Package php-cli.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3 will be installed
---> Package php-common.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3 will be installed
--> Running transaction check
---> Package apr.x86_64 0:1.3.9-3.el6_1.2 will be installed
---> Package apr-util.x86_64 0:1.3.9-3.el6_0.1 will be installed
---> Package apr-util-ldap.x86_64 0:1.3.9-3.el6_0.1 will be installed
---> Package httpd-tools.x86_64 0:2.2.15-15.el6.centos will be installed
---> Package mailcap.noarch 0:2.1.31-2.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package      Arch    Version           Repository   Size
================================================================================
Installing:
 php        x86_64   5.3.3-3.el6_1.3       c6-media   1.1 M
Installing for dependencies:
 apr        x86_64   1.3.9-3.el6_1.2       c6-media   123 k
 apr-util      x86_64   1.3.9-3.el6_0.1       c6-media    87 k
 apr-util-ldap   x86_64   1.3.9-3.el6_0.1       c6-media    15 k
 httpd       x86_64   2.2.15-15.el6.centos    c6-media   809 k
 httpd-tools    x86_64   2.2.15-15.el6.centos    c6-media    70 k
 mailcap      noarch   2.1.31-2.el6        c6-media    27 k
 php-cli      x86_64   5.3.3-3.el6_1.3       c6-media   2.2 M
 php-common     x86_64   5.3.3-3.el6_1.3       c6-media   522 k

Transaction Summary
================================================================================
Install    9 Package(s)

Total download size: 4.9 M
Installed size: 16 M
Is this ok [y/N]: y

yum จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่อง dependency และแสดงรายชื่อแพ็คเกจที่จำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติม

ตอบ y เพื่อติดตั้ง

Downloading Packages:
--------------------------------------------------------------------------------
Total                      20 MB/s | 4.9 MB   00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing : apr-1.3.9-3.el6_1.2.x86_64                  1/9
 Installing : apr-util-1.3.9-3.el6_0.1.x86_64               2/9
 Installing : php-common-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64              3/9
 Installing : php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64                4/9
 Installing : httpd-tools-2.2.15-15.el6.centos.x86_64           5/9
 Installing : apr-util-ldap-1.3.9-3.el6_0.1.x86_64             6/9
 Installing : mailcap-2.1.31-2.el6.noarch                 7/9
 Installing : httpd-2.2.15-15.el6.centos.x86_64              8/9
 Installing : php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64                  9/9 

Installed:
 php.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3                         

Dependency Installed:
 apr.x86_64 0:1.3.9-3.el6_1.2       apr-util.x86_64 0:1.3.9-3.el6_0.1
 apr-util-ldap.x86_64 0:1.3.9-3.el6_0.1  httpd.x86_64 0:2.2.15-15.el6.centos
 httpd-tools.x86_64 0:2.2.15-15.el6.centos mailcap.noarch 0:2.1.31-2.el6
 php-cli.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3     php-common.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3

Complete!

ลบแพ็คเกจ (erase)

เช่นเดียวกับการติดตั้ง เมื่อต้องการลบแพ็คเกจ คำสั่ง yum จะทำการตรวจสอบก่อนการลบ เช่นมีแพ็คเกจอื่นไหม ที่ต้องใช้แพ็คเกจที่เราจะลบ

เข่น ต้องการจะลบ php-common ใช้คำสั่ง yum remove หรือ yum erase

[root@cent62-yum ~]# yum erase php-common
Loaded plugins: fastestmirror, security
Setting up Remove Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package php-common.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3 will be erased
--> Processing Dependency: php-common = 5.3.3-3.el6_1.3 for package: php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64
--> Processing Dependency: php-common = 5.3.3-3.el6_1.3 for package: php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64
--> Running transaction check
---> Package php.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3 will be erased
---> Package php-cli.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3 will be erased
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package      Arch     Version         Repository    Size
================================================================================
Removing:
 php-common    x86_64    5.3.3-3.el6_1.3     @c6-media    2.9 M
Removing for dependencies:
 php        x86_64    5.3.3-3.el6_1.3     @c6-media    3.5 M
 php-cli      x86_64    5.3.3-3.el6_1.3     @c6-media    6.2 M

Transaction Summary
================================================================================
Remove    3 Package(s)

Installed size: 13 M
Is this ok [y/N]:

ผลลัพธ์แสดงว่ามีแพ็คเกจชื่อ php และ php-cli ที่ใช้แพ็คเกจ php-common ที่จะลบ

จะลบ php-common ได้ ต้องลบทั้ง php และ php-cli

ตอบ y หากต้องการยืนยันจะลบ

Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Erasing  : php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64                  1/3
 Erasing  : php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64                2/3
 Erasing  : php-common-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64              3/3 

Removed:
 php-common.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3                      

Dependency Removed:
 php.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3     php-cli.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3    

Complete!

