คอนฟิก IP SLA (RTR) บน Cisco เบื้องต้น

วันนี้ขออนุญาตข้ามฟากไปทดสอบคอนฟิก IP SLA (ชื่อเดิม RTR) บนอุปกรณ์ Cisco ซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ทำให้ Cisco ทดสอบประสิทธิภาพเครือข่ายด้วยตัวอุปกรณ์เองได้ เช่นให้ทดสอบ ping ทดสอบการเชื่อมต่อด้วยโปรโตคอล เช่น HTTP, DNS, FTP, TCP, UDP ไปยังปลายทางที่ต้องการได้

เมื่อทดสอบเสร็จ ก็จะเก็บผลลัพธ์ในตัวอุปกรณ์เอง เราสามารถใช้คำสั่ง show บนตัวอุปกรณ์ เพื่อดูผลลัพธ์ เช่น ping หรือเชื่อมต่อไปยังปลายทางได้หรือไม่ พร้อมบอกตัวเลขสถิติ เช่น response time

ในที่นี้ขอทดสอบบนตัวอุปกรณ์ Cisco Router รุ่นเก่า ซึ่งยังคงใช้คอนฟิกเป็น rtr อยู่ แต่เราสามารถนำหลักการคอนฟิกเหล่านี้ไปใช้กับอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่เปลี่ยนเป็นคอนฟิกแบบ ip sla แล้ว

 

คอนฟิก rtr ทดสอบการ ping ไปยังปลายทาง

วิธีการง่ายสุดในการดูว่าอุปกรณ์ใช้การคอนฟิกแบบ rtr หรือ ip sla ก็คือเข้าโหมดคอนฟิกแล้วลองพิมพ์ rtr ? หรือ ip sla ?

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#rtr ?
  <1-2147483647>          Entry Number
  key-chain               Use MD5 authentication for RTR control message
  low-memory              Configure low water memory mark
  reaction-configuration  RTR Reaction Configuration
  reaction-trigger        RTR trigger assignment
  reset                   RTR Reset
  responder               Enable RTR Responder
  restart                 Restart an active entry
  schedule                RTR Entry Scheduling
  slm                     Service Level Management

แปลว่ารุ่นนี้ใช้การคอนฟิกแบบ rtr

ขั้นตอนการคอนฟิก rtr เพื่อทดสอบ ping ไปยังปลายทาง ip 192.168.1.2

Router# conf t
Router(config)# rtr 1                                           # ระบุหมายเลข rtr
Router(config-rtr)# type echo protocol ipIcmpEcho 192.168.1.2   # ระบุชนิดการทดสอบ
Router(config-rtr-echo)# frequency 300                          # ความถี่ในการทดสอบ หน่วยเป็นวินาที

ใช้คำสั่ง show rtr configuration เพื่อดูคอนฟิก

Router# show rtr configuration
SA Agent, Infrastructure Engine-II
Entry number: 1
Owner:
Tag:
Type of operation to perform: echo
Target address: 192.168.1.2
Source address: 0.0.0.0
Request size (ARR data portion): 28
Operation timeout (milliseconds): 5000
Type Of Service parameters: 0x0
Verify data: No
Vrf Name:
Operation frequency (seconds): 300
Next Scheduled Start Time: Pending trigger
Life (seconds): 3600
Entry Ageout (seconds): never
Status of entry (SNMP RowStatus): notReady
Connection loss reaction enabled: No
Timeout reaction enabled: No
Verify error enabled: No
Threshold reaction type: Never
Threshold (milliseconds): 5000
Threshold Falling (milliseconds): 3000
Threshold Count: 5
Threshold Count2: 5
Reaction Type: None
Number of statistic hours kept: 2
Number of statistic distribution buckets kept: 1
Statistic distribution interval (milliseconds): 20
Number of history Lives kept: 0
Number of history Buckets kept: 15
History Filter Type: None
Enhanced History:

 

ใช้คำสั่ง show rtr collection-statistics เพื่อดูผลการทดสอบ

Router# show rtr collection-statistics
Entry number: 1
Operation has not started

ยังไม่ได้เริ่มการทดสอบ ต้องใส่คอนฟิกเพิ่มเติมเพื่อระบุเวลาเริ่มการทดสอบ

เช่นต้องการให้เริ่มการทดสอบ rtr หมายเลข 1 ตอนนี้ (now) เลย

Router(config)# rtr schedule 1 start-time now

ใช้คำสั่ง show ดูคอนฟิกหลังจากเริ่มการทดสอบ

Router# show rtr configuration
SA Agent, Infrastructure Engine-II
Entry number: 1
Owner:
Tag:
Type of operation to perform: echo
Target address: 192.168.1.2
Source address: 0.0.0.0
Request size (ARR data portion): 28
Operation timeout (milliseconds): 5000
Type Of Service parameters: 0x0
Verify data: No
Vrf Name:
Operation frequency (seconds): 300
Next Scheduled Start Time: Start Time already passed
Life (seconds): 3600
Entry Ageout (seconds): never
Status of entry (SNMP RowStatus): Active
Connection loss reaction enabled: No
Timeout reaction enabled: No
Verify error enabled: No
Threshold reaction type: Never
Threshold (milliseconds): 5000
Threshold Falling (milliseconds): 3000
Threshold Count: 5
Threshold Count2: 5
Reaction Type: None
Number of statistic hours kept: 2
Number of statistic distribution buckets kept: 1
Statistic distribution interval (milliseconds): 20
Number of history Lives kept: 0
Number of history Buckets kept: 15
History Filter Type: None
Enhanced History:

ใช้คำสั่ง show ดูผลการทดสอบ

Router# show rtr collection-statistics
Entry number: 1
Start Time Index: 15:10:17.615 TH Sat Aug 25 2012
Number of successful operations: 1
Number of operations over threshold: 0
Number of failed operations due to a Disconnect: 0
Number of failed operations due to a Timeout: 0
Number of failed operations due to a Busy: 0
Number of failed operations due to a No Connection: 0
Number of failed operations due to an Internal Error: 0
Number of failed operations due to a Sequence Error: 0
Number of failed operations due to a Verify Error: 0
RTT Values:
RTTAvg: 1       RTTMin: 1       RTTMax: 1
NumOfRTT: 1     RTTSum: 1       RTTSum2: 1

คอนฟิก rtr ทดสอบ http ไปยังปลายทาง เช่น www.google.com

อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์คือทดสอบไปยังเว็บไซต์ว่ายังเข้าได้อยู่หรือไม่ พร้อมวัด response time

ระบุชื่อเว็บไซต์หรือ url ที่ต้องการทดสอบ และสามารถระบุให้ใช้ DNS ที่ไหน เช่น 8.8.8.8 ซึ่งเป็น DNS Server ของ google เอง

Router(config)# rtr 2
Router(config-rtr)# type http operation get url http://www.google.com name-server 8.8.8.8
Router(config-rtr-http)# frequency 300

คอนฟิกให้เริ่มการทดสอบตอนนี้เลย

Router(config)# rtr schedule 2 start-time now

ใช้คำสั่ง show ดูคอนฟิก เฉพาะ rtr หมายเลข 2

Router# show rtr configuration 2
SA Agent, Infrastructure Engine-II.
Entry number: 2
Owner:
Tag:
Type of operation to perform: http
Target address: 61.91.8.24
Source address: 0.0.0.0
Target port: 80
Source port: 0
Operation timeout (milliseconds): 60000
Type Of Service parameters: 0x0
HTTP Operation: get
HTTP Server Version: 1.0
URL: http://www.google.com
Proxy:
Raw String(s):
Cache Control: enable
Operation frequency (seconds): 300
Next Scheduled Start Time: Start Time already passed
Life (seconds): 3600
Entry Ageout (seconds): never
Status of entry (SNMP RowStatus): Active
Connection loss reaction enabled: No
Timeout reaction enabled: No
Verify error enabled: No
Threshold reaction type: Never
Threshold (milliseconds): 5000
Threshold Falling (milliseconds): 3000
Threshold Count: 5
Threshold Count2: 5
Reaction Type: None
Number of statistic hours kept: 2
Number of statistic distribution buckets kept: 1
Statistic distribution interval (milliseconds): 20
Number of history Lives kept: 0
Number of history Buckets kept: 15
History Filter Type: None

 

ใช้คำสั่ง show เพื่อดูผลการทดสอบเฉพาะหมายเลข 2

จะเห็นว่าผลลัพธ์ของการทดสอบ http จะแตกต่างจากการทดสอบ ping เช่นมีผลทดสอบเกี่ยวกับ DNS, TCP นอกจาก HTTP ด้วย

Router# show rtr collection-statistics 2
Entry number: 2
Start Time Index: .15:19:19.942 TH Sat Aug 25 2012
Number of successful operations: 1
Number of operations over threshold: 0
Number of failed operations due to a Disconnect: 0
Number of failed operations due to a Timeout: 0
Number of failed operations due to a Busy: 0
Number of failed operations due to a No Connection: 0
Number of failed operations due to an Internal Error: 0
Number of failed operations due to a Sequence Error: 0
Number of failed operations due to a Verify Error: 0
DNS RTT: 72
TCP Connection RTT: 4
HTTP Transaction RTT: 44
DNS TimeOut: 0
TCP TimeOut: 0
Transaction TimeOut: 0
DNS Error: 0
TCP Error: 0
Transaction Error: 0

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถหาอ่านได้จากเอกสาร document ของ Cisco

ข้อมูลอ้างอิง

One thought on “คอนฟิก IP SLA (RTR) บน Cisco เบื้องต้น”

  1. ได้ความรู้เพิ่มเติม เข้าใจมากขึ้น
    ขอบคุณครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.