ติดตั้ง vagrant บน Mac OS X

vagrant เป็นโปรแกรมที่ช่วยบริหารจัดการเครื่องเสมือนได้ง่ายขึ้น โดยจะมีคำสั่งที่ใช้สร้าง แก้ไข คอนฟิก ลบ เปิด ปิดเครื่องเสมือน และจะมีการรวม (package) เครื่องเสมือนให้เป็นไฟล์เดียวที่เรียกว่า box เพื่อให้คนอื่นๆ สามารถนำไปใช้งานได้ ด้วยสภาพแวดล้อม (environment) เดียวกัน

ลองมาดูตัวอย่างการดาวน์โหลดและติดตั้ง vagrant บน Mac OS X กัน

ก่อนติดตั้ง vagrant บนเครื่องต้องมีโปรแกรม Virtual Machine อยู่ก่อนแล้ว โดย vagrant จะรองรับโปรแกรม Virtual Machine ที่เรียกว่า provider ทั้ง VirtualBox, VMWare และอื่นๆ โดยสามารถรันได้ทั้งบน Windows, Mac OS X, หรือบนลีนุกซ์ ด้วยคำสั่งรูปแบบเดียวกัน

การใช้งาน vagrant ก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งบนเครื่องได้เลย ภายใต้สิทธิ์ Open Source

เข้าหน้าเว็บไซต์ Vagrant : https://www.vagrantup.com/

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ Vagrant

01-vagrantup

คลิกที่ปุ่ม DOWNLOAD

ตัวอย่างหน้า DOWNLOAD VAGRANT จะมีให้เลือกติดตั้งบนหลายระบบปฏิบัติการ

ในที่นี้คลิก MAC OS X

02-download-vagrant

คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด เพื่อเริ่มการติดตั้ง

03-install-vagrant

หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อย เปิดโปรแกรมประเภท terminal ลองรันคำสั่ง vagrant

[alice@MacOS ~]$ vagrant
Usage: vagrant [options] <command> [<args>]

  -v, --version          Print the version and exit.
  -h, --help            Print this help.

Common commands:
   box       manages boxes: installation, removal, etc.
   connect     connect to a remotely shared Vagrant environment
   destroy     stops and deletes all traces of the vagrant machine
   global-status  outputs status Vagrant environments for this user
   halt      stops the vagrant machine
   help      shows the help for a subcommand
   init      initializes a new Vagrant environment by creating a Vagrantfile
   login      log in to HashiCorp's Atlas
   package     packages a running vagrant environment into a box
   plugin     manages plugins: install, uninstall, update, etc.
   port      displays information about guest port mappings
   powershell   connects to machine via powershell remoting
   provision    provisions the vagrant machine
   push      deploys code in this environment to a configured destination
   rdp       connects to machine via RDP
   reload     restarts vagrant machine, loads new Vagrantfile configuration
   resume     resume a suspended vagrant machine
   share      share your Vagrant environment with anyone in the world
   snapshot    manages snapshots: saving, restoring, etc.
   ssh       connects to machine via SSH
   ssh-config   outputs OpenSSH valid configuration to connect to the machine
   status     outputs status of the vagrant machine
   suspend     suspends the machine
   up       starts and provisions the vagrant environment
   version     prints current and latest Vagrant version

For help on any individual command run `vagrant COMMAND -h`

Additional subcommands are available, but are either more advanced
or not commonly used. To see all subcommands, run the command
`vagrant list-commands`.

การใช้งาน vagrant จะเป็นรูปแบบการพิมพ์คำสั่ง (command line)

เวอร์ชันล่าสุดที่ติดตั้ง ณ ตอนที่เขียน

[alice@MacOS ~]$ vagrant version
Installed Version: 1.8.1
Latest Version: 1.8.1

You're running an up-to-date version of Vagrant!

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.