ประวัติการใช้คำสั่ง (history)

นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหา dependency ช่วยติดตั้งโปรแกรมได้แล้ว yum ยังเก็บประวัติการใช้ การติดตั้งอีกด้วย

ใช้คำสั่ง yum history เพื่อดูประวัติ รายงานการใช้คำสั่ง yum

[root@cent62-yum ~]# yum history
Loaded plugins: fastestmirror, security
ID   | Login user        | Date and time  | Action(s)   | Altered
-------------------------------------------------------------------------------
   4 | root <root>       | 2012-05-06 22:17 | Install    |  9
   3 | root <root>       | 2012-05-06 16:59 | Install    |  3 <
   2 | root <root>       | 2012-05-05 23:55 | Install    |  3 >
   1 | System <unset>      | 2012-05-01 22:58 | Install    | 380
history list

หากต้องการดูรายละเอียด ใช้คำสั่ง yum history แล้วตามด้วยเลข ID ที่ต้องการ เช่นต้องการดู ID 4 ล่าสุดที่เพิ่งแก้ไขไป

[root@cent62-yum ~]# yum history info 4
Loaded plugins: fastestmirror, security
Transaction ID : 4
Begin time   : Sun May 6 22:17:33 2012
Begin rpmdb  : 383:43a9713783c6f11d9a4360c9335e1fffe5f7c441
End time    :      22:17:39 2012 (6 seconds)
End rpmdb   : 392:d18f5a46c15d88a509cb71f73fb0b0de9aa70909
User      : root <root>
Return-Code  : Success
Command Line  : install php
Transaction performed with:
  Installed   rpm-4.8.0-19.el6.x86_64            @anaconda-CentOS-201112091719.x86_64/6.2
  Installed   yum-3.2.29-22.el6.centos.noarch        @anaconda-CentOS-201112091719.x86_64/6.2
  Installed   yum-plugin-fastestmirror-1.1.30-10.el6.noarch @anaconda-CentOS-201112091719.x86_64/6.2
Packages Altered:
  Dep-Install apr-1.3.9-3.el6_1.2.x86_64       @c6-media
  Dep-Install apr-util-1.3.9-3.el6_0.1.x86_64     @c6-media
  Dep-Install apr-util-ldap-1.3.9-3.el6_0.1.x86_64  @c6-media
  Dep-Install httpd-2.2.15-15.el6.centos.x86_64    @c6-media
  Dep-Install httpd-tools-2.2.15-15.el6.centos.x86_64 @c6-media
  Dep-Install mailcap-2.1.31-2.el6.noarch       @c6-media
  Install   php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64       @c6-media
  Dep-Install php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64     @c6-media
  Dep-Install php-common-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64    @c6-media
history info

นอกจากนี้ yum history ยังสามารถยกเลิก (undo) การแก้ไขได้ด้วย เช่นต้องการยกเลิกการติดตั้งแพ็คเกจ php ที่เพิ่งทำไป

