ทดสอบพิมพ์ดอตแมทริกซ์ด้วย CUPS บนลีนุกซ์

ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer) ยังคงเป็นเครื่องพิมพ์ยอดนิยมที่มีคนใช้อยู่ทั่วไป เพื่อพิมพ์เอกสารต่างๆ โดยเฉพาะเอกสารทางด้านบัญชีหรือการเงิน ข้อดีก็น่าจะเป็นสามารถทำสำเนาเอกสารหลายชุดได้ง่าย

ลองมาดูการต่อเครื่องพิมพ์นี้เข้ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ลีนุกซ์ แล้วติดตั้งและคอนฟิก CUPS เพื่อทดสอบพิมพ์เครื่องพิมพ์นี้บนเซิร์ฟเวอร์ลีนุกซ์โดยตรง

ในที่นี้จะใช้เครื่องพิมพ์ EPSON LQ-590 ต่อพอร์ต USB เข้ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Ubuntu 16.04

Continue reading “ทดสอบพิมพ์ดอตแมทริกซ์ด้วย CUPS บนลีนุกซ์”