เขียนโปรแกรมโหลดเว็บเพจด้วย PHP cURL

จากที่ได้นำเสนอ วิธีการใช้ cURL เพื่อโหลดเว็บเพจ ซึ่งเป็นการรันคำสั่งแบบ command line มาแล้ว

คราวนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรม PHP โดยเรียกใช้ฟังก์ชั่นในโมดูล curl เพื่อโหลดเว็บเพจ

Continue reading “เขียนโปรแกรมโหลดเว็บเพจด้วย PHP cURL”