เปลี่ยนคอนฟิก yum ให้มาใช้ repos ในไทย

หากต้องการใช้ yum ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม หรือปรับปรุงโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นใหม่ เราต้องใช้ repos ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต

ดีฟอลต์จากการติดตั้ง CentOS 6.2 จะมีคอนฟิก repos ติดตั้งมาด้วย โดยจะชี้ไปยังเว็บไซต์ mirrorlist.centos.org แสดงรายชื่อเว็บไซต์ repos ที่ให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ rpm อีกที

แต่ข้อเสียของการใช้คอนฟิก repos แบบดีฟอลต์นี้ ในบางครั้งเราอาจต้องไปดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ที่อยู่ต่างประเทศ ทำให้ความเร็วที่ได้ค่อนข้างช้า

ในบทนี้ขอแนะนำวิธีเปลี่ยนคอนฟิก repos ของ yum ให้ชี้มายังเว็บไซต์ในประเทศไทย

ตัวอย่างคอนฟิกไฟล์ CentOS-Base.repo ซึ่งเก็บคอนฟิก repos ชื่อ  base, extras, updates

[root@cent62-yum ~]# cat /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
# CentOS-Base.repo
#
# The mirror system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick mirrors that are updated to and
# geographically close to the client.  You should use this for CentOS updates
# unless you are manually picking other mirrors.
#
# If the mirrorlist= does not work for you, as a fall back you can try the
# remarked out baseurl= line instead.
#
#

[base]
name=CentOS-$releasever - Base
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
...

จากคอนฟิก repos ชื่อ “base”  จะดึงข้อมูลชื่อเว็บไซต์ที่คอนฟิกไว้ในออปชั่น “mirrorlist” แต่ตอนใช้งานจริงจะต้องแทนค่าตัวแปร

ใช้คำสั่ง yum-config-manager ตามด้วยชื่อ repos เพื่อแสดงคอนฟิก “base” ผลลัพธ์จะมีการแทนที่ค่าตัวแปรที่ ($) ที่เขียนไว้ในไฟล์คอนฟิก

[root@cent62-yum ~]# yum-config-manager base
Loaded plugins: fastestmirror
================================== repo: base ==================================
[base]
bandwidth = 0
base_persistdir = /var/lib/yum/repos/x86_64/6
baseurl =
...
mirrorlist = http://mirrorlist.centos.org/?release=6&arch=x86_64&repo=os
mirrorlist_expire = 86400
name = CentOS-6 - Base
...

ใช้คำสั่ง curl เพื่อดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ระบุไว้ใน “mirrorlist” จะได้รายชื่อเว็บไซต์ที่ใช้เป็น repos ได้

[root@cent62-yum ~]# curl 'http://mirrorlist.centos.org/?release=6&arch=x86_64&repo=os'
http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/6.2/os/x86_64/
http://mirror.issp.co.th/centos/6.2/os/x86_64/
http://mirror1.ku.ac.th/centos/6.2/os/x86_64/
http://mirror.yourconnect.com/centos/6.2/os/x86_64/
http://mirrors.btte.net/centos/6.2/os/x86_64/
...

ผลลัพธ์ที่ได้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

รันคำสั่ง yum repolist เพื่อดูข้อมูล repos ที่จะใช้ หากรันครั้งแรก จะมีการดึงข้อมูล repos ใหม่จากอินเตอร์เน็ต หากเป็นการรันครั้งต่อๆ ไป จะใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในเครื่องแทน (cache)

[root@cent62-yum ~]# yum repolist
Loaded plugins: fastestmirror, security
Determining fastest mirrors
 * base: mirrors.btte.net
 * extras: mirrors.btte.net
 * updates: mirrors.btte.net
base                                                     | 3.7 kB     00:00
base/primary_db                                          | 4.5 MB     00:23
extras                                                   | 3.5 kB     00:00
extras/primary_db                                        | 6.3 kB     00:00
updates                                                  | 3.5 kB     00:00
updates/primary_db                                       | 3.0 MB     00:10
repo id                        repo name                                  status
base                           CentOS-6 - Base                            6,294
extras                         CentOS-6 - Extras                              4
updates                        CentOS-6 - Updates                           832
repolist: 7,130

