เปลี่ยน theme ของ activity ด้วยการแก้ไขไฟล์ AndroidManifest.xml

เปิดไฟล์ AndroidManifest.xml

เพิ่ม android:theme=”@android:style/<ชื่อ theme>”  ภายใต้ activity ที่ต้องการแก้ไข theme

ตัวอย่างเช่น android:theme=”@android:style/Theme.Holo”

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.test"
    android:versionCode="1"
    android:versionName="1.0" >
...

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@drawable/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:theme="@style/AppTheme" >

        <activity
            android:name="com.example.test.MainActivity"
            android:label="@string/app_name"
            android:theme="@android:style/Theme.Holo" >

            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>

    </application>

</manifest>

สามารถคลิ้กดูชื่อ theme ได้ในคลาส R.style (ใน ADT คลิ้ก Android 4.3 -> android.jar -> R.class -> style ดูชื่อที่ขึ้นต้นด้วย Theme) เวลาเรียกใช้ ให้เปลี่ยนชื่อ Theme โดยแทนเครื่องหมาย _ ด้วยเครื่องหมาย .

ตัวอย่างชื่อ theme หลักๆ ที่นิยมใช้กัน

  • Theme.Holo
  • Theme.Holo.Dialog
  • Theme.Holo.Light
  • Theme.Holo.Light.DarkActionBar
  • Theme.Holo.Light.NoActionBar
  • Theme.Holo.Light.NoActionBar.Fullscreen
  • Theme.Holo.NoActionBar
  • Theme.Holo.NoActionBar.Fullscreen

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.