ติดตั้ง Tivoli Storage Manager V6.2 Server บน CentOS 5.6 (x86_64)

บทความนี้ แสดงตัวอย่างการติดตั้ง Tivoli Storage Manager V6.2 Server บน CentOS 5.6 (x86_64) แบบ command line

เพื่อความสะดวก ขอเขียนย่อ Tivoli Storage Manager เป็น TSM

หมายเหตุ หากท่านใด เห็นว่าบทความนี้ไม่เหมาะสม หรือถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์กับ IBM โปรดแจ้งด้วยครับ ผู้เขียนไม่มีเจตนาใดๆ ทั้งสิ้น

เตรียมการติดตั้ง

ติดตั้งไฟล์ compat-libstdc++-33-3.2.3-61.i386.rpm ที่อยู่ในแผ่นดีวีดี ติดตั้ง CentOS 5.6

[root@cent56-tsm ~]# mount /dev/cdrom /media/ mount: block device /dev/cdrom is write-protected, mounting read-only
[root@cent56-tsm ~]# cd /media
[root@cent56-tsm media]# rpm -i compat-libstdc++-33-3.2.3-61.i386.rpm
[root@cent56-tsm media]# cd ~
[root@cent56-tsm ~]#

ปิดคุณสมบัติ selinux โดยแก้ไขไฟล์คอนฟิก /etc/sysconfig/selinux

[root@cent55-sm ~]# cat /etc/sysconfig/selinux # This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#       enforcing - SELinux security policy is enforced.
#       permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#       disabled - SELinux is fully disabled.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible values are:
#       targeted - Only targeted network daemons are protected.
#       strict - Full SELinux protection.
SELINUXTYPE=targeted

หลังแก้ไขไฟล์นี้ต้อง reboot เครื่อง หรือรันคำสั่ง setenforce 0 เพื่อให้มีผลทันที

[root@cent56-tsm ~]# setenforce 0 setenforce: SELinux is disabled

 

ติดตั้งโปรแกรม

ใส่แผ่นโปรแกรม IBM Tivoli Storage Manager V6.2 Server Linux x86

[root@cent56-tsm ~]# mount /dev/cdrom /media/ mount: block device /dev/cdrom is write-protected, mounting read-only
[root@cent56-tsm ~]# cd /media
[root@cent56-tsm cdrom]# ls
COI  DE  install.bin  PostFailureTask.xml  README.htm
รันคำสั่ง ./install.bin เพื่อเริ่มการติดตั้ง
[root@cent56-tsm cdrom]# ./install.bin Preparing to install...
Extracting the JRE from the installer archive...
Unpacking the JRE...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...
Launching installer...
Graphical installers are not supported by the VM. The console mode will be used instead...
Preparing CONSOLE Mode Installation...
===============================================================================
Choose Locale...
----------------
    1- Deutsch
  ->2- English
    3- Español
    4- Français
    5- Italiano
    6- Português  (Brasil)
CHOOSE LOCALE BY NUMBER: 2

เลือกภาษาที่ใช้ในการติดตั้ง

===============================================================================
Tivoli Storage Manager                           (created with InstallAnywhere)
-------------------------------------------------------------------------------

===============================================================================
Tivoli Storage Manager Install
------------------------------
Welcome
Tivoli Storage Manager 6.2
Licensed Materials - Property of IBM Corp. (c) IBM Corporation and other(s)
1994, 2010.  All rights reserved.  US Government Users Restricted Rights --
Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM
Corp.
It is highly recommended that you stop all other programs before continuing
with this installation.
PRESS <ENTER> TO CONTINUE:
===============================================================================

    International Program License Agreement
    Part 1 - General Terms
    BY DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING, ACCESSING, CLICKING ON AN
    "ACCEPT" BUTTON, OR OTHERWISE USING THE PROGRAM, LICENSEE AGREES TO
    THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU ARE ACCEPTING THESE TERMS ON
    BEHALF OF LICENSEE, YOU REPRESENT AND WARRANT THAT YOU HAVE FULL
    AUTHORITY TO BIND LICENSEE TO THESE TERMS. IF YOU DO NOT AGREE TO
    THESE TERMS,
    - DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY, ACCESS, CLICK ON AN "ACCEPT" BUTTON,
    OR USE THE PROGRAM; AND
    - PROMPTLY RETURN THE UNUSED MEDIA, DOCUMENTATION, AND PROOF OF
    ENTITLEMENT TO THE PARTY FROM WHOM IT WAS OBTAINED FOR A REFUND OF THE
    AMOUNT PAID. IF THE PROGRAM WAS DOWNLOADED, DESTROY ALL COPIES OF THE
    PROGRAM.
Press Enter to continue viewing the license agreement, or enter "1" to
   accept the agreement, "2" to decline it, "3" to print it, "4" to read
   non-IBM terms, or "99" to go back to the previous screen.: 1

ยอมรับ License

===============================================================================
Component Selection
-------------------
Select the components to install.
    1- Tivoli Storage Manager Server
    2- Tivoli Storage Manager Server Languages
    3- Tivoli Storage Manager License
    4- Tivoli Storage Manager Devices
    5- Tivoli Storage Manager Storage Agent
ENTER A COMMA-SEPARATED LIST OF NUMBERS REPRESENTING THE DESIRED CHOICES: 1

