โหลด mod_dav_svn ไม่สำเร็จ ฟ้องว่า undefined symbol: dav_register_provider

ขอแปะไว้กันลืม และเผื่อมีท่านใด เจอปัญหาเหมือนผมบ้าง หาอยู่นานพอสมควร เพื่อจะพยายามคอนฟิกเก็บข้อมูล subversion (svn) ไว้บน Web Server

หลังจากติดตั้ง “mod_dav_svn” แล้วพยายาม สตาร์ต httpd ไม่สำเร็จ ดังนี้

[root@repos ~]# service httpd restart
Stopping httpd:                                            [FAILED]
Starting httpd: httpd: Syntax error on line 210 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Syntax error on line 2 of /etc/httpd/conf.d/subversion.conf: Cannot load
/etc/httpd/modules/mod_dav_svn.so into server: /etc/httpd/modules/mod_dav_svn.so: undefined symbol: dav_register_provider
                                                          [FAILED]

Continue reading “โหลด mod_dav_svn ไม่สำเร็จ ฟ้องว่า undefined symbol: dav_register_provider”