วิธีเปิด ปิด Oracle Database 11g

หลังจาก  ติดตั้ง Oracle Database 11g Release 2 บน CentOS 6 ไปเรียบร้อยแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผู้ดูแลระบบหรือ DBA (Database Administrator) ต้องทำเป็นคือเปิด ปิด Oracle Database

ในที่นี้ขอแสดงวิธีการเปิด ปิดแบบง่ายๆ เพื่อใช้อ้างอิงเตือนความจำ

หมายเหตุ ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดของแต่ละคำสั่งว่าคืออะไร

โหลดค่าคอนฟิกด้วย oraenv

ล็อกอินด้วย oracle

ดูชื่อ ORACLE SID ที่จะจัดการ จากไฟล์ /etc/oratab โดยดูคอลัมน์แรกของบรรทัดที่ไม่มีเครื่องหมาย # (comment)

ดีฟอลต์จากการติดตั้งคือ orcl

พิมพ์คำสั่ง . แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ /usr/local/bin/oraenv เพื่อโหลดค่าคอนฟิก environment ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการรันคำสั่งต่างๆ ของ Oracle เช่น sqlplus, lsnrctl

ใส่ชื่อ ORACLE SID

[oracle@cent6-oracle11g2 ~]$ . /usr/local/bin/oraenv
ORACLE_SID = [oracle] ? orcl
The Oracle base for ORACLE_HOME=/home/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1 is /home/oracle/app/oracle

หมายเหต ต้องใช้เครื่องหมาย . หรือใช้คำสั่ง source แล้วเว้นวรรคตามด้วยชื่อไฟล์ เพราะจะเป็นการรันสคริปต์ oraenv เพื่อโหลดค่าคอนฟิกให้มีผลใน shell ที่ใช้อยู่เลย ไม่ได้สร้าง shell ใหม่

ใช้คำสั่ง set เพื่อดูค่าคอนฟิก environment ที่ได้จากรัน oraenv

[oracle@cent6-oracle11g2 ~]$ set | grep ORA
ORABASE_EXEC=/home/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/bin/orabase
ORACLE_BASE=/home/oracle/app/oracle
ORACLE_HOME=/home/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
ORACLE_SID=orcl
ORAHOME=/home/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
ORASID=oracle

เปิด ปิด Oracle Database

รันคำสั่ง sqlplus /nolog เพื่อเข้าสู่โหมด SQL ของ Oracle

[oracle@cent6-oracle11g2 ~]$ sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Sat Apr 19 23:34:56 2014

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.

SQL>

ในโหมด SQL พิมพ์คำสั่ง connect sys/manager as sysdba

SQL> connect sys/manager as sysdba
Connected to an idle instance.
SQL>

หากต้องการเปิด หรือสตาร์ต (Start) Oracle Database ให้พิมพ์คำสั่ง startup

SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area  839282688 bytes
Fixed Size                  2217992 bytes
Variable Size             507512824 bytes
Database Buffers          327155712 bytes
Redo Buffers                2396160 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>

พิมพ์คำสั่ง exit เพื่อออกจากโหมด SQL

SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
[oracle@cent6-oracle11g2 ~]$

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง ps เพื่อดูโปรเซสที่รันด้วย oracle

[oracle@cent6-oracle11g2 ~]$ ps -ef | grep oracle
root      1719  1643  0 23:22 pts/0    00:00:00 su - oracle
oracle    1720  1719  0 23:22 pts/0    00:00:00 -bash
oracle    1860     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_pmon_orcl
oracle    1862     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_vktm_orcl
oracle    1866     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_gen0_orcl
oracle    1868     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_diag_orcl
oracle    1870     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_dbrm_orcl
oracle    1872     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_psp0_orcl
oracle    1874     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_dia0_orcl
oracle    1876     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_mman_orcl
oracle    1878     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_dbw0_orcl
oracle    1880     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_lgwr_orcl
oracle    1882     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_ckpt_orcl
oracle    1884     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_smon_orcl
oracle    1886     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_reco_orcl
oracle    1888     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_mmon_orcl
oracle    1890     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_mmnl_orcl
oracle    1892     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_d000_orcl
oracle    1894     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_s000_orcl
oracle    1978     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_qmnc_orcl
oracle    1992     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_cjq0_orcl
oracle    2004     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_q000_orcl
oracle    2006     1  0 23:37 ?        00:00:00 ora_q001_orcl
[oracle@cent6-oracle11g2 ~]$

หากต้องการปิดหรือ Stop Database ก็พิมพ์คำสั่ง shutdown immediate ในโหมด SQL

[oracle@cent6-oracle11g2 ~]$ sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Sat Apr 19 23:40:44 2014

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.

SQL> connect sys/manager as sysdba
Connected.
SQL> shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
[oracle@cent6-oracle11g2 ~]$ ps -ef | grep oracle
root      1719  1643  0 23:22 pts/0    00:00:00 su - oracle
oracle    1720  1719  0 23:22 pts/0    00:00:00 -bash
[oracle@cent6-oracle11g2 ~]$

เปิด ปิด  Oracle Net Listener

Oracle Net Listener เป็นโปรแกรมเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเข้า Database จากเครื่องอื่นได้ ผ่านทาง TCP พอร์ต 1521

พิมพ์คำสั่ง lsnrctl start เพื่อเปิด หรือสตาร์ต (Start) Oracle Net Listner

หมายเหตุ เช่นเดียวกันกับการรัน sqlplus ก่อนการรันคำสั่ง lsnrctl ต้องโหลดค่าคอนฟิกด้วย oraenv

[oracle@cent6-oracle11g2 ~]$ lsnrctl start

LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production on 19-APR-2014 23:43:00

Copyright (c) 1991, 2009, Oracle.  All rights reserved.

Starting /home/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/bin/tnslsnr: please wait...

TNSLSNR for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production
System parameter file is /home/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
Log messages written to /home/oracle/app/oracle/diag/tnslsnr/cent6-oracle11g2/listener/alert/log.xml
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=cent6-oracle11g2)(PORT=1521)))

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1521)))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias                     LISTENER
Version                   TNSLSNR for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production
Start Date                19-APR-2014 23:43:02
Uptime                    0 days 0 hr. 0 min. 0 sec
Trace Level               off
Security                  ON: Local OS Authentication
SNMP                      OFF
Listener Parameter File   /home/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
Listener Log File         /home/oracle/app/oracle/diag/tnslsnr/cent6-oracle11g2/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=cent6-oracle11g2)(PORT=1521)))
The listener supports no services
The command completed successfully

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง ps เพื่อดูโปรเซส Oracle Net Listener ที่ชื่อ tnslsnr

[oracle@cent6-oracle11g2 ~]$ ps -ef | grep tnslsnr
oracle    2035     1  0 23:43 ?        00:00:00 /home/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/bin/tnslsnr LISTENER -inherit

ใช้คำสั่ง netstat เพื่อดูพอร์ต TCP 1521

[oracle@cent6-oracle11g2 ~]$ netstat -an | grep 1521
tcp        0      0 :::1521                     :::*                        LISTEN

 

พิมพ์คำสั่ง lsnrctl stop หากต้องการปิดโปรเซส Oracle Net Listner

[oracle@cent6-oracle11g2 ~]$ lsnrctl stop

LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production on 19-APR-2014 23:49:39

Copyright (c) 1991, 2009, Oracle.  All rights reserved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1521)))
The command completed successfully

ข้อมูลอ้างอิง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.