ติดตั้ง Docker Compose บนลีนุกซ์

ลองมาดูวิธีการติดตั้ง Docker Compose เพื่อช่วยในการคอนฟิกและรัน Docker หลาย container (multi-container) ได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ เครื่องที่จะติดตั้ง Docker Compose ต้องมี Docker ติดตั้งอยู่ก่อนแล่้ว

เข้าเว็บไซต์ https://github.com/docker/compose/releases เพื่อดูเวอร์ชัน docker compose ที่จะติดตั้ง

ณ ตอนที่เขียนบทความนี้ (17 มีนาคม 2561) เวอร์ชันล่าสุด (Latest release) คือ 1.19.0

สังเกตที่ด้านล่าง จะมีคำสั่งที่ใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์และติดตั้ง

เพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยของไฟล์ที่จะใช้ติดตั้ง ขอแบ่งขั้นตอน โดยดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ก่อน แล้วตรวจสอบความถูกต้องด้วย sha256

$ curl -L -O https://github.com/docker/compose/releases/download/1.19.0/docker-compose-`uname -s`-`uname -m`

ตัวอย่างไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้

$ ls -l docker-compose-Linux-x86_64
-rw-r--r-- 1 alice users 8486976 Mar 17 23:22 docker-compose-Linux-x86_64

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับใช้ตรวจสอบค่า sha256 สังเกตว่ามี .sha256 ต่อท้ายชื่อไฟล์ที่เราต้องการตรวจสอบ

$ ls -l docker-compose-Linux-x86_64.sha256
-rw-r--r-- 1 alice users 65 Mar 17 23:25 docker-compose-Linux-x86_64.sha256

$ cat docker-compose-Linux-x86_64.sha256
78734996d716113f9f9716d0b5064166e9475835e5000fd01b0480d19e1f7372

ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา ด้วยคำสั่ง sha256sum

$ sha256sum docker-compose-Linux-x86_64
78734996d716113f9f9716d0b5064166e9475835e5000fd01b0480d19e1f7372 docker-compose-Linux-x86_64

ถ้าตรงกับข้อความในไฟล์ .sha256  แสดงว่า เราดาวน์โหลดไฟล์มาครบถ้วน ถูกต้อง

ใช้ sudo รันคำสั่ง cp ไฟล์ ไปไว้ใน /usr/local/bin/ แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น docker-compose เพื่อสะดวกต่อการเรียกใช้คำสั่ง

$ sudo cp docker-compose-Linux-x86_64 /usr/local/bin/docker-compose

รัน chmod เพื่อเปลี่ยนให้รันไฟล์ docker-compose ได้

$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

ข้อมูลเวอร์ชันของ docker-compose ที่ติดตั้ง

$ docker-compose version
docker-compose version 1.19.0, build 9e633ef
docker-py version: 2.7.0
CPython version: 2.7.13
OpenSSL version: OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.