เขียนโปรแกรม PHP เพื่อส่งเมล์ผ่าน gmail

ขอแวบมาเขียนบทความเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมซะหน่อย หลังจากเขียนสำหรับผู้ดูแลระบบมาหลายบทความแล้ว

บทความนี้ขอกล่าวถึงการเขียนโปรแกรม PHP เพื่อส่งอีเมล์ผ่านบริการ SMTP ของ gmail โดยเราจะอาศัย class library ที่ชื่อ PHPMailer เพื่อให้สามารถใช้ SSL SMTP ของ gmail ได้

ดาวน์โหลดและติดตั้ง PHPMailer
เริ่มต้นเราต้องดาวน์โหลด PHPMailer มาติดตั้งก่อน โดยสามารถดูลิ้งค์ดาวน์โหลดได้ที่ ข้อมูลอ้างอิง ด้านล่างของบทความนี้

ไฟล์ที่เราได้มาจากการดาวน์โหลดจะมีหลายไฟล์ ทั้งไฟล์ class ตัวอย่างการใช้งาน เอกสารต่างๆ ไฟล์ที่จำเป็นจริงๆ จะมี 3 ไฟล์คือ class.phpmailer.php class.pop3.php class.smtp.php

เขียนโปรแกรมทดสอบการส่งอีเมล์
ด้านล่างจะเป็นตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ส่งอีเมล์ โดยเราต้องแก้ค่าตัวแปรต่างๆ เช่น Username, Password,… ของ gmail ที่ใช้

<?php

require(“class.phpmailer.php”);
require(“class.smtp.php”);

$mail=new PHPMailer();

$mail->IsSMTP();
$mail->IsHTML(true);

$mail->SMTPAuth = true;
$mail->SMTPSecure = “ssl”;
$mail->Host = “smtp.gmail.com”;
$mail->Port = 465;

$mail->Username = “username@gmail.com“;
$mail->Password = “password“;

$mail->From = “username@gmail.com“;
$mail->FromName = “Sender Name“;
$mail->Subject = “This is a testing subject from gmail“;
$mail->Body = “Hi,This is testing <b>HTML</b> message.”;

$mail->AddAddress(“your-friend@domain.com“,”your-friend@domain.com“);
if(!$mail->Send()) {
echo “Mailer Error: ” . $mail->ErrorInfo;
} else {
echo “Message has been sent”;
}
?>

เมื่อแก้ไขไฟล์เรียบร้อย จะรันผ่านเว็บหรือเป็นแบบคอมมานด์ก็ได้ ลองดูครับ

ข้อมูลอ้างอิง