การใช้งานคำสั่งของ smbldap-tools

ในบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้งานโปรแกรม smbldap-tools (เวอร์ชั่น 0.9.5) สำหรับเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลของ user หรือ group ที่อยู่ใน LDAP เพื่อใช้งานร่วมกับ Samba

หมายเหตุ ทุกคำสั่งของ smbldap-tools สามารถที่จะดูวิธีการใช้งานโดยย่อได้ จากการรันคำสั่งที่ต้องการแล้วต่อท้ายด้วยออปชั่น ‘-h’ หรือ ‘-?’ หรือไม่ก็อ่านรายละเอียดการใช้งานได้จาก man page ของแต่ละคำสั่ง


smbldap-useradd เพิ่ม user

คำสั่ง smbldap-useradd ใช้เพิ่ม user เข้าไปใน LDAP

ตัวอย่างการเพิ่ม user01 เข้าไปใน LDAP

[root@fc9-min ~]# smbldap-useradd -a -m -P user01
Changing UNIX and samba passwords for user01
New password:
Retype new password:

ออปชั่นของคำสั่ง smbldap-useradd ที่ใช้ เพื่อให้ใช้งานร่วมกับ Samba ได้มีดังนี้

 • -a เพิ่มข้อมูล Samba ของ user
 • -m สร้างไดเร็คทอรี่ Home ของ user ด้วย
 • -P ให้เรียกคำสั่ง smbldap-passwd หลังจบคำสั่ง เพื่อตั้งรหัสให้ user

หลังจากที่เพิ่ม user เข้าในระบบแล้ว สามารถใช้คำสั่ง id หรือ getent เพื่อตรวจสอบข้อมูลของ user ได้

[root@fc9-min ~]# id user01
uid=1001(user01) gid=513(Domain Users) groups=513(Domain Users)
[root@fc9-min ~]# getent passwd user01
user01:x:1001:513:System User:/home/user01:/bin/bash

smbldap-passwd เปลี่ยนรหัสผ่านของ user

คำสั้ง smbldap-passwd ใช้เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของ user ที่อยู่ใน LDAP

[root@fc9-min ~]# smbldap-passwd user01
Changing UNIX and samba passwords for user01
New password:
Retype new password:

smbldap-userlist แสดงรายชื่อ user

คำสั่ง smbldap-userlist ใช้เพื่อแสดงรายชื่อ user ทั้งหมดที่อยู่ใน LDAP

[root@fc9-min ~]# smbldap-userlist
uid |username
  0 |root         |
 999 |nobody        |
1001 |user01        |

smbldap-usershow แสดงรายละเอียด user

คำสั่ง smbldap-usershow ใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของ user ที่อยู่ใน LDAP

[root@fc9-min ~]# smbldap-usershow user01
dn: uid=user01,ou=People,dc=test-ldap,dc=com
objectClass: top,person,organizationalPerson,inetOrgPerson,posixAccount,shadowAccount,sambaSamAccount
uid: user01
uidNumber: 1001
gidNumber: 513
homeDirectory: /home/user01
sambaLogonTime: 0
sambaLogoffTime: 2147483647
sambaKickoffTime: 2147483647
sambaPwdCanChange: 0
displayName: user01
sambaSID: S-1-5-21-3697236364-1357617849-1956783867-3002
sambaPrimaryGroupSID: S-1-5-21-3697236364-1357617849-1956783867-513
sambaProfilePath: \\fc9-min\profiles\user01
sambaHomePath: \\fc9-min\user01
sambaHomeDrive: H:
sambaLMPassword: C53C042BF139A7D9AAD3B435B51404EE
sambaAcctFlags: [U]
sambaNTPassword: 152E0323FE05645650DD50FD31C2FCDF
sambaPwdLastSet: 1224343354
sambaPwdMustChange: 1228231354
userPassword: {SSHA}d+ZTyu7BhUarCaM2Ifu9bk/RS0lkSi80
shadowLastChange: 14170
shadowMax: 45
gecos: System User,,,,
cn: System User
sn: User
givenName: System
loginShell: /bin/bash

smbldap-userinfo แก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของ user

คำสั่ง smbldap-userinfo ใช้เพื่อแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของ user เช่น User Shell, Full Name ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ ต้องใช้คำสั่ง smbldap-usermod

