ติดตั้ง policycoreutils-python เพื่อจัดการ SELinux

ตั้งใจไว้ว่าต่อไปนี้จะพยายามใช้ SELinux เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ลีนุกซ์

แต่ในบางครั้งจำเป็นต้องแก้ไข policy ของ SELinux เพื่อเหตุผลบางประการ เช่นที่เคยเขียนถึงไปแล้ว แก้ไข Joomla Directory Permissions Unwritable บนลีนุกซ์ที่เปิด SELinux

โปรแกรมที่ใช้แก้ไข policy นอกจาก chcon แล้ว ยังมีอีกหลายโปรแกรม เช่น audit2allow และ semanage ที่ใช้กัน

สำหรับ Fedora 16 ต้องติดตั้งไฟล์ rpm เพิ่มเติม คือ policycoreutils-python ซึ่งจะมีโปรแกรม (เขียนด้วย python) เพื่อใช้จัดการ SELinux ได้

ไฟล์ rpm นี้อยู่ในแผ่นดีวีดีติดตั้งอยู่แล้ว ใส่แผ่นแล้วใช้คำสั่ง mount

[root@fc16-64a ~]# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
[root@fc16-64a ~]# cd /mnt/cdrom/Packages/

ติดตั้งไฟล์ rpm ต่างๆ ดังนี้

[root@fc16-64a Packages]# rpm -i audit-libs-python-2.1.3-4.fc16.x86_64.rpm
[root@fc16-64a Packages]# rpm -i libcgroup-0.37.1-4.fc16.x86_64.rpm
[root@fc16-64a Packages]# rpm -i libselinux-python-2.1.5-5.1.fc16.x86_64.rpm
[root@fc16-64a Packages]# rpm -i libsemanage-python-2.1.2-1.fc16.x86_64.rpm
[root@fc16-64a Packages]# rpm -i python-IPy-0.75-1.fc16.noarch.rpm
[root@fc16-64a Packages]# rpm -i setools-libs-3.3.7-16.fc16.x86_64.rpm
[root@fc16-64a Packages]# rpm -i setools-libs-python-3.3.7-16.fc16.x86_64.rpm
[root@fc16-64a Packages]# rpm -i policycoreutils-python-2.1.4-3.fc16.x86_64.rpm

ตัวอย่างการรันโปรแกรม semanage

[root@fc16-64a ~]# semanage
/usr/sbin/semanage:
semanage [ -S store ] -i [ input_file | - ]
semanage [ -S store ] -o [ output_file | - ]
semanage login -{a|d|m|l|D|E} [-nsr] login_name | %groupname
semanage user -{a|d|m|l|D|E} [-LnrRP] selinux_name
semanage port -{a|d|m|l|D|E} [-ntr] [ -p proto ] port | port_range
semanage interface -{a|d|m|l|D|E} [-ntr] interface_spec
semanage module -{a|d|m} [--enable|--disable] module
semanage node -{a|d|m|l|D|E} [-ntr] [ -p protocol ] [-M netmask] addr
semanage fcontext -{a|d|m|l|D|E} [-efnrst] file_spec
semanage boolean -{d|m} [--on|--off|-1|-0] -F boolean | boolean_file
semanage permissive -{d|a|l} [-n] type
semanage dontaudit [ on | off ]

 

One thought on “ติดตั้ง policycoreutils-python เพื่อจัดการ SELinux”

  1. # yum install policycoreutils-python
    # grep prog /var/log/audit/audit.log | audit2allow -M mypol
    # semodule -i mypol.pp

Leave a Reply

Your email address will not be published.