รีวิว Ubuntu 12.04 LTS – ทดลองใช้

หลังจากติดตั้งตามบทความ  รีวิว Ubuntu 12.04 LTS – การติดตั้ง เรียบร้อยแล้ว

ในบทนี้จะทดลองบู๊ตเครื่องหลังการติดตั้ง ทดสอบการล็อกอิน ดูข้อมูลเบื้องต้น เช่น kernel ข้อมูลโปรแกรมที่ดิดตั้ง ความแตกต่างคอนฟิกจากลีนุกซ์ตระกูล RedHat, CentOS

หน้าจอเมนูบู๊ต GRUB เลือกบรรทัดบนสุด “Ubuntu, with Linux 3.2.0-23-generic” สำหรับการบู๊ตลีนุกซ์ปกติ

 

ตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อความขั้นตอนการบู๊ต การสตาร์ตโปรเซสต่างๆ

Ubuntu 12.04 ใช้ upstart ในการควบคุมเปิดหรือเปิดเซอร์วิส เช่นเดียวกับ CentOS 6

 

หน้าจอคอนโซลล็อกอิน

 

ใส่ชื่อ username, password ที่สร้างไว้ตอนติดตั้ง

 

Linux Kernel

Ubuntu 12.04 เลือกใช้ Linux kernel เวอร์ชั่น 3.2

alice@ubuntu-1204:~$ uname -a
Linux ubuntu-1204 3.2.0-23-generic #36-Ubuntu SMP Tue Apr 10 20:39:51 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

 

Disk Usage

จากการเลือกติดตั้ง OpenSSH และ LAMP จะใช้ดิสก์ประมาณ 1.5 GB

alice@ubuntu-1204:~$ df -h 
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1        37G  1.5G   33G   5% /
udev            490M  4.0K  490M   1% /dev
tmpfs           200M  284K  199M   1% /run
none            5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
none            498M     0  498M   0% /run/shm

Apache Web Server

ใช้คำสั่ง ps ดูโปรเซสของ Apache ที่รัน

Ubuntu จะตั้งชื่อไฟล์หรือชุดโปรแกรม Apache HTTP Server ว่า apache2 ซึ่งแตกต่างจาก CentOS จะใช้ชื่อ httpd

alice@ubuntu-1204:~$ ps -ef | grep apache
root       826     1  0 16:03 ?        00:00:03 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data   854   826  0 16:03 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data   855   826  0 16:03 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data   856   826  0 16:03 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data   857   826  0 16:03 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data   858   826  0 16:03 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start

รัน apache2 ออปชั่น ‘-V’ เพื่อดูข้อมูลเวอร์ชั่นและคอนฟิก

เวอร์ชั่นที่ติดตั้งมาคือ Apache 2.2.22

alice@ubuntu-1204:~$ apache2 -V Server version: Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Server built:   Feb 13 2012 01:51:50
Server's Module Magic Number: 20051115:30
Server loaded:  APR 1.4.6, APR-Util 1.3.12
Compiled using: APR 1.4.5, APR-Util 1.3.12
Architecture:   64-bit
Server MPM:     Prefork
  threaded:     no
    forked:     yes (variable process count)
Server compiled with....
 -D APACHE_MPM_DIR="server/mpm/prefork"
 -D APR_HAS_SENDFILE
 -D APR_HAS_MMAP
 -D APR_HAVE_IPV6 (IPv4-mapped addresses enabled)
 -D APR_USE_SYSVSEM_SERIALIZE
 -D APR_USE_PTHREAD_SERIALIZE
 -D SINGLE_LISTEN_UNSERIALIZED_ACCEPT
 -D APR_HAS_OTHER_CHILD
 -D AP_HAVE_RELIABLE_PIPED_LOGS
 -D DYNAMIC_MODULE_LIMIT=128
 -D HTTPD_ROOT="/etc/apache2"
 -D SUEXEC_BIN="/usr/lib/apache2/suexec"
 -D DEFAULT_PIDLOG="/var/run/apache2.pid"
 -D DEFAULT_SCOREBOARD="logs/apache_runtime_status"
 -D DEFAULT_LOCKFILE="/var/run/apache2/accept.lock"
 -D DEFAULT_ERRORLOG="logs/error_log"
 -D AP_TYPES_CONFIG_FILE="mime.types"
 -D SERVER_CONFIG_FILE="apache2.conf"