สามารถใช้คำสั่ง yum history ต่อด้วย undo เพื่อยกเลิก

[root@cent62-yum ~]# yum history undo 4
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * c6-media:
Undoing transaction 4, from Sun May 6 22:17:33 2012
  Dep-Install apr-1.3.9-3.el6_1.2.x86_64       @c6-media
  Dep-Install apr-util-1.3.9-3.el6_0.1.x86_64     @c6-media
  Dep-Install apr-util-ldap-1.3.9-3.el6_0.1.x86_64  @c6-media
  Dep-Install httpd-2.2.15-15.el6.centos.x86_64    @c6-media
  Dep-Install httpd-tools-2.2.15-15.el6.centos.x86_64 @c6-media
  Dep-Install mailcap-2.1.31-2.el6.noarch       @c6-media
  Install   php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64       @c6-media
  Dep-Install php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64     @c6-media
  Dep-Install php-common-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64    @c6-media
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package apr.x86_64 0:1.3.9-3.el6_1.2 will be erased
---> Package apr-util.x86_64 0:1.3.9-3.el6_0.1 will be erased
---> Package apr-util-ldap.x86_64 0:1.3.9-3.el6_0.1 will be erased
---> Package httpd.x86_64 0:2.2.15-15.el6.centos will be erased
---> Package httpd-tools.x86_64 0:2.2.15-15.el6.centos will be erased
---> Package mailcap.noarch 0:2.1.31-2.el6 will be erased
---> Package php.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3 will be erased
---> Package php-cli.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3 will be erased
---> Package php-common.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3 will be erased
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package      Arch    Version          Repository   Size
================================================================================
Removing:
 apr        x86_64   1.3.9-3.el6_1.2      @c6-media   296 k
 apr-util      x86_64   1.3.9-3.el6_0.1      @c6-media   198 k
 apr-util-ldap   x86_64   1.3.9-3.el6_0.1      @c6-media   9.3 k
 httpd       x86_64   2.2.15-15.el6.centos    @c6-media   2.9 M
 httpd-tools    x86_64   2.2.15-15.el6.centos    @c6-media   137 k
 mailcap      noarch   2.1.31-2.el6        @c6-media    52 k
 php        x86_64   5.3.3-3.el6_1.3      @c6-media   3.5 M
 php-cli      x86_64   5.3.3-3.el6_1.3      @c6-media   6.2 M
 php-common     x86_64   5.3.3-3.el6_1.3      @c6-media   2.9 M

Transaction Summary
================================================================================
Remove    9 Package(s)

Installed size: 16 M
Is this ok [y/N]:

ออปชั่น undo จะแสดงข้อมูลแพ็คเกจที่จะถูกแก้ไข เช่นถูกลบจากการติดตั้ง (erase)

กด y เพื่อยืนยันการ undo

Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Erasing  : php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64                  1/9
 Erasing  : httpd-2.2.15-15.el6.centos.x86_64              2/9
 Erasing  : httpd-tools-2.2.15-15.el6.centos.x86_64           3/9
 Erasing  : apr-util-ldap-1.3.9-3.el6_0.1.x86_64             4/9
 Erasing  : apr-util-1.3.9-3.el6_0.1.x86_64               5/9
 Erasing  : php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64                6/9
 Erasing  : mailcap-2.1.31-2.el6.noarch                 7/9
 Erasing  : php-common-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64              8/9
 Erasing  : apr-1.3.9-3.el6_1.2.x86_64                  9/9 

Removed:
 apr.x86_64 0:1.3.9-3.el6_1.2       apr-util.x86_64 0:1.3.9-3.el6_0.1
 apr-util-ldap.x86_64 0:1.3.9-3.el6_0.1  httpd.x86_64 0:2.2.15-15.el6.centos
 httpd-tools.x86_64 0:2.2.15-15.el6.centos mailcap.noarch 0:2.1.31-2.el6
 php.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3       php-cli.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3
 php-common.x86_64 0:5.3.3-3.el6_1.3   

Complete!

ก็จะเป็นการยกเลิกการแก้ไขย้อนหลังได้

ลองใช้คำสั่ง yum history อีกที จะมี ID 5 เพิ่มขึ้นมา เก็บประวัติการแก้ไข ลบแพ็คเกจ (erase)

[root@cent62-yum ~]# yum history
Loaded plugins: fastestmirror, security
ID   | Login user        | Date and time  | Action(s)   | Altered
-------------------------------------------------------------------------------

   5 | root <root>       | 2012-05-06 22:32 | Erase     |  9 
   4 | root <root>       | 2012-05-06 22:17 | Install    |  9
   3 | root <root>       | 2012-05-06 16:59 | Install    |  3 <
   2 | root <root>       | 2012-05-05 23:55 | Install    |  3 >
   1 | System <unset>      | 2012-05-01 22:58 | Install    | 380
history list

เพื่อความเข้าใจ ลองใช้คำสั่ง redo, undo ทั้ง ID 4 และ 5 สลับไปมาดู

 

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.