[root@fc9-min ~]# smbldap-userinfo user01
Changing the user information for user01
Enter the new value, or press ENTER for the default
 User Shell [/bin/bash]:
 Full Name [System User]: User01 Full Name
 Room Number []:
 Work Phone []:
 Home Phone []:
 Other []:
LDAP updated

ตรวจสอบ Full Name หลังการแก้ไขด้วยคำสั่ง getent

[root@fc9-min ~]# getent passwd user01
user01:x:1001:513:User01 Full Name,,,,:/home/user01:/bin/bash

smbldap-usermod แก้ไขข้อมูลของ user

คำสั่ง smbldap-usermod ใช้เพื่อแก้ข้อมูลของ user ที่อยู่ใน LDAP โดยต้องระบุออปชั่นที่ต้องการแก้ไข

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง smbldap-usermod เพื่อแก้ไข Home ของ user01

[root@fc9-min ~]# smbldap-usermod -d /new-home/user01 user01

ตรวจสอบหลังการแก้ไข

[root@fc9-min ~]# getent passwd user01
user01:x:1001:513:User01 Full Name,,,,:/new-home/user01:/bin/bash

เปลี่ยนข้อมูลกลับ

[root@fc9-min ~]# smbldap-usermod -d /home/user01 user01
[root@fc9-min ~]# getent passwd user01
user01:x:1001:513:User01 Full Name,,,,:/home/user01:/bin/bash

smbldap-userdel ลบ user

คำสั่ง smbldap-userdel ใช้เพื่อลบ user ออกจาก LDAP

[root@fc9-min ~]# smbldap-userdel -r user02

smbldap-groupadd เพิ่ม group

คำสั่ง smbldap-groupadd ใช้เพื่อเพิ่ม group ใหม่เข้าไปใน LDAP

ตัวอย่างการเพิ่ม newgroup เข้าไปใน LDAP

[root@fc9-min ~]# smbldap-groupadd newgroup

smbldap-groupshow ดูข้อมูลของ group

คำสั่ง smbldap-groupshow ใช้เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดของ group ที่อยู่ใน LDAP

[root@fc9-min ~]# smbldap-groupshow newgroup
dn: cn=newgroup,ou=Group,dc=test-ldap,dc=com
objectClass: top,posixGroup
cn: newgroup
gidNumber: 1000

smbldap-groupmod แก้ไขข้อมูลของ group

คำสั่ง smbldap-groupmod ใช้เพื่อแก้ไขข้อมูลของ group เช่น การเพิ่ม user เข้าไปอยู่ใน group

ตัวอย่างการเพิ่ม user01 เข้าไปอยู่ใน newgroup

[root@fc9-min ~]# smbldap-groupmod -m user01 newgroup
adding user user01 to group newgroup
[root@fc9-min ~]# id user01
uid=1001(user01) gid=513(Domain Users) groups=513(Domain Users),1000(newgroup)

ตัวอย่างการเพิ่มหลายๆ user เข้าไปใน newgroup

[root@fc9-min ~]# smbldap-groupmod -m user02,user03,user04,user05 newgroup
adding user user02 to group newgroup
adding user user03 to group newgroup
adding user user04 to group newgroup
adding user user05 to group newgroup

ตรวจสอบข้อมูลของ newgroup

[root@fc9-min ~]# smbldap-groupshow newgroup
dn: cn=newgroup,ou=Group,dc=test-ldap,dc=com
objectClass: top,posixGroup
cn: newgroup
gidNumber: 1000
memberUid: user01,user02,user03,user04,user05

ตัวอย่างการลบ user ออกจาก group

[root@fc9-min ~]# smbldap-groupmod -x user01 newgroup
deleting user user01 from group newgroup
[root@fc9-min ~]# id user01
uid=1001(user01) gid=513(Domain Users) groups=513(Domain Users)

smbldap-groupdel ลบ group

คำสั่ง smbldap-groupdel ใช้เพื่อลบ group ออกจาก LDAP

ตัวอย่างการลบ newgroup ออกจาก LDAP

[root@fc9-min ~]# smbldap-groupdel newgroup

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.