เขียนโปรแกรม PHP เชื่อมต่อเข้า MS SQL Server ด้วย php-mssql

นอกจาก  เชื่อมต่อเข้า MS SQL Server จากลีนุกซ์ด้วย freetds ได้แล้ว เราสามารถเขียนโปรแกรม PHP รันบนลีนุกซ์หรือยูนิกส์เพื่อดึงข้อมลูจาก MS SQL Server โดยใช้โมดูล php-mssql ได้

Continue reading “เขียนโปรแกรม PHP เชื่อมต่อเข้า MS SQL Server ด้วย php-mssql”