ใส่หมายเลข 1 เพื่อเลือกติดตั้งเฉพาะ “Tivoli Storage Manager Server”

===============================================================================
Deployment Engine Initialization
--------------------------------
Please Wait
....
Step 1 of 15...........
Step 2 of 15.......
Step 3 of 15...
Step 4 of 15....
Step 5 of 15...
Step 6 of 15....
Step 7 of 15......
Step 8 of 15.................
Step 9 of 15....
Step 10 of 15....
Step 11 of 15...
Step 12 of 15......
Step 13 of 15...
Step 14 of 15...
Step 15 of 15...
Completed.

หากหน้าจอการติดตั้งสิ้นสุดแค่นี้ แล้วกลับคืนไปที่ shell prompt แสดงว่ามีปัญหาในการติดตั้ง

ใช้คำสั่ง ls เพื่อดูไฟล์ที่ได้จากการติดตั้ง ซึ่งจะอยู่ใน /opt/tivoli/tsm/

[root@cent56-tsm cdrom]# ls /opt/tivoli/tsm/ Tivoli_Storage_Manager_InstallLog.log  _uninst

การติดตั้งยังไม่สมบูรณ์

การแก้ไขปัญหา ต้องดูในไฟล์ /var/tivoli/tsm/log.txt ซึ่งจะเป็นไฟล์ที่เก็บรายละเอียดทั้งหมดในการติดตั้ง

สำหรับข้อผิดพลาด (error) ที่ผู้เขียนเจอ จะมีข้อความขึ้นเหมือนกับว่าไฟล์ XML ไม่ถูกต้อง

[root@cent56-tsm ~]# tail /var/tivoli/tsm/log.txt
Sat Jul 23 18:31:02.065 ICT 2011 :  SEVERE : Aborting installer: XML document structures must start and end within the same entity. (from com.ibm.ac.coi.ext.ia.plugin.COIProcessInventorySteps.install)

แต่ปัญหาจริงๆ คือ ลง library ไม่ครบถ้วน

คือไม่มี compat-libstdc++-33-3.2.3-61.i386.rpm (การติดตั้ง ดูได้จากหัวข้อ เตรียมการติดตั้ง)

หลังจากติดตั้ง compat-libstdc++-33-3.2.3-61.i386.rpm แล้ว สามารถรันคำสั่ง ./install.bin ซ้ำได้อีกที หากไม่มีปัญหาอีก หน้าจอก็จะขึ้นข้อความถัดไป

===============================================================================
Pre-Installation Summary
------------------------
Review the Following Summary Before You Continue:
Product Name:
    Tivoli Storage Manager
Install Folder:
    /opt/tivoli/tsm
Components:
    TSM Server,DB2 9.7,Global Secure Toolkit,TSM Client API 32 bit,TSM Client API 64 bit
Disk Space Information (for Installation Target):
    Required:  1,628,279,760 bytes
    Available: 13,205,897,216 bytes
PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

===============================================================================
Installing...
-------------
 [==================|==================|==================|==================]
 [------------------|------------------|------------------|------------------]

===============================================================================
Installation Complete
---------------------
The following components were successfully installed:
TSM Server
DB2 9.7
Global Secure Toolkit
TSM Client API 32 bit
TSM Client API 64 bit
See /var/tivoli/tsm/log.txt for details.
To continue, either configure a new server instance or upgrade an existing
server instance.
To configure a new server instance, choose one of the following methods:
  Log in as root user or administrator and open the local new-instance wizard,
dsmicfgx, located in the server installation directory.
  Log on to a Version 6.2 Tivoli Storage Manager Administration Center and
start the Create New Instance wizard.
  Configure the new instance manually. See the Tivoli Storage Manager
Information Center, or the Installation Guide.
To upgrade an existing server instance, log in as root user or administrator
and start the upgrade wizard, dsmupgdx, located in the server installation
directory.  You can also upgrade a server manually. See the Tivoli Storage
Manager Information Center, or the Server Upgrade Guide.
For more information about any of these tasks, see the Tivoli Storage Manager
Information Center at:
  http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/tsminfo/v6r2
PRESS <ENTER> TO EXIT THE INSTALLER:
[root@cent56-tsm cdrom]#

เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม ไฟล์ที่ติดตั้งจะอยู่ใน /opt/tivoli/tsm/

[root@cent56-tsm cdrom]# ls -l /opt/tivoli/tsm/ total 36
drwxr-xr-x  6 root root 4096 Jul 23 19:56 client
drwxr-xr-x 37 root root 4096 Jul 23 19:56 db2
drwxrwxr-x  2 root root 4096 Jul 23 19:53 license
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jul 23 19:53 server
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jul 23 19:53 tivinv
-rw-rw-r--  1 root root 8482 Jul 23 19:57 Tivoli_Storage_Manager_InstallLog.log
drwxrwxr-x  3 root root 4096 Jul 23 19:57 _uninst

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.