 

ไดเร็คทอรีหลัก (ServerRoot) Apache ของ Ubuntu 12.04 คือ /etc/apache2/ โดยจะมีไฟล์คอนฟิกหลักคือ apache2.conf

ส่วนไดเร็คทอรีหลักที่เก็บไฟล์เว็บไซต์ (DocumentRoot) คือ /var/www/

ตัวอย่างการดูไฟล์คอนฟิก

alice@ubuntu-1204:~$ cd /etc/apache2/
alice@ubuntu-1204:/etc/apache2$ cat apache2.conf
...
Include sites-enabled/
...
alice@ubuntu-1204:/etc/apache2$ cat sites-enabled/000-default
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www
    <Directory />
       Options FollowSymLinks
       AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/>
       Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
       AllowOverride None
       Order allow,deny
       allow from all
    </Directory>
...

 

จากการติดตั้งจะมีเว็บไฟล์มาให้สำหรับทดสอบด้วย

alice@ubuntu-1204:~$ cat /var/www/index.html
<html><body><h1>It works!</h1>
<p>This is the default web page for this server.</p>
<p>The web server software is running but no content has been added, yet.</p>
</body></html>

ทดสอบเปิดเว็บจาก browser

 

MySQL Database Server

MySQL ที่ติดตั้งมาเป็นเวอร์ชั่น 5.5

alice@ubuntu-1204:~$ mysqld -V
mysqld Ver 5.5.22-0ubuntu1 for debian-linux-gnu on x86_64 ((Ubuntu))

ใช้คำสั่ง ps เพื่อดูโปรเซสของ mysql

alice@ubuntu-1204:~$ ps -ef | grep mysql mysql      792     1  0 16:03 ?        00:00:06 /usr/sbin/mysqld

 

คอนฟิกของ MySQL จะอยู่ในไดเร็คทอรี /etc/mysql/ โดยมีไฟล์หลักคือ my.cnf

คอนฟิกดีฟอลต์ที่ติดตั้งมา จะมีการปรับแต่ง (tuning) มาด้วย เช่น Query Cache

alice@ubuntu-1204:~$ cat /etc/mysql/my.cnf 
...
#
# * Query Cache Configuration
#
query_cache_limit = 1M
query_cache_size = 16M

 

PHP

PHP ที่ติดตั้งมาเป็นเวอร์ชั่น 5.3.10

alice@ubuntu-1204:~$ php -v
PHP 5.3.10-1ubuntu3 with Suhosin-Patch (cli) (built: Apr 11 2012 17:25:33)
Copyright (c) 1997-2012 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2012 Zend Technologies

 

ส่วนรายละเอียดโมดูลที่ติดตั้งมา

alice@ubuntu-1204:~$ php -m
[PHP Modules]
bcmath
bz2
calendar
Core
ctype
date
dba
dom
ereg
exif
fileinfo
filter
ftp
gettext
hash
iconv
json
libxml
mbstring
mhash
mysql
mysqli
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_mysql
Phar
posix
readline
Reflection
session
shmop
SimpleXML
soap
sockets
SPL
standard
sysvmsg
sysvsem
sysvshm
tokenizer
wddx
xml
xmlreader
xmlwriter
zip
zlib
[Zend Modules]

 

ปิดเครื่อง

หากต้องการปิดเครื่องด้วยคำสั่ง shutdown ต้องใช้ sudo เพื่อยกระดับสิทธิของ user ให้เทียบเท่า root แล้วรันคำสั่ง

 

ตัวอย่างหน้าจอหลังจากใช้ sudo เรียกคำสั่ง shutdown แล้ว

 

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.