ตรวจสอบการทำงานเครื่องด้วย sysstat

ก่อนที่จะปรับแต่งค่าคอนฟิกเพื่อเพิ่มพลังให้เครื่องได้นั้น  เราต้องเก็บรายละเอียดสถิติการทำงานของเครื่องก่อน เพื่อวิเคราะห์ดูว่า ส่วนไหนมีการใช้งานมากน้อยอย่างไร และนำผลที่ได้มาเพื่อเปรียบเทียบ วัดผลการทดสอบ ก่อนและหลังการแก้ไขคอนฟิก

จึงจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม โปรแกรมที่นิยมใช้กัน คือ iostat, sar, mpstat ซึ่งถูกรวมไว้เป็นชุดโปรแกรมชื่อ sysstat

ไฟล์ rpm สำหรับติดตั้ง ถ้าเป็น RedHat, CentOS จะมีอยู่ในแผ่นดีวีดีติดตั้งอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็น Fedora ต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมจาก Fedora Everything

ตัวอย่างการติดตั้ง sysstat บน CentOS 5.5

[root@devel ~]# mount /dev/cdrom   /media
[root@devel ~]# cd /media/CentOS/
[root@devel CentOS]# ls -l sysstat-7.0.2-3.el5.x86_64.rpm
-rw-rw-r-- 4 root root 177451 Mar 17  2009 sysstat-7.0.2-3.el5.x86_64.rpm
[root@devel CentOS]# rpm -ivh sysstat-7.0.2-3.el5.x86_64.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:sysstat                ########################################### [100%]
[root@devel CentOS]# cd ~
[root@devel ~]# umount /media
[root@devel ~]#

iostat วัดการใช้งาน Disk

ตัวอย่างผลลัพธ์จากคำสั่ง iostat แสดงปริมาณ การ read/write โดยแยกตาม Disk/Partition

[root@devel ~]# iostat
Linux 2.6.18-194.el5 (devel.example.com)   05/22/2011
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
          25.10    0.00    0.18    0.14    0.00   74.58
Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
sda               3.24        18.36       213.87   69399070  808554725
sda1              0.00         0.00         0.00       1602          4
sda2              2.82        11.13       139.51   42073602  527428384
sda3              0.20         7.04        29.05   26602763  109816920
sda4              0.22         0.19        45.31     720679  171309417

sar วัดการใช้งาน CPU

ตัวอย่างผลลัพธ์จากคำสั่ง sar เพื่อตรวจสอบ % การใช้งาน CPU โดยวัดค่าทุกๆ 10 วินาที จำนวน 3 ครั้ง

[root@devel ~]# sar 10 3
Linux 2.6.18-194.el5 (devel.example.com)   05/22/2011
06:16:45 PM       CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
06:16:55 PM       all      0.00      0.00      0.01      0.03      0.00     99.97
06:17:05 PM       all      0.17      0.00      0.06      0.08      0.00     99.70
06:17:15 PM       all      0.01      0.00      0.00      0.06      0.00     99.93
Average:          all      0.06      0.00      0.02      0.05      0.00     99.87
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.