ปัญหาหากใช้คอนฟิกดีฟอลต์แบบนี้อย่างที่กล่าวไว้ตอนแรก เราไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะได้ใช้ repos จากเว็บไซต์ไหน เช่นจากตัวอย่างที่รัน เป็นเว็บไซต์จากประเทศจีน

 

เปลี่ยนมาใช้ repos ในไทย

เพื่อความเร็วในการดาวน์โหลดไฟล์ แนะนำให้ใช้ repos จากเว็บไซต์ในเมืองไทย ดูง่ายๆ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์ลงท้ายด้วย .th จากผลลัพธ์ของคำสั่ง curl จะมี

  • http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/6.2/os/x86_64/
  • http://mirror.issp.co.th/centos/6.2/os/x86_64/
  • http://mirror1.ku.ac.th/centos/6.2/os/x86_64/

การเปลี่ยนคอนฟิก repos ให้มาใช้เว็บไซต์ที่ต้องการ ทำได้โดยแก้ไขไฟล์ repo ปิดคอนฟิก mirrorlist  แล้วตั้งค่าเว็บไซต์ในคอนฟิก baseurl

เช่นต้องการเปลี่ยน repos ชื่อ base, extras, updates ให้ชี้ไปยัง mirrors.psu.ac.th ทำได้โดยแก้ไขไฟล์ CentOS-Base.repo

สังเกตการแก้ไขคอนฟิก baseurl ในแต่ละ repos จะไม่เหมือนกัน และจะใช้ชื่อตัวแปร ($) แทนการระบุชื่อเวอร์ชั่น  ห้ามระุบุเป็น 6.2 เพราะเมื่อเวอร์ชั่นใหม่ออกมาแล้ว จะทำให้ไฟล์คอนฟิก repos นี้ใช้งานไม่ได้

[root@cent62-yum ~]# cat /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo 
...
[base]
name=CentOS-$releasever - Base
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
baseurl=http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
enabled = 1
#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates
baseurl=http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
enabled = 1
#additional packages that may be useful
[extras] name=CentOS-$releasever - Extras
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras
baseurl=http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/$releasever/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
enabled = 1 

ใช้คำสั่ง yum repolist โดยเพิ่มออปชั่น ‘-v’ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละ repos

[root@cent62-yum ~]# yum -v repolist
Loading "fastestmirror" plugin
Loading "security" plugin
Config time: 0.044
Yum Version: 3.2.29
Loading mirror speeds from cached hostfile
Setting up Package Sacks
pkgsack time: 0.073
Repo-id      : base
Repo-name    : CentOS-6 - Base
Repo-revision: 1324003045
Repo-updated : Fri Dec 16 09:38:07 2011
Repo-pkgs    : 6,294
Repo-size    : 5.1 G
Repo-baseurl : http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/6/os/x86_64/
Repo-expire  : 21,600 second(s) (last: Mon May  7 13:16:01 2012)

Repo-id      : extras
Repo-name    : CentOS-6 - Extras
Repo-revision: 1327502687
Repo-updated : Wed Jan 25 21:44:47 2012
Repo-pkgs    : 4
Repo-size    : 3.0 M
Repo-baseurl : http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/6/extras/x86_64/
Repo-expire  : 21,600 second(s) (last: Mon May  7 13:16:02 2012)

Repo-id      : updates
Repo-name    : CentOS-6 - Updates
Repo-revision: 1336165833
Repo-updated : Sat May  5 04:31:48 2012
Repo-pkgs    : 832
Repo-size    : 1.7 G
Repo-baseurl : http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/6/updates/x86_64/
Repo-expire  : 21,600 second(s) (last: Mon May  7 13:16:02 2012)

repolist: 7,130

หลังจากเปลี่ยนแล้ว ตอนนี้ yum จะดาวน์โหลดไฟล์จาก repos ตามเว็บไซต์ที่เราระบุใน baseurl แทน

Leave a Reply

Your email address will not be published.