ติดตั้ง policycoreutils-python เพื่อจัดการ SELinux

ตั้งใจไว้ว่าต่อไปนี้จะพยายามใช้ SELinux เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ลีนุกซ์

แต่ในบางครั้งจำเป็นต้องแก้ไข policy ของ SELinux เพื่อเหตุผลบางประการ เช่นที่เคยเขียนถึงไปแล้ว แก้ไข Joomla Directory Permissions Unwritable บนลีนุกซ์ที่เปิด SELinux

โปรแกรมที่ใช้แก้ไข policy นอกจาก chcon แล้ว ยังมีอีกหลายโปรแกรม เช่น audit2allow และ semanage ที่ใช้กัน

สำหรับ Fedora 16 ต้องติดตั้งไฟล์ rpm เพิ่มเติม คือ policycoreutils-python ซึ่งจะมีโปรแกรม (เขียนด้วย python) เพื่อใช้จัดการ SELinux ได้

Continue reading “ติดตั้ง policycoreutils-python เพื่อจัดการ SELinux”