ติดตั้งและคอนฟิก MySQL ODBC ตอนที่ 2

หลังจาก ติดตั้งและคอนฟิก MySQL ODBC ตอนที่ 1 ก่อนที่จะใช้ ODBC เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL ได้ ต้องมีการคอนฟิกค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ก่อน 

ในตอนที่ 2 นี้จะแสดงตัวอย่างการคอนฟิกค่า ODBC เพื่อจะเชื่อมต่อเข้ากับ Database Server และตัวอย่างการใช้โปรแกรม Excel เพื่อดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูล MySQL

คอนฟิก ODBC

การคอนฟิก ODBC บน Windows จะเป็นการสร้าง DSN (Data Source Name) ซึ่งสามารถเริ่มต้นทำได้โดยไปที่

Control Panel –> Administrative Tools –> Data Sources (ODBC)

B1 User DSN

 

เลือก driver เป็นแบบ MySQL ODBC 5.1 Driver 

B2 Create New Data Source

 

ใส่ค่าพารามิเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

Data Source Name : ตั้งชื่อ DSN
Server : ชื่อ Hostname หรือ IP Address ของ Database Server
Port : พอร์ตของ MySQL ดีฟอลต์ 3306
User : Username สำหรับการล็อกเข้าฐานข้อมูล
Password : รหัสผ่าน
Database : ชื่อ Database ที่ต้องการ 

หากใส่ข้อมูล Server, User, Password ถูกต้อง จะสามารถเลือกชื่อ Database ในช่อง Database ได้

B3 Connection Parameters

 

ตัวอย่างผลลัพธ์จากการกดปุ่ม [Test]

B4 Test Result

 

หลังจากคอนฟิกเรียบร้อย จะมีชื่อ DSN ที่เพิ่มขึ้น

B5 Finished

 

 ทดลองดึงข้อมูลด้วย Excel

เพื่อความง่ายในการทดสอบ จะใช้ Microsoft Excel  

 เปิดโปรแกรม Excel

C1 New Excel File

 

เลือกเมนู Data –> Import External Data –> Import Data จะมีหน้าต่าง “Select Data Source” แสดงขึ้นมา

เลือก “+Connect to New Data Source.odc” แล้วกดปุ่ม [Open]

C2 Select Data Source

 

หน้าจอ Wizard ช่วยในการคอนฟิก เลือก “ODBC DSN”

C3 Data Connection Wizard

 

เลือกชื่อ Data Source ที่คอนฟิกไว้แล้ว

C4 Choose Data Source

 

เลือกชื่อ Database และ Table ที่ต้องการจะดึงข้อมูล

C5 Select Database and Table

 

สามารถเซฟคอนฟิกที่สร้างไว้ เป็นไฟล์ เพื่อสะดวกในการดึงข้อมูลครั้งต่อไปได้

C6 Save Data Connection File

 

 เลือกช่องใส่ข้อมูลใน Excel แล้วกด [OK]

C7 Where to put Data

 

 ตัวอย่างผลลัพธ์การดึงข้อมูลจาก MySQL ผ่าน ODBC แล้วแสดงใน Excel

C8 Imported Data

 

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.