แก้ไขปัญหาการสตาร์ต Apache httpd Server ช้า

หากเวลารันเว็บเซิร์ฟเวอร์ apache เซอร์วิส httpd แล้วต้องรอนานกว่าจะสตาร์ตได้ หรือขึ้นข้อความ error แบบนี้

[root@cent6 ~]# service httpd start
Starting httpd: httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for cent6.example.com
httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
                                                           [  OK  ]
[root@cent6 ~]#

สาเหตุเป็นเพราะ httpd ไม่สามารถที่จะแปลงชื่อเครื่อง hostname ให้เป็น IP Address ได้

ใช้คำสั่ง hostname เพื่อดูชื่อเครื่อง

[root@cent6 ~]# hostname
cent6.example.com

การแก้ไขวิธีหนึ่งที่ทำได้คือแก้ไฟล์ /etc/hosts ของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์เอง  เพื่อแปลงชื่อ (map) ให้เป็น IP Address เช่น ถ้า IP ของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้คือ 192.168.5.62 สามารถเพิ่มบรรทัดในไฟล์ /etc/hosts ได้ดังนี้

[root@cent6 ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

192.168.5.62 cent6.example.com

 

ลองรันคำสั่ง service เพื่อ stop แล้ว start ใหม่ น่าจะเร็วขึ้น และไม่ชึ้น error อีกแล้ว

[root@cent6 ~]# service httpd stop
Stopping httpd:                                            [  OK  ]

[root@cent6 ~]# service httpd start
Starting httpd:                                            [  OK  ]

Leave a Reply

Your email address